• Tisztelgés a jövő előtt…

       2022.01.26.

       2022. január 26-án, Szent Pál apostol tanítványainak, Szent Timóteus és Titusz püspökök emléknapján, Iván László, okleveles mérnök, a Jövőért Alapítvány ügyvezető elnöke vezetésével, Bartal Károly Tamás, jászóvári premontrei emeritus apát, tiszteletét tette a szepsi Boldog Salkaházi Sára Egyházi Iskolaközpontban.

       A látogatás kapcsán a nyugalmazott rendi előjáró felidézte bontakozó papi hivatásának történetét, a komáromi Marianumban töltött éveit, a pozsonyi papi szeminárium és a besztercebányai egyházmegye kápláni időszakának megélt eseményeit. Az akkori társadalmi viszonyok sajnos nem tették lehetővé számára az anyanyelven történő művelődést, de a családi nevelés, az egyházközségi kötődés és az egyházias lelkiség nem engedte, hogy értékvesztett életet éljen.

       Az átadás előtt levő építmény láttán a kilencven évéhez közeledő nyugalmazott főpap csodálatát fejezte ki a látottakon, háláját és köszönetét az építőknek és az építkezőknek, valamint vágyát és kívánságát, hogy napjaink cseperedő ifjúsága kellő odaadással értékelje a szűkebb pátria közkincsét. A szülőknek elkötelezettséget, a tantestület tagjainak bátorságot és kitartást, a lelkipásztoroknak további buzgóságot kért a Szentlélek erejében, fényében és odaadásában.

       Adja Isten, hogy