• Honismereti Mozgó Egyetem

       2021.09.29.

       2021. szeptember 27-én és 28-án az 1.G, valamint 2.G osztályok diákjai, részt vettünk a Honismereti Mozgóegyetemen. Hétfőn megtekintettük a Branyiszkói-hágót és magyar honvédek sírjait koszorúztuk meg Korotnok község temetőjében. Ezzel nem ért véget a hétfői napunk, délután a Szlovák Paradicsomban túráztunk. Kedden elhelyeztünk egy koszorút Betlenfalván és Szepesszombatban is. Utunkat Késmárk felé vettük, ahol megtekintettünk két templomot, majd Thököly Imre mauzóleumában is elhelyeztünk egy koszorút. Utolsó állomásunk a zsigrai templom volt. Azt hiszem mindnyájunk nevében mondhatom, nagyon élveztük a kirándulást és sok élménnyel gazdagodhattunk.

        

      • Köszönetnyilvánítások

       2021.09.26.

       Kis hőseink, nevezetesen: Dobos Eszter, Drága Réka, Schwartz László és Sykora Gréta, szüleik kíséretében, Nagy István igazgató úr és Sára nővér vezetésével, egyházközségünket és egyházi iskolánkat képviselve, 2021. szeptember 5-én részt vettek Budapesten a Hősök terén a kongresszus, nyitó szentmiséjén, amelyben először járultak szentáldozáshoz, példát és ösztönzést adva, hogy miként lehet és kell ragaszkodni gyökereinkhez.

       Templomunkban 2021. szeptember 26-án köszöntük meg áldozatkészségüket, bátorságukat, helytállásukat és példamutatásukat. A szentmise záró áldása előtt az iskolaigazgató úr és Sára nővér kíséretében, emléklapot vettek át.  

       A Magyarok Kenyere Alapítvány a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara, a Magyar Gazdakörök és Gazdaszövetkezetek Szövetsége a 15 millió búzaszem program keretében összegyűjtött búza lisztjéből a szepsi esperesi körzetnek 1500.- kg-ot juttat el, amelyet karácsony előtt, hasonlóképpen, mint a múltban, az idén is szétosztunk körzetünk különböző étkezdéi között. A Putnokon történt szimbolikus átadáson Mihályi Molnár László, egyháztanácsunk főkurátora volt jelen, aki néhány fényképpel is illusztrálta a jeles eseményt. Örömmel és szeretettel fogadjuk és köszönjük az adományt, amelyet alkalmas időben ide szállítunk és szétosztunk.

      • ” Ismerd meg a városod!”

       2021.09.22.

       Az   Európai Mobilitási Hét keretén belül,  6. osztályos tanulóink részt vettek az ” Ismerd meg a városod!” nevű vetélkedőn. Térkép segítségével kellett felkeresniük 7 állomást, ahol sok érdekes feladat várta a csapatot. Számos ismeretekre tettek szert Szepsi városáról és városunk ismert szülöttjeiről. Nagyon jó hangulatban telt a délelőtt és diákjaink sok élményben gazdagodtak!

      • Ha kedd, ismét együtt…

       2021.09.21.

       2021. szeptember 21-én az iskolaközpont gimnazistái Nagy István, igazgató vezetésével ismét együtt ünnepelte az Eucharisztiát.

       Azt mondjuk, egy emberi hívásra csak kellő megfontolás után szabad válaszolni, de amikor Isten hív, és ezt megérzi a lelkünk, akkor egyszerűen csak fel kell állnunk, el kell indulnunk és követnünk kell Őt.

       Máté szó nélkül felállt, és követte Jézust. Mintha ráérzett volna, hogy a Jézussal és a jézusi örömhírrel való találkozáskor nincsen helye a fontolgatásnak, a mérlegelésnek. Aki fontolgat, az nem követ. Sőt, nincs helye a mentegetőzésnek sem, hogy bűnös voltunk miatt alkalmatlannak mondjuk önmagunkat. Melyikünk lenne bűn nélkül való? S egyáltalán, melyikünk tudná saját magát alkalmassá tenni Jézus követésére? „Nem az egészségeseknek kell az orvos, hanem a betegeknek” – mondja az Jézus.

