• Értesítés-Karantén

       2022.01.31.

       Tisztelt Szülők, Kedves Diákok!

       A hét végén elvégzett pozitív Covid tesztek miatt, a közegészségügyi hivatal útmutatása alapján, a 9.A osztály, a 4.G osztály és azok a tanulók, akik sítanfolyamon vettek részt karanténba kerülnek 2022. febuár 4-ig.

       Számukra az oktatás online formában valósul meg.

       Az oltott és a fertőzésen átesett diákoknak felmentésük van.

       Köszönjük a megértést! Vigyázzunk továbbra is egymásra!

       Nagy István, igazgató

      • A Magyar Kultúra Napján, Szepsiben

       2022.01.29.

       1989 óta január 22-én ünnepeljük a Magyar kultúra napját annak emlékére, hogy a kézirat tanúsága szerint Kölcsey Ferenc 1823-ban ezen a napon fejezte be a Himnuszt. E naphoz kapcsolódva adják át a magyar kultúrával kapcsolatos szakmai elismeréseket is. Így volt ez Szepsiben is. 2022. január 28-án a vírusjárvány szigorú betartásával a helyi Csemadok rendezésében került sor az ünnepségre, amelynek keretében felléptek a Boldog Salkaházi Sára Egyházi Iskolaközpont óvodásai is – Lukács Katalin óvónő vezetésével.

       Az idei ünnepségünk margójára kívánkozik: Nagy László - Ki viszi át a Szerelmet kérdéssorozata:

       Létem, ha végleg lemerült
       ki imád tücsök-hegedűt?
       Lángot ki lehel deres ágra?
       Ki feszül föl a szivárványra?
       Lágy hantú mezővé a szikla-
       csípőket ki öleli sírva?
       Ki becéz falban megeredt
       hajakat, verőereket?
       S dúlt hiteknek kicsoda állít
       káromkodásból katedrálist?
       Létem, ha végleg lemerült,
       ki rettenti a keselyűt!
       S ki viszi át fogában tartva
       a Szerelmet a túlsó partra!

       A kérdéssorozat nem csupán költői. Napjaink egyik sorsdöntő kihívása, hogy miként tudjuk csatasorba állítani az új nemzedéket a családok szolgálatába, egy átfogóbb humanizmus és egy mind testvéribb világ kialakításában?

       Ki ne látná? Ifjúságunk képzésének és nevelésének nem kis kihívásaival állunk szemben. Ha hűek akarunk maradni áldott elődeink szellemi, lelki és gazdasági örökségéhez, továbbra is egyre tudatosabban és odaadóbban kell elköteleződnünk az anyanyelvi oktatás, a hitre és az igazságosságra való nevelés mellett, a peremre szorultak szolgálatában.

       A Teremtő szentháromságos szeretetének életadó világossága ugyanis csak akkor ragyog fel igazán számunkra, ha egyéni és közösségi hitérzékünk, igazságérzékünk és szeretetérzékünk, a sensus fidei, a sensus veritatis és a sensus caritatis dinamikusan összekapcsolódik.

       Mert a hitérzék fényében tárul fel a teljesebb igazság és az igazabb szeretetet. Az igazságérzék különbözteti meg a hitet a hiszékenységtől és a fanatizmustól, valamint óvja meg a szeretetet a csábító szenvedélyek kegyetlen csapdáitól. Végül a szeretetérzék indítja a hitet együtt érző cselekvésre, és szelídíti irgalmassá az igazságot.  

       Jó volt együtt látni az elkötelezettek maroknyi seregét. Jó volt hallani és hallgatni a vágyat és a készséget, valamint remélni, hogy az Istenbe és az egymásba kapaszkodás által sikerül átvinni értékeinket jövő túlsó partjára.

       Mit hordoz a fohász - Isten áldd meg a magyart? Kérelmet a mennyei Atyához, hogy Krisztus Urunk egyházában prófétai Szentlelkének vezetésével együtt haladjunk: a hit, az igazság és a szeretet teljessége felé vezető úton. 

      • Tisztelgés a jövő előtt…

       2022.01.26.

       2022. január 26-án, Szent Pál apostol tanítványainak, Szent Timóteus és Titusz püspökök emléknapján, Iván László, okleveles mérnök, a Jövőért Alapítvány ügyvezető elnöke vezetésével, Bartal Károly Tamás, jászóvári premontrei emeritus apát, tiszteletét tette a szepsi Boldog Salkaházi Sára Egyházi Iskolaközpontban.

       A látogatás kapcsán a nyugalmazott rendi előjáró felidézte bontakozó papi hivatásának történetét, a komáromi Marianumban töltött éveit, a pozsonyi papi szeminárium és a besztercebányai egyházmegye kápláni időszakának megélt eseményeit. Az akkori társadalmi viszonyok sajnos nem tették lehetővé számára az anyanyelven történő művelődést, de a családi nevelés, az egyházközségi kötődés és az egyházias lelkiség nem engedte, hogy értékvesztett életet éljen.

       Az átadás előtt levő építmény láttán a kilencven évéhez közeledő nyugalmazott főpap csodálatát fejezte ki a látottakon, háláját és köszönetét az építőknek és az építkezőknek, valamint vágyát és kívánságát, hogy napjaink cseperedő ifjúsága kellő odaadással értékelje a szűkebb pátria közkincsét. A szülőknek elkötelezettséget, a tantestület tagjainak bátorságot és kitartást, a lelkipásztoroknak további buzgóságot kért a Szentlélek erejében, fényében és odaadásában.

       Adja Isten, hogy Szent Timóteus és Szent Titusz példájára és esedezésére egyházi és világi előjáróink, pedagógusai és nevelői olyan szeretettel tudják viselni gondjukat a rájuk bízottaknak, hogy azok megtapasztalva a hívást és a küldetést, az értékmentés és a továbbadás elkötelezettjei legyenek. Családi otthonaink csakúgy, mint iskoláink, papnevelő intézeteink és szerzetesi növendékházaink a názáreti ház mintájára alakuljanak, ahol a közös istendicséret és az egymás iránti szeretetteljes szolgálat révén új elkötelezett és tudatos küldetéskészségű hivatások nőhetnek ki és formálódhatnak.

      • Lélekben is együtt…

       2022.01.25.

       2022. január 25-én Szent Pál apostol megtérésének ünnepén a Boldog Salkaházi Sára Egyházi Iskola gimnazistái Balogh Gizella, igazgatóhelyettes vezetésével vettek részt a keddi szentmisén, szeretettel emlékezve a sí-kurzuson levőkről.

       Pál apostol megtérő magatartása példaértékű minden őszintén igyekvő részére, hogy mivel a kölcsönös felelősség és a bizalom tölt el minket, nem feledkezhetünk meg egymásról, akár közel, akár távol vagyunk egymástól. A hitben élünk, a szemléletteljesség még nem osztályrészünk. Ezért is igyekszünk az evangélium tanításának fényében látni, nézni és cselekedni. Tudatában vagyunk ugyanis annak, hogy mindnyájunknak meg kell jelennünk Krisztus ítélőszéke előtt, hogy ki-ki megkapja, amit testi életében kiérdemelt, aszerint, hogy jót vagy gonoszat tett-e (vö. 2 Kor 5,9).

       A szentmise kezdetén az összetartozás jeleként Nagy Gabriella, növendék az oltárra gyertyát gyújtott, amelyet a szentmise végén az igazgatóhelyettes nő kezébe véve, az iskolába vitt - jelnek, hogy nem feledkezhetünk meg egymásról, akár közel, akár távol vagyunk egymástól…

      • A magyar kultúra napja

       2022.01.24.

       A magyar kultúra napját 1989 óta ünnepeljük január 22-én, annakemlékére, hogy Kölcsey Ferenc 1823-ban ezen a napon tisztázta le Csekén a Himnusz kéziratát. Nevezhetjük ezt a napot a Himnusz születésnapjának is. Iskolánkon a magyarórák és a történelem órák keretein belül játékos feladatokkal, plakátkészítéssel emlékeztünk meg erről a jeles napról.

      • Német nyelvi olimpia-3. hely

       2022.01.21.

       Safko Bianka

       a német nyelvi olimpia járási versenyének 3. helyezettje

       Öröm olyan kitűnő nyelvtudású diákkal dolgozni, aki valóban szereti azt, amit csinál, s a tudása gyarapítására délutánonként, illetve a hét végeken is megtalálja a kellő időt.

       Safko Biankáról mindez elmondható, aki az idei járási német nyelvi olimpián is nagyszerűen teljesített kategóriája szoros versenyében.

       Egy-egy versenyeredményhez szükséges a nyelvtani szabályok ismerete,a leírt és felolvasott szöveg megértéséhez pedig gazdag és választékos szókincs, aminek megszerzése munkával párosul.

       A szorgalmas nyelvtanulás igazi hozadéka - az idegen nyelvi közegben való magabiztosság megtapasztalása, megélése.

       Ezért tanuljunk nyelveket!

       Bianka, gratulálunk a nagyszerű helytálláshoz!

      • A profán és a szakrum

       2022.01.20.

       Az Újesztendő és Vízkereszt ünnepe kapcsán a jövőt illetően ezekben a napokban mindenütt, ahol katolikus keresztények élnek, a hívek Isten áldását kérik önmagukra és életterükre. A közönséges és a szent közötti különbség kisebbedésére. Egyházi Iskolaközpontunkban is ezt tettünk, mert ebben az esztendőben is szeretnénk tovább növekedni nemcsak létszámban, testben és tudásban, de lelkiségben, jóságban, irgalomban és szeretetben.

       A liturgikus szertartás kezdetén elhangzott a betlehemi történet a napkeleti bölcsekről, akik miután leborultak és hódoltak a Kisded előtt, elővették kincseiket s ajándékot adtak neki: aranyat, tömjént és mirhát. Mivel álmukban utasítást kaptak, hogy ne menjenek vissza Heródeshez, más úton tértek vissza hazájukba (vö. Mt 2,1-12).

       Ki tagadná? Az újesztendő, új veszedelmekkel is jár. Szeretnénk azokat elkerülni. Az új kihívások közepette bölcsen viselkedni, mint a napkeleti bölcsek. Túljárni az ellenség eszén. Ehhez meg kell tanulni bátran elindulni az ismeretlenbe, leborulni a megtestesült Bölcsesség, az Úr Krisztus előtt és kimondani vágyakat, amelyek az idén így lettek csokorba kötve:

       1. Mennyei Atyánk, segíts, hogy az üdvösségre vezető úton továbbra is Krisztus tanításának fényében akarjunk járni!

       2. Mennyei Atyánk, add kegyelmedet mindazoknak, akik őszinte szívvel keresnek Téged, hogy a betlehemi Kisdedben felismerjék istenségedet!

       3. Mennyei Atyánk, Urunk, Jézus Krisztus tanítása vezesse el a nemzeteket és azok vezetőit az igaz egyetértésre!

       4. Mennyei Atyánk, a krisztusi hit fénye ragyogja be egyházunk, népünk és családjaink életét határon innen és határon túl!

       5. Mennyei Atyánk, add kegyelmedet, hogy az új iskolánkban mihamarabb megkezdődhessen az oktatás, a nevelés és a lelki formálódás.

       6. Mennyei Atyánk, az örök világosság fénye tündököljön országodban azoknak, akik földi életükben az áldozatos szeretet mirhájával hódoltak előtted!

       Miután Péter atya a segédkezők kíséretében szenteltvízzel meghintette a tantermeket és az imádkozókat, elhangzott a Miatyánk, az Üdvözlégy és a záró áldás: Mindenható Urunk és Istenünk! Kérünk, áldd † meg ezt az intézményt, minden helyiségét és azokat, akik itt tanulnak, nevelődnek, nevelnek, oktatnak és dolgoznak. Legyen itt testi és lelki egészség, a szív tisztasága és a lélek legyőzhetetlen ereje, alázat, jóság és szelídség, engedelmesség és hálaadás. Kérünk, maradjon meg szent áldásod ezen az intézményen és mindenkin, aki itt tartózkodik. Segítsd őket, hogy a Fiadban felragyogott fényt semmiféle sötétség ne tudja kioltani. Köszönjük ezt a fényt! Segíts, hogy továbbra is az általa megvilágított úton akarjunk járni. Ámen.

       20 – C + M + B – 22

       Christus Mansionem Benedicat

       Krisztus e hajlékot áldja meg!

      • Angol olimpiász - járási 2. hely

       2022.01.17.

       Idén az angol nyelvi olimpiász járási fordulója 2021.január 13-án zajlott, ismételten rendhagyó, online formában. Iskolánkat két tanuló képviselte. Safko Bianca, 7.A osztályos tanulónk az 1.A kategóriában az előkelő 2. helyen végzett, mindössze pár ponttal lemaradva a továbbjutástól. Czompoly Csenge, 9. A osztályos tanulónk pedig az  1.B kategóriában a 14. Helyet szerezte meg.

       Szívből gratulálunk tanulóinknak a nagyszerű teljesítményhez!

      • „Biztonságosan négy keréken, magyar iskolába a Felvidéken”

       2022.01.13.

       2021. január 13-án, személyesen  a Rákóczi Szövetség elnöke hozta el Szepsibe a jó hírt, hogy Magyarország Kormányának támogatásával, 2022. szeptemberétől, egy kisbusz is segíti majd diákjaink intézményünkbe való utazását. Újabb lehetőségünk nyílik a vidékről érkező gyermekek biztonságos óvodába - iskolába szállítására.  Azon magyar családoknak szeretnénk segítséget nyújtani, ahol a szülők fontosnak tartják az anyanyelvi oktatást és a keresztény szellemiségben történő nevelést. Hálásak vagyunk a lehetőségért és ezúton is szeretnénk köszönetet mondani a támogatásért.

       A találkozón részt vett Csáky Csongor-a Rákóczi Szövetség elnöke, Nagy István-a Boldog Salkaházi Sára Egyházi Iskolaközpont igazgatója, Petrovay László-magyar iskolaválasztási programért felelős igazgató, Köteles László-a Csemadok általános alelnöke és Iván László-a Jövőért Alapítvány ügyvezető igazgatója.

      • Átadták a Tabernákulumot

       2022.01.11.

       Amint arról már beszámoltunk, 2022. január 7-én a Benedetto kegytárgykereskedés közvetítésével megérkezett Olaszországból a szepsi Boldog Salkaházi Sára Egyházi Iskolaközpont kápolnájába szánt tabernákulum, amelynek költségeit a makranci egyházközség hívei és rózsafüzér-társulatának tagjai fedezték.

       Ünnepélyes átadása 2022. január 11-én volt a diákmisében, amelynek záró áldása előtt a rózsafüzér-társulat két oszlopos tagja Nagy István iskolaigazgató kezébe helyezte az átadás előtt álló iskolaközpont kápolnájába szánt liturgikus tárgyat, ami az épület szívhelyeként fog szolgálni, hiszen benne lesz őrizve az imádásra, imádságra és a szentmisén kívül történő szentáldozásra - az Eucharisztia.  

       A tabernákulum, az oltárszekrény, a szentségház jelentése magyar nyelvterületen az oltáriszentség őrzésére szolgáló és a római katolikus templomokban rendszerint a liturgikus tér közepére állított szekrény. A szó a latin tabernaculum (kis hajlék) fonetikus átirata, nyelvtanilag a taberna kicsinyített alakja. A Bibliában a Salamon kora előtti idő szentélye, a szentsátor megnevezéseként volt használatos.

       A katolikus templomokban az oltáriszentség őrzésének a helye. Ebbéli minőségében a 13. században kezdte felváltani a falfülke jellegű „pasztofóriumot”, ami még ma is látható és használatos a szepsi plébániatemplomban.  Használata az 1215-ben megtartott negyedik lateráni zsinat után vált általánossá. Helye a második vatikáni zsinat (1962–65) előtt a székesegyházakban külön szentségi kápolnában, másutt a főoltáron volt.

       Napjaink tabernákuluma különálló, rendszerint ötvösmunkával díszített fémszekrény. A hatályos liturgikus előírások értelmében úgy kell elhelyezni, hogy a figyelem rá irányuljon. Állandóan kis lámpa ún. örökmécses, öröklámpa ég közelében figyelmeztetőül, Krisztus állandó jelenlétére. Amikor a hívek a szent térbe lépnek, térdet hajtanak, amellyel a tabernákulumban őrzött, a kenyérszínben köztünk levő Krisztust köszöntik.

       Ezeket a tényeket a tisztelt jelenlevők bizonyára jól ismerik és tudják – mondta az iskolaigazgató. Amiért most mégis szólok - folytatta - az azért van, mert gyökereim egyik ága makranci, anyai nagypapám hosszú éveken át Makrancon volt kántor. Hiszem és vallom, hogy egyházszolgálata bennünk, bennem is búvópatakként tört a felszínre. Hála érte Istennek! Áldott legyen nagyszüleim boldog emléke! A kegyes ajándékot ezúton is szívből megköszönjük. Csak kívánni tudjuk és kérni, hogy kölcsönös imáinkkal és magatartásunkkal továbbra is segítsük és támogassuk egymást, hogy népünk keresztényi és nemzeti önazonossága jövőt álló legyen és maradjon.

       Jó volt ismételten hallani az ígéretet, hogy az intézményben az oktató-nevelői munka, továbbra is felelősségteljesen lesz végezve, amelynek gyümölcse – a gyermekek evangélium szerinti embersége - méltó hálája és köszönete lesz a kapott ajándéknak.

       Adja Isten, hogy minden pedagógusi és lelkipásztori igyekezet, ima és áldozat, oktató és nevelőmunka a lehetőségekhez és a körülményekhez mérten az itt tevékenykedő, tanuló és nevelődő legjobb tudása és lelkiismeretink szerint történjen: Isten, haza, nemzet, család értékrendben, amelyet az intézet mottója is fémjelez: Cum Deo, pro Patria et Invicem – Istennel, a hazáért és egymásért.

      • PITAGORASZ VERSENY - ISKOLAI FORDULÓ

       2022.01.10.

       2021. december 8-án és 9-én sikeresen lezajlott a PITAGORASZ matematika verseny iskolai fordulója. Örülünk, hogy iskolánk tanulói, mint minden évben idén is szép számban, összesen 34-en vettek részt a versenyen. A tanulók nagyszerűen szerepeltek, akikre büszkék vagyunk. Tehetséges gyermekeink közül 11-en sikeres megoldók lettek, akik a járási fordulón képviselik az iskolánkat.

       Sikeres megoldók:

        A P3 kategóriában: Szitás Ádam III.A

        A P4 kategóriában: Pelegrin Noémi IV.A,Tóth Kozma Sofia IV.A, Helyei Kinga IV.A

        A P6 kategóriában: Groško Robert VI.A, Kovács Lili VI.A, Holík Viktor VI.A, Pálos Erik VI.A, 

                                           Rudy Dávid VI.A

       A P7kategóriában:  Ucekaj Oliver VII.A, Szitás Áron VII.A

       Szívből gratulálunk a nagyszerű teljesítményhez és további örömteli és sikeres versenyzést kívánunk!

      • Értesítő

       2022.01.07.

       Tisztelt Szülők, Kedves Diákok!

       Mindenek előtt áldott, sikerekben gazdag és békés új esztendőt kívánunk mindenkinek!

       2022. január 10-én indul az óvoda, iskola. A járványügyi intézkedések értelmében továbbra is kizárólag egészséges gyermek járhat intézményünkbe. Kérjük a fertőzésmentességet igazoló nyomtatvány kitöltését az EDUPAGE rendszerben, illetve papír alapon az óvodában. Továbbá szeretnénk, ha minden iskolás korú diákunk, az otthon elvégzett negatív antigén tesztről is becsületbeli nyilatkozatot küldene. 

       Vigyázzunk egymásra, mindannyiunk egészségvédelme érdekében!

       Köszönettel: Mgr. Nagy István, igazgató