• Karácsonyi hálaadás és kenyéráldás…

       2022.12.23.

                   2022. december 22-én, délelőtt bűnbánati liturgiára és hálaadó szentmisére gyűlt össze az új iskola aulájában a tavasszal átadott szepsi Boldog Salkaházi Sára Egyházi Iskolaközpont tantestülete és diáksága.

       Miután az esperesi körzet papjai kiszolgáltatták a bűnbánat szentségét, Dr. Szalay László, nagyidai plébános vezetésével, Pásztor Lorenzo, karitász-lelkész igehirdetésével, koncelebrált szentmise következett, amelynek záró részében megáldásra került az Olajos cég sütötte karácsonyi kenyér. A Magyar Agrárkamara Zemplén-megyei elnöke 2022-ben a szepsi esperesi körzetnek 2500. - kg lisztet adományozott, amelyből a szeretet ünnepére egy-egy kenyeret is süttettünk az intézmény családjai asztalára, valamint a körzet plébániáinak. Ezzel kívántunk eleget tenni az adakozók szándékának, hogy amint a sok millió búzaszem egy lisztté lett, úgy legyen Karácsony szent ünnepén eggyé népünk hitében, erkölcsében, lelkületében, kultúrájában és magatartásában határon innen és határon túl.

       Ezúton is nagy köszönet és hála a reánk gondolás mindennemű nemes gesztusáért! Köszönet, hogy a magyar kormány nagylelkűsége folytán felépült a Fészek - az új iskola - amelyet remélhetőleg a jövő tavasz folyamán Bernard Bober kassai érsekfőpásztor meghívására meglátogat Erdő Péter bíboros.

       Az intézmény református vallású tanárai és diákjai nagytiszteletű Molnár Árpád református lelkipásztor vezetésével az iskola dísztermében gyűltek össze gyermek-istentiszteletre, amelynek végén ők is lejöttek az aulába, ahol közösen részesültek az áldásban és a kenyéradományban.

       A szentmise záró áldása előtt, Viszlay Eszter, a 3. G. osztály növendéke mondott köszönetet: Megkülönböztetett örömünkre szolgált, hogy itt és most két jubiláló atyát is köszönthetünk – Dr. Szalay László, nagyidai plébános atyát és Pásztor Lorenzo, karitász lelkészt. Sejtjük, hogy a sok-sok köszöntés olykor megszokottá válhat, de nekünk itt az új Fészkünkben még kevés alkalmunk volt jubilánsokat köszönteni, ezért tisztelettel kérjük mindkettőjüket, fogadják szeretettel iskolánk dísznyakkendőjét és egy Új Ember zsebnaptárt, annak jeléül, hogy egymásra bízattunk és a következő akcióinkra is boldog örömmel hívjuk és várjuk Önöket és minden megjelentet.

       A szentmise végén a megáldott kenyerek szétosztása után a pedagógusok és az alkalmazottak egy közös este-ebédre gyűltek össze, ahol Nagy István igazgató az egész évi szellemi, lelki és anyagi értékek ajándékát számba véve köszönetet mondott a közösen kapott és elért eredményekért. 

       Áldott ünnepeket kívánunk, boldog, békés új esztendőt és reményteli beteljesülést, hogy az elvetett mag a mezőkön és a lelkekben jövőre is gazdag termést hoz, és így mindenkor bőven jut szellemi, lelki és fizikális kenyér minden család asztalára. A megáldott kenyerek juttassák eszünkbe hovatartozásunkat és gyökereinket s amint a 15 millió búzaszem egy lisztté lett és sok-sok kenyérré, úgy legyen népünk jövőre is egy – a hitben, a reményben, az örömben és a szeretetben – határon innen és határon túl!

      • Múltunk a reményünk, Krisztus a jövőnk…

       2022.12.22.

       A Kaláka 2022. december 21-én a Csemadok Területi Választmánya rendezésében Zborai
       Imre titkár ügybuzgalma folytán a szepsi Boldog Salkaházi Sára Egyházi Iskolaközpont
       aulájában karácsonyváró koncertet tartott.
       A koncert végén Szepsiben is vastapssal jutalmazta a közönség az élmény dús, katartikus
       fellépést, mert Aki szépen énekel – az kétszer imádkozik. Sokan Szent Ágostonnak
       tulajdonítják az idézett mondatot, ami azt akarja kifejezni, hogy éneklés közben a szívünk
       teljesen kitárul Isten felé. A szép énekszó ugyanis felemel. Nem enged elkalandozni. A
       lényegre figyelmeztet. A Bensőnkre, ahol előbb-utóbb mindenki felfedezi az Emmanuelt –
       Velünk az Isten.
       Köszönjük a szervezőknek, a rendezőknek s nem utolsó sorban az együttes tagjainak, hogy
       meglátogatták a szűkebb pátriát, ahol mi is szívesen éneklünk, nemegyszer a könnyek között
       is, mert tudván tudjuk és tapasztaljuk, hogy mennyire igaz, aki szépen énekel, az kétszer
       imádkozik.
       Ma is ez történt – itt és most. Köszönjük.
       A hála és a tiszteletet jeleként az együtt egy először 1998-ban a szűkebb pátriában – a
       Nagykaposon - Harangszó címmel kiadott énekeskönyv egy példányát kapták, amelyet 2004-
       ben a Kassai Főegyházmegye alapításának 200. évfordulója emlékére kottás változatban is
       megjelent, amibe a hivatalos templomi énekek közé: A, B, C számozással beiktatást nyertek a
       helyi jellegű énekek is.
       Mélységes tudatában voltunk, vagyunk annak - amit ma este is visszaigazolva láttunk és
       hallottunk - hogy ez múlthordozás a javából. Értékmentés. Értékőrzés. Amit éneklünk és
       imádkozunk, az egy szívekbe zárt kincs, hiszen az imákat és az énekeket nemzedékek adták át
       egymásnak: „Ágról ágra, szájról szájra”. Tudjuk, nem mindig szárnyalhatott, ezért sok falusi
       és kisvárosi kántortanító, előénekes, nagyszülő és idős rokon konok következetességgel
       tudatosan örökítette át, olyan időkben, amikor sok esetben már csak egyetlen gyenge szál, a
       vallásos népének és népi imádság kötötte gyermekét Egyházához. Mivel az értéket át kell
       adni, ezért áldott emlékű öregjeink a népénekek és a népi imádságok ismeretét tudatosan
       követelték meg gyermekeiktől és unokáiktól. Az idősek ösztönösen vigyáztak arra, hogy a kor
       ne tudja teljesen elfeledtetni a múltat. Kereszteléskor, esküvőn, temetésen, búcsújáráskor,
       kántáláskor, pászkaszenteléskor, búzaszenteléskor, májusi és októberi ájtatosságokon,
       ádventben, karácsonykor a hivatalos egyházi énekek és imák mellett tanítgatták övéiknek a
       helyi jellegűeket is. Ezeket kötöttük csokorba.
       Ki ne látná? Világunk gyorsan változik. Hála Istennek – s ezt láttuk és hallottuk ma is -
       többen felismerték, felismertük, hogy mennyire fontos a szórványkultúra emlékeinek mentése
       és összegyűjtése. Nemcsak azért, mert a fiatalabb nemzedék egyre kevesebbet tud belőlük,
       hanem azért is, mert napjaink változásai nem kedveznek a léleknek, a szellemnek, inkább
       csak a testi éhséget és vágyat szolgálják. Az ateizmus, az istentelenség új álarcot öltött.
       Ezért örülünk annak, hogy évtizedek múltán van Énekeskönyvünk és a Kaláka itt volt a
       Fészkünkben. Hihetetlen, mert az énekfák és bölcsőik a végekbe, a peremekre szorultak, ahol
       az ember ösztönösen csendesebben énekel. Halkabban. Nem azért, mintha félne, hanem mert
       tudja, hogy nem hangja erejében, de annak dallamában, a szívekben, az emberi lelkekben van,

       akik - a szél kihívásaira ősi gyökereikkel válaszolva – az Úr Jézusból táplálkoznak, aki az Út,
       az Igazság és az Élet.
       Köszönjük az együttes becses megjelenését. Köszönjük prófétai küldetésüket. Köszönjük,
       hogy munkájukkal és munkásságukkal segítik erősíteni az egyre gyengülő és vékonyuló
       szálakat, hogy a legújabb kor kísértései és csábításai közepette a ránk bízott kincseket
       megőrizhetjük, és továbbadhatjuk itt a Fészekben is, ami a magyar kormány hathatós
       támogatásával épült és készült el. Ezáltal a mi nemzedékünk is értékőrző lett és az
       értékmentés közben maga is értékké nemesedik. Bizonyságul, hálából: múltunk a reményünk,
       Krisztus a jövőnk.

      • ZRÍNYI ILONA MATEMATIKAVERSENY - ISKOLAI FORDULÓ

       2022.12.21.

       2022. november 21-én sikeresen lezajlott a ZRÍNYI ILONA MATEMATIKAVERSENY iskolai fordulója, amelynek elsődleges célja a matematika népszerűsítése, valamint a tanulók logikus gondolkodásának felmérése érdekes, gondolkodtató feladatok segítségével. A versenyen az alsó tagozatról 3, a felső tagozatról 16  és a gimnáziumból  10 tanuló vett részt,akik a gyors észjárást és egy kis taktikát igénylő feladatsorokat  nagy lelkesedéssel oldották.Kilenc tanulósikeres megoldó lett, akik február 17-én a KELET - SZLOVÁKIAI FORDULÓN képviselik az iskolánkat.

       Iskolánk legeredményesebb tanulói:

       II. A osztály: Helyei Lucia

       V.A osztály:Helyei Kinga, Pelegrin Noémi

       VI.A osztály: Kovács Réka

       VIII.A osztály:Ucekaj Olivér

       1.G osztálySikúr Mátyás Dávid

       2.G osztályKovács Norman Gábor

       3.G osztályGulya Szilveszter , Viszlay Eszter

        

       Szívből gratulálunk a nagyszerű teljesítményhez és további örömteli és sikeres versenyzést kívánunk!

      • A betlehemi békelángról meggyúlt a 4. gyertya is…

       2022.12.19.

       Szent Máté evangéliumában olvasható: „Úgy világítson a ti világosságotok az emberek előtt, hogy jótetteiteket látva dicsőítsék Mennyei Atyátokat!” (Mt 5,16).

       Advent 4. hetének hétfőjén a Boldog Salkaházi Sára Egyházi Iskolaközpont aulájában miután Pásztor Anna elszavalta Túrmezey Erzsébet, Ahol ránk Jézus vár…című versét, a betlehemi békelángról meggyújtottuk adventi koszorúnk mind a négy gyertyáját.

       Cserkészeink közreműködésével fogadhattuk a lángot, amelyet az idén is Betlehemben, Jézus Krisztus Születés - Bazilikájának az altemplomában őrzött örökmécsesről gyújtottak meg, ahonnan repülőgéppel szállították Bécsbe, ahonnan Európa nemzeteinek cserkészei vitték tovább vonattal és autóval saját országaikba, így jutott el hozzánk is, a szepsi 12-es számú Bercsényi Miklós cserkészcsapat jóvoltából.

       Valóban boldog érzés az, hogy Isten hozzánk hasonló ember lett, ami viszont egyben kihívás is számunkra, mert szelídsége, jósága és emberszeretete révén szállást keres a szívünkben. Vagyis a mi karácsonyi örömünk sem lehet kristálytiszta, ha Isten jósága és emberszeretete nem lakik a szívünkben.

       Kérjük ezért Krisztus Urunkat, hogy a bűnbánat szentségében való méltó részesedés által, kegyelmének világossága űzze el a mi szívünkből is a bűn: a hitetlenség, a kevélység, a részvétlenség minden árnyát és ajándékozzon meg minket is a nagylelkűség fényességével, hogy így készek legyünk a Karácsony örömének és békességének méltó befogadására és továbbadására.

      • Karácsonyi műsor

       2022.12.19.

       Advent 4. vasárnapja délutánján a Boldog Salkaházi Sára Egyházi Iskolaközpont karácsonyváró adventi műsorán búvópatakként ismét sokakban felszínre tört az egykori gyermekkori emlékek sokasága fokozva a jelen örömével, hálájával és nem kis büszkeségével látni és hallani mindazt, amit itt és most ismét láttunk és hallottunk.

       Köszönjük a szívhez szóló, szívből jövő zenés és prózai üzeneteket. Jó volt látni és hallani, hogy iskolánk és fészkünk, másként iskola és másként fészek, mint a többi iskola és a többi fészek: lelkibb és bensőségesebb.

       Örömmel hallottuk Erdő Péter bíboros úr üzenetét, amelyben kifejezte abbéli reményét, hogy 2023-ban pótolni tudja az elmaradt látogatását. Áldott karácsonyi ünnepeket és kegyelmekben gazdag, boldog új évet kívánok - írta december 15-én, 12:18-kor – akkor, amikor az iskola dísztermébe megkezdődött Dr. Csókay András főorvos úr és társai felejthetetlen tanúságtevése.

       A karácsonyt váró ünnepi műsor záró részeként átadásra került a beregszászi Sámuel Alapítvány kedvezményezettjeinek felajánlott cipős-doboz ajándék, amit ezúton megköszönünk minden jó szándékú adakozónak.

       Ismételt köszönet és hála, hogy láthattuk, hallhattuk és megtapasztaltuk, hogy a Gondviselés kegyelme valóban különös módon működik. Adja Isten, hogy az összetartozás vágya és készsége a jövőben még inkább növekedjék és erősödjék bennünk és közöttünk.

      • Dr. Csókay András és barátai Szepsiben

       2022.12.15.

       2022. december 15-én Dr. Csókay András idegsebész, agykutató főorvos látogatott el hozzánk, hogy tanúságot tegyen hitéről és meséljen orvosi hivatásáról. Barátaival Zsufa Tünde író nővel és Papp Sándor Balázs művész úrral karöltve olyan előadásokban volt részünk, amire még sokáig elmékezni fogunk. Örültünk neki, hogy hitünkben, kereszténységünkben és magyarságunkban is erősíteni tudtuk egymást.

      • Hogy az őszi búza s majd a tavaszi is ismét gazdag termést hozzon…

       2022.12.14.

       A magyarországi Nemzeti Agrárgazdasági Kamara a szepsi esperesi körzetnek az idén 2500.- kilogramm búzalisztet adományozott, ami Bodollón, 2022. december 13-án, a Fatimai engesztelő imatalálkozó záró részeként lett szimbolikusan átadva. A kedvezményezettek nevében Nagy István tanár, a Boldog Salkaházi Sára Egyházi Iskolaközpont igazgatója mondott köszönetet, Mihályi Molnár László, a szepsi plébánia főkurátora és Dobos Zoltán, a szepsi plébánia főgondnoka közreműködésével, aki a szentségi áldás után ismertette a megajándékozott intézmények névsorát:

       A szepsi Boldog Salkaházi Sára Egyházi Iskolaközpont és az Olajos Pékség 1000kg

       A szepsi Református Egyház (Kiscsillag Bölcsőde) 100kg

       A szepsi Csehszlovák Hadsereg utcai Alapiskola 200kg

       A szepsi Északi-lakótelep Alapiskola 200kg

       A Buzitai Alapiskola és Óvoda 200kg

       A Bodollói Óvoda 100kg

       A szepsi Szent Erzsébet Idősek Otthona 200kg

       A Makranci Alapiskola és Óvoda 100kg

       A szepsi Szakközépiskola 100kg

       A szepsi Százszorszép Óvoda 100kg

       A Bodolló-úti romatelep 100kg

       A Csemadok Területi Választmánya 100kg

       Ezzel a tettünkkel is azt szerettük volna elérni, hogy Karácsony ünnepének közeledtével még inkább egyek legyünk a hitben, a reményben, az örömben és a szeretetben. Az adományt személyesen juttattuk el fent említett intézetekbe.

       Ünnepre készülünk - mondta az adományozottak nevében Nagy István, iskolaigazgató - Karácsony szent ünnepére. Újból és újból azt a nagy eseményt idézzük az emlékezetünkbe, hogy Ajándék lett az Isten: kisgyermekként jött közénk, hogy ne féljünk Tőle. Ez a tény azonban felelősségtudatra sarkall minket, mert ahogyan minden magatehetetlen, ajándékként érkező gyermek a megajándékozott együttérzése nélkül elpusztulna, úgy - bármennyire is furcsának tűnik - de az értünk emberré lett Isten is, nélkülünk nem valósíthatná meg terveit. Igenünkre vár. Beleegyezésünkre. Nem akarja, hogy elpusztuljunk.

                   Templomainkban, otthonainkban, sőt hála Istennek, immár a tereinken is rövidesen felállítjuk a betlehemi istállót, ami elmélkedésre hív mindnyájunkat. Tükröt tart elénk, hogy benne meglássuk önmagunkat. A betlehemi jászol egyszerűségre tanít bennünket. Elsősorban arra, hogy ne a tárgyakért és azok birtoklásáért éljünk, de a másikért, egymásért – határon innen és határon túl.

                   Köszönjük, hogy a magyarországi Nemzeti Agrárgazdasági Kamara a „15 millió búzaszem” jótékonysági akciója folytán a lisztadományból az idén is juttatott esperességünknek. Köszönjük, hogy ismét ránk esett a választás.

       Intézményeink léte, élni akarásunk jele. Kellő garancia arra, hogy a kapott adomány az idén sem volt hiábavaló. Köszönjünk a reánk gondolás nemes gesztusát! Köszönjük, hogy a magyar kormány nagylelkűsége folytán immár felépült az új egyházi iskola, ahol reménytelten taníthatunk és nevelhetünk... tanulhatunk és nevelődhetünk. Iskolakápolnánkban együtt imádkozhatunk és hálálkodhatunk minden lelki, szellemi és anyagi jóért.

       Hála Istennek a koravírus-járvány elmúltával az idén már iskolánk diákjai és tantestülete december 22-én részt tud venni az ádventi záró szentmisén, amelynek végén egy-egy - a kapott lisztből sült megáldott kenyeret – vihetünk haza a szentestei asztalra, hogy így is kifejezésre juttassuk nemes összetartozásunkat – határon innen és határon túl.     

       Iskolánk és a többi kedvezményezett intézmény nevében ígérjük: oktató-nevelői munkánkat, továbbra is felelősségteljesen fogjuk végezni, hogy munkánk gyümölcse - gyermekeink evangélium szerinti embersége - méltó hálája és köszönete legyen a kapott búzaszemeknek. Az Árpád-házi Szent Erzsébet Idősek Otthona lakói élni akarásunkat imáikkal és áldozataikkal kívánják viszonozni és támogatni.

       Továbbra is biztosítjuk Önöket arról, hogy oktató-nevelőmunkánkat a lehetőségekhez és a körülményekhez mérten igyekszünk ezután is a legjobb tudásunk és lelkiismeretünk szerint végezni: Isten, haza, nemzet, család értékrendben, amelyet iskolánk mottója így fejez ki: Cum Deo, pro Patria et Invicem – Istennel, a hazáért és egymásért.

       Ezúton is köszönünk mindennemű lelki és anyagi támogatást. Áldott ünnepeket kívánunk! Adja Isten, hogy az őszi búza s majd a tavaszi is, gazdag termést hozzon és jövőre is bőven jusson kenyér minden család asztalára – határon innen és határon túl.

        

        

      • Csendben szenvedni vele és érte…

       2022.12.11.

       Adventi koszorúinkon újabb gyertyát gyújtunk, immár a harmadikat. Ha egy kicsit messzebb nézünk családi és közösségi otthonainktól, nem egyszer elhanyagolt gyermekeket, dacos, egymást mardosó embereket, feldúlt családi otthonokat és közösségeket látunk. Nem lehet nem látni, hogy mennyire gyengék vagyunk és esendők, de erősebbekké válhatunk, ha őszinte bűnbánatunk által, az eucharisztia hittel teli vételével, imáink, szenvedésünk és munkánk készséges felajánlásával, mindannyiunk lelkébe eljön az Úr Jézus, az élő Isten bölcsessége és világossága, hogy életmagatartásunkkal Őáltala, Ővele és Őbenne tanúi legyünk az isteni szeretetnek.

       Jó szavunkkal, példánkkal, nevelésünkkel, a rászorultak testi-lelki megsegítésével, a szomorkodók megvigasztalásával sokat tehetünk a jóság és az irgalom terjesztéséért, valóra válta Szent Pál apostol ajánlását: „Örüljetek testvérek, az Úrban mindig, újra mondom, örüljetek. Ismerje meg mindenki szelídségeteket: az Úr közel van. Ne legyetek semmiben sem aggodalmaskodók, hanem mindenben terjesszétek kéréseiteket Isten elé”. (Fil 4,1-6).

       Ezzel a vággyal és készséggel végeztük el az adventi koszorúnk harmadik gyertyájának ünnepélyes meggyújtását, amihez a templomban a Boldog Salkaházi Sára Egyházi Iskolaközpont növendékei Kuzma Ádám, Balta Rita és Drága Vanda, az iskolaközpont aulájában Balázs Lillien segédkeztek.

       Egy igazán odaszánt életű keresztény számára talán a legnagyobb feladat, hogy felnőjön Isten türelméhez. Hogy ne csupán elfogadja Isten végtelen türelmét, hanem hogy ő maga is ennek a türelemnek legyen az élő hordozója az emberek között. A tékozló fiát útnak engedő atya, illetve a megváltó Krisztus szenvedése ez. Vagyis nem is annyira azzal kell azonosulnunk, akivel szemben türelmet gyakorolunk, hanem az irgalmas Atyával és Krisztussal, aki szánva és szeretve életét adta mindegyikünkért. Türelmesnek lenni valakihez mindenekelőtt azt jelenti, hogy megköszönve létét csendben szenvedünk vele és érte.

      • List Ježiškovi

       2022.12.07.

       Na hodine slovenského jazyka, žiaci 2.A napísali list Ježiškovi. Pridali kresbu, ale aj ich tajné želanie. Kúpili si vianočnú známku na pošte, a dali do schránky. Dostali aj malú pozornosť a aj poštárky sa potešili .

      • Kölcsönösen örömet szerezve egymásnak…

       2022.12.06.

       Szent Miklós püspök és hitvalló ünnepén a szepsi plébániatemplomban különös örömmel
       találkoztak a Boldog Salkaházi Sára Egyházi Iskolaközpont növendékei Nagy Gabriella
       tanárnő vezetésével.
       December 6-án az anyaszentegyház Szent Miklós püspökre emlékezik, felidézve
       jócselekedeteit, sőt követve az ő példáját, hiszen ma szerte a nagyvilágban jó példáját
       utánozva igyekszünk kölcsönösen örömet szerezni egymásnak.
       Mi is ezt tettük. Előzőnap a rózsafüzér-társulat jóvoltából a plébánián járt a Mikulás azzal
       a kéréssel és üzenettel, hogy a kedd reggeli szentmisén megjelenteknek az ő nevében
       kerüljenek kiosztásra az ott hagyott az apró édességek.
       Kérésének örömmel tettünk eleget, továbbítva életüzenetének egy mozzanatát, amely arról
       szól, hogy abban az időben egy gyermektelen házaspár azért imádkozott a Szenthez, hogy
       gyermekük lehessen. Miután a fiúk megszületett és már fölcseperedett, atyja tengerre
       szállt vele, hogy hálából elvigyen a myrai Szent Miklós-templomba egy díszes fogadalmi
       kelyhet, amellyel a tengeri utazásuk közben a gyermek vizet akart meríteni a tengerből, de
       beleesett a vízbe és megfulladt. Az apa ugyan vigasztalhatatlan volt, ám mivel a
       fogadalmát teljesíteni akarta, ezért bár a megígértnél sokkal egyszerűbb kelyhet, de mégis
       elvitt egyet és letette az oltárra. Ebben a pillanatban egy láthatatlan kéz mintegy
       visszautasítva a kelyhet - lesöpörte az oltárról. De az apa egyszer csak azt látta, hogy a
       halottnak vélt kisfia beszalad a templomba és elmesélte, hogy amikor beleesett a vízbe,
       Szent Miklós püspök a kehellyel együtt az ölébe vette és megmentette, így már az igazi
       hálaajándékot tehették le az oltárra.
       A legenda nyomán közösen azért imádkoztunk, hogy – Urunk és Istenünk, akinek szavára
       minden megszentelődik, adja áldását + az adományokra, amelyeket Szent Miklós püspök
       emlékezetére Elé hoztunk. A Szent életpéldáján felbuzdulva segítsen mindnyájunkat igaz
       keresztény módon élni. Adjon az ajkunkra vigasztaló szavakat, ha elmagányosodott és
       remény vesztett emberekkel találkozunk. Tegyen minket az igazság és az igazságosság
       bátor és tettre kész tanúivá.
       Szent Miklós püspök közbenjárására segítse mindnyájunkat, hogy minden veszedelemben
       oltalmat találjunk Nála, és az üdvösség útján akadálytalanul haladjunk előre Hozzá, a lét
       teljességébe.
       Miután az Atya, + a Fiú, és a Szentlélek nevében, megáldattak és megszenteltettek az
       adományok és mindazok, akik azt szeretettel elfogadták, a felkért két angyal-szolga, volt
       szíves az ajándékokat a jelenlevőknek felkínálni, amit látható örömmel olyan szeretettel
       fogadtak, amilyennel azok Szent Miklós példájára kiosztódtak, ezzel is kölcsönösen
       örömet szerezve egymásnak.

      • Angol és német nyelvi olimpiász iskolai fordulója

       2022.12.05.

       November utolsó napjaiban került megrendezésre az angol- és a német nyelvi olimpiász országos verseny iskolai fordulója.Az angol olimpiász iskolai fordulóján 23 diákunk 5 kategóriában mérte össze tudását.

        A forduló két részből állt.Az írásbeli részben a diákok nyelvtani feladatokat, valamint szövegértéssel és szókészlettel kapcsolatos kérdéseket oldottak meg. A verseny szóbeli részében a tanulóknak egy történetet kellett összeállítaniuk a megadott képekből, majd párbeszédet alkottak a feleltető tanárokkal. A kategóriákból egy továbbjutó képviselheti iskolánkat a járási fordulón

       Az angol nyelvi olimpiász továbbjutói:

       1B kategória

       Szafko Bianka, 8. A 

       2A kategória

       Viszlay Boglárka, 1.G

       2B kategória

       György Péter, 3.G

       2C2 kategória

       Sikur Mátyás Dávid, 1.G

        

       A német nyelvi olimpiász továbbjutója:

       1B kategória

       SzafkoBianca,  8.A 

        

       Az elért eredményhez gratulálunk és sikeres szereplést kívánunk a járási fordulón!