       Amiként egykor édesanyánk tisztába tett bennünket, és nem fordult el tőlünk esendőségünk láttán, úgy cselekszik mindnyájunkkal az Isten.

       Nagyon sok múlik az induláson. Ha már az indulást elrontja a számítgatás, a túlzott félszegség, a kislelkűség, mit lehet várni az út folyamán, a próbatételek között? Ha azonban jól rajtolunk, ha értelmünket, akaratunkat és érzelmeinket, teljes emberi egzisztenciánkat egy irányba fordítjuk, s úgy indulunk el, nagy esélyünk van a sikeres célba érésre, az örök győzelemre.

       Köszönet a mai együttlétéért egymással és Urunkkal, Jézus Krisztussal. Köszönet a budapesti tanúságtételért is.

       Adja Isten, hogy legyen továbbra is bátorságunk otthagyva napjaink szokáskultúráját, nyomába szegődni és valódi tanítvánnyá lenni az Úr Jézusnak, és megtanuljuk, mit jelent az „Irgalmasságot akarok, és nem áldozatot”, megengedve, hogy kegyelme által irgalmas szívű testvérekké, az isteni irgalmasság követeivé változtasson minket.

      • Emlékmise a három szent kassai vértanú emléknapján

       2021.09.07.

       2021. szeptember 7-én, a három szent kassai vértanú emléknapján a Boldog Salkaházi Sára Egyházi Iskolaközpont gimnazista diákjai, Nagy István, iskolaigazgató vezetésével szentmisén vettek részt. A hétvégén Budapestre készülnek, hogy a gyertyás körmenetben imádkozva és imádva, a pápai szentmisén Isten szavát hallgatva és részesedve az Eucharisztiában megerősödve jöjjenek vissza oda, ahol folytatni kell szent elődeink áldott ragaszkodását, hűségét és odaadását a hitben és a kultúrában.

       A szentmise alkalmat adott elmélkedésre is: Krisztusra hivatkozva üldözni másokat – különösen is Krisztus-hívőket – nem egyéb, mint Krisztus arcul csapása és az evangélium gyalázatos megcsúfolása. S ez nemcsak a kassai vértanúk, hanem a protestáns hitükben való kitartásuk miatt gályarabságra ítélt prédikátorok esetére is érvényes.

       Az Egyházban valahányszor üldöztek másokat, valahányszor erőszakos hitterjesztést folyt, nem Krisztus missziós parancsa teljesült, hanem a bűnös emberi természet logikája követődött. Az Úr Jézus soha, semmiféle erőszakra nem adott felhatalmazást másokkal szemben, sőt, életével és halálával egyaránt a kereszt gyöngeségében megmutatkozó erőt állította példaként hívei elé.
       A második üzenet, hogy a keresztény vértanúk vére másért kiált, mint Ábel vére: nem bosszúért és büntetésért, hanem bocsánatért és kiengesztelődésért. Mindaz, aki inkább vállalja a halált, mint azt, hogy megtagadja Krisztusba vetett hitét, az őrzi a hit sebezhetetlenségét, s tanúskodik Krisztus irgalmas szeretetéről.

       Harmadszor, a mai ünnep rákérdez mindnyájunk vértanúsági készségére is. Szent Kőrösi Márk így felelt az őt hittagadásra kényszeríteni próbáló kínzójának: „… mondjátok meg, hogy vannak a római eklézsiában, akik gyönyörűségesnek tartják Istenért meghalni. …vannak az esztergomi káptalanban férfiak, akiknek szokásuk nagy dolgokat cselekedni s azt el is szenvedni.”

       Vajon miközben ma is keresztények halnak meg a hitükért és az Úr Jézus iránti hűségükért, mi talán nélkülözhetjük a Krisztus melletti radikális döntésünket?
       Adja meg Isten mindnyájunknak azt a kegyelmeset, hogy állapotbeli kötelességeink becsületes teljesítésével, a hitünkhöz, az evangélium hirdette értékrendhez és a nemzeti kultúránkhoz való állhatatos ragaszkodásával, valamint a mindennapi keresztjeink vállalásával, mi is készek legyünk részesedni az üdvösségszerző és jövőt adó áldozatból.

       A három szent kassai vértanú közbenjárása segítsen mindnyájunkat, hogy a Krisztus Urunk keresztjéből az egy-egy napra jutó szálkák elviseléséhez elnyerjük a Szentlélek éppen elégséges erejét, és szeretetből felajánlva önmagunkat az evangélium felelősségteljes szolgálatára, életünk Isten dicsőségét, az Egyház javát, népünk lelki, szellemi, kulturális gazdagodását és örök életünk üdvösségét szolgálja.

      • Tanévnyitó ünnepség

       2021.09.01.

       Idézet a tanévnyitó igazgatói szövegéből:

       "Szeretettel köszöntök mindenkit immár a hetedik tanévnyitó ünnepségünkön. 

       A hetes számnak komoly jelentősége, misztériuma van életünkben.

       Őseink hét törzsből származnak, hét vezérünket ismerjük. Hitünk alapja a hét szentség, a Krisztustól rendelt látható jelek, amelyek a megváltás kegyelmét jelképezik. A Szentlélek hét ajándéka pedig a Bölcsesség, Értelem, Jótanács, Tudomány, Lelki erősség, Jámborság, Istenfélelem.

       Népmeséinkben pedig a mesehős heted-hét országon túli, hétmérföldes csizmával jár, hét próbát kell kiállnia, hétszerte szebben éled újra. A szivárvány hét színt mutat. Természetesen vannak hétpecsétes titkok. Hét szűk esztendő után várjuk jobb sorunkat. Nézzük meg testarányunkat és győződjünk meg, hogy a fejünk hétszer fér rá a testünkre. Ha ez még nem volna elé a teljesség elképzeléséhez emlékeztessük magunkat arra, hogy az Ószövetségben olvasható, hogy a világot Isten 6 nap alatt teremtette, és a 7-dik napon megpihent.

       Ezen fontos jelek tükrében várjuk a hetedik esztendőt!

       Kívánom, hogy a 2021/2022-es tanév minden napja egészségben teljen. Legyen tartalmas, tanulással és élményekkel teli.

       Eredményes tanévet kívánok minden tanulónak és az őket szeretettel nevelő pedagógusoknak!

       Isten áldja meg a Boldog Salkaházi Sára Egyházi Iskolaközpont minden diákját, tanárát, alkalmazottját, a szülőket és iskolabarátokat egyaránt!

       Ezzel a 2021/2022-es tanévet megnyitom!

       Dicsértessék a Jézus Krisztus! Áldás, békesség! Dicsőség Jézus Krisztusnak!"

       Nagy István , igazgató

      • Bármit tesztek…

       2021.09.01.

       2021. augusztus 31-én örömteli baráti találkozóra gyűlt össze a Szepsi Boldog Salkaházi Sára Egyházi Iskolaközpont tantestülete, hogy Mgr. Csala Éva, tanárnőt, Bc. Király Szilvia, nevelőnőt, születésnapjuk 50. évfordulója, Mgr. Nagy Imre és Mgr. Nagy Éva, pedagógusokat, házasságkötésük 25. jubileuma kapcsán köszöntsék az ünnepelteket, akiket Mons. Bernard Bober, kassai érsekfőpásztor a jeles évforduló alkalmából külön áldásban részesített, mindazért, amit Istenért, az Egyházért, a Boldog Salkaházi Sára Egyházi Iskolaközpontért és családjukért tettek.

       A kerek évfordulón csatlakozva a köszöntők hosszú sorához, kívánjuk, hogy jubilánsaink életmagatartása továbbra is szolgálja Isten dicsőségét, az Egyház javát, közösségünk növekedését és lelkük üdvösségét.