• Karácsonyi bűnbánat és kenyéráldás

       2020.12.17.

                   2020. december 17-én, délelőtt bűnbánati liturgiára és hálaadó szentmisére gyűlt össze a Szepsi Boldog Salkaházi Sára Egyházi Iskolaközpont tantestülete és diáksága.

                   Miután a környék papjai kiszolgáltatták a bűnbánat szentségét, szentmise következett, amelynek záró részében megáldásra került az Olajos cég sütötte karácsonyi kenyér.

       Amint arról már beszámoltunk a magyarországi Nemzeti Agrárgazdasági Kamara a „15 millió búzaszem” jótékonysági akciója folytán a szepsi esperesség részére az idén 1500.- kg lisztet adományozott. A diákok és a tantestület tagjai a záró szentmise végén egy-egy, a kapott lisztből sült megáldott kenyeret vihettek haza a családi asztalra, hogy szenteste megszegve és szétosztva azt, még inkább egyek lehessenek a hitben, a reményben, az örömben és a szeretetben – határon innen és határon túl.

       Az intézmény református vallású tanárai és diákjai nagytiszteletű Molnár Árpád református lelkipásztor vezetésével a református egyházközség gyülekezeti termében gyűltek össze gyermek-istentiszteletre, amelynek végén átjöttek a katolikus templomba, ahol közösen részesültek az áldásban és a kenyéradományban.

       Ezúton is nagy köszönet és hála a reánk gondolás nemes gesztusáért! Köszönet, hogy a magyar kormány nagylelkűsége folytán, épül az új iskola és remélhetőleg az új tanév már az új épületben kezdődhet.

                   Adja Isten, hogy az oktató-nevelői munka továbbra is felelősségteljesen végeztessék, amelynek gyümölcse - a növendékek evangélium szerinti embersége - méltó hálája és köszönete lehessen a kapott lisztté őrölt és kenyérré sütött búzaszemeknek. Köszönet mindazoknak is, akik bármilyen módon kivették részüket a lelki nap méltóságteljes megünneplésében.

       Áldott ünnepeket kívánunk és reményteli beteljesülést, hogy az őszi búza s majd a tavaszi is, gazdag termést hozzon és jövőre is bőven jusson kenyér minden család asztalára – határon innen és határon túl.

      • PITAGORASZ MATEMATIKAVERSENY – ONLINE ISKOLAI FORDULÓ

       2020.12.13.

       2020 december 9-én és 10-én sikeresen lezajlott a PITAGORASZ matematika verseny, online, iskolai fordulója. Örülünk, hogy iskolánk tanulói, mint minden évben, idén is szép számban vettek részt a versenyen. A tanulók nagyszerűen szerepeltek, büszkék vagyunk rájuk.

       Sikeres megoldók:

        A P5 kategóriában: Groško Robert V.A, Rudy Dávid V.A

        A P6 kategóriában: Ucekaj Oliver VI.A

       A P7 kategóriában: Czompoly Zétény VII.A, Rudy Márk VII.A

        A P8 kategóriában: Czompoly Csenge VIII.A,  Pápai ZsófiaVIII.A

       Gratulálunk az szép eredményekhez!

      • Pitagorasz iskolai forduló

       2020.12.09.

       A Mikulás a sok édesség mellé elhozta a Pitagorasz matematikaverseny iskolai fordulóját is. 2020. december 8-án a 3. és 4. osztályos diákok megcsillanthatták számtantudásukat. Sokan csak egy ponttal maradtak le dobogóról.

       Sikeres megfejtők lettek:

       Pelegrin Noémi, Helyei Kinga, Dobos Anna és Tóth Kozma Sofia. 

      • Meggyújtottuk a második gyertyát

       2020.12.07.

       Az adventi szentidő 2. hétfőjén iskolánk alsó tagozatos és óvodai részlegén is meggyújtottuk a 2. gyertyát, annak jeléül, hogy mindnyájan nagylelkűséggel kívánjuk megünnepelni Krisztus közénk születését. Hajdan itt élt közöttünk és újra eljön értékítéletet mondani élők és holtak felett. Ám, addig sem hagyott minket magunkra. Itt maradt velünk Szavában és szentségeiben, mindenekelőtt az Eucharisztikus színekben, Testében és Vérében, hogy amíg várjuk az Ő második eljövetelét, rejtetten mindig köztünk lehessen. Szól hozzánk a Szentírás szavában, hogy útbaigazítson minket. Szentségei által megerősít, hogy életutunkat sikeresen tudjuk végigjárni.

       Értékeljük ajándékait? Súlyos kérdés! – Boldog, akit késznek talál, amikor szívünk ajtajában áll és kopogtat! Ne legyünk ábrándozók, ne legyünk csodavárók! Életünkben jelen van a rossz és a jó egyaránt. Nekünk is, Jézus Krisztus példája szerint, meg kell küzdenünk a kísértésekkel, a hamis dolgokkal, hogy megmutatkozzék hűségünk és nagylelkűségünk. Ennek megértéséhez és megcselekedéséhez kérjük imáinkban ezután is az Ő kegyelmét.

       Köszönjük, hogy együtt imádkoztunk. További áldott adventi készülődést kívánunk kedves mindnyájuknak! Segítsen és vezessen minket - határon innen és határon túl - az Anyaszentegyház szüntelen áldása.

      • Ádvent második gyertyája

       2020.12.06.

       Jó volna jegyet szerezni és elutazni Önmagunkhoz…

       Igazi lelkünket,

       akárcsak az ünneplő ruhákat

       gondosan őrizzük meg,

       hogy tiszta legyen majd az ünnepekre.

       (József Attila)

       Amint arról már beszámoltunk, örvendetes tény, hogy immár vidékünkön is hagyománnyá vált a karácsonyt megelőző időszakban ádventi koszorúkkal díszíteni nemcsak templomainkat, de otthonainkat, sőt tereinket is. Lehet, hogy sokak számára ez inkább csak dekoratív elem, de nekünk, katolikus keresztényeknek, akik következetesebben látogatjuk Isten házát, a közös gyertyagyújtás áhítatunk elmélyítését és lelki előkészületünk fokozását szolgálja.     

       Ádvent második vasárnapján is ilyen indítékkal imádkoztunk templomainkban és otthonainkban. Isten áldását kértük igyekezetünkre és jó feltételeinkre, hogy ádvent napjaiban növekedjen bennünk is a hit, a remény, az öröm és a szeretet. Az oltárnál ismét Szalontay Ábel fő-ministráns elmélkedett, majd iskolánk diákjai: Kuzma Barbara és Balta Rita, akik a közös versmondás után meggyújtották a második gyertyát.

       A szentmise záró áldása előtt Nagy István, iskolaigazgató és Gábor Bertalan esperesplébános, a névnapos Barbarát és iskolatársát, Ritát könyvjutalomban részesítették, megköszönve nékik mindazt, amit Isten dicsőségére, az egyházért, népünkért és iskolánkért tesznek.

      • Meggyújtottuk az 1. adventi gyertyát

       2020.11.30.

       Ádvent első gyertyája

       Advent szó a latin „adventus Domini” kifejezésre utal, ami annyit jelent, mint: az Úr érkezése, az Úr eljövetele. Arra az időre emlékeztet, amikor a választott nép a Messiás, a Megváltó érkezését várta. Az idők teljességében Krisztus Urunk megszületett Betlehemben. Erre az eseményre emlékezünk Karácsonykor.

       Karácsonyi várakozásunk négy héten át tart, azért hogy titka kellő mélységgel megérlelődjön bennünk, vagyis hogy a mában méltó módon tudjuk befogadni az egykor kisgyermekként közénk érkező Istent, az élet Urát.

       A Boldog Salkaházi Sára Egyházi Iskolaközpont növendékei, Nagy István iskolaigazgató közreműködésével, advent első hetének hétfőjén: vers, ima és ének kíséretében gyújtották meg az első gyertyát. A képek önmagukért beszélnek.

       A keresztény és minden emberi közösség közös tapasztalata, hogy a nagy eseményekre készülni kell. Így az ókorban az uralkodó érkezését már hetekkel az esemény előtt hírmondó adta tudtul, hogy a helyiek rendbe tehessék az utakat, a házakat. Ilyen esemény a liturgikus advent is: amikor a királyok Királyának érkezését várjuk. Ilyenkor nemcsak környezetünket, házainkat, hanem szívünket és emberi kapcsolatainkat is rendbe kellene tenni.

       Napjaink adventi szimbólumának számít az adventi koszorú. A fenyőágakból font koszorúra elhelyezett négy gyertya az adventi időszak négy vasárnapjára utal. A gyertyák színe lila (a bűnbánat színe), egyet kivéve (ami rózsaszín): ezek együttesen szimbolikusan azt jelzik, hogy a bűnbánati időszak harmadik vasárnapján okunk van az örvendezésre is, mivel az Úrjövet már nagyon közel van.

       A pirkadat előtt, hagyományosan hat órakor bemutatott szentmisék, az úgynevezett „rorate” misék az adventi időszak liturgikus sajátosságának számítanak, elnevezésük pedig a latin miseének kezdő sorának, a „Rorate coeli de super et nubes pluant iustum! – Harmatozzatok égi magasok, teremjétek az igazat.” mondatnak a rövidítése. Mivel bűnbánati időszakról van szó, ilyenkor a templomi oltárokat nem díszítik virággal, a miséző pap pedig lila miseruhát ölt. A járványra való tekintettel az idén sokan csak online módon tudnak bekapcsolódni a szentmisékbe, de mindezek révén most különösen is nagy hangsúlyt kap az otthoni, a családi és a közösségi körök adventi koszorú gyertyáinak fényében végzett imádság.

       A keresztény ember számára az adventi időszak, amely egyben az esztendő utolsó hónapja is, nem az egész éves elmaradás behozatalát, önmagunk utolérését jelenti, hanem sokkal inkább azt, hogy felkészüljünk egy találkozásra, megtisztítsuk lelkünket az érkező Isten befogadására. Ezekben a hetekben megpróbálunk a lényegre figyelni, a lelkünket előtérbe helyezni és a felfokozott mindennapjaink hajszolt életviteléből a tempót visszavenni. A keresztény ember próbál elcsendesedni, önvizsgálatot tartani.

       Advent, ahogy a neve is mutatja, a felkészülés időszaka: nap, mint nap fel kell tennünk magunknak a kérdést, hogy kinek az eljövetelére várunk. Egyáltalán törődünk-e még azzal, hogy érkezik hozzánk Valaki, aki meg akarja újítani életünket?

       „Rajta, menjünk fel az Úr hegyére, (...) hogy tanítson meg útjaira, és így ösvényein járhassunk” (Iz 2,1–5). Az adventi készületünk legyen tudatos várakozás. Éljük át ugyanazt a Messiás-várást, amely az ószövetségi választott nép lelkében élt. Várjuk úgy Jézus eljövetelét, mint ókori elődeink, akik teljes reménységgel és bizonyossággal imádkozták nap, mint nap, hogy: Marana tha - Jöjj el Uram!

       Kívánjuk, hogy – ebben az évben, amely mindnyájunkat a járvány miatt még inkább próbára tesz – az adventi időszak végén megtisztulva, gyermeki hittel tudjuk hirdetni karácsony szent éjszakáján: Emmánuel született nekünk - Velünk az Isten!

      • Mohňanský Lilla különdíjas

       2020.11.23.

       Mohňanský Lilla, iskolánk 3. A osztályos tanulója különdíjat nyert a "Szent Márton legendája és a hozzá fűződő hagyományok" című képzőművészeti versenyen, melyet a nagymegyeri Szent Teréz Anya Katolikus Óvoda szervezett. Szívből gratulálunk, további sok sikert és művészi élményt kívánunk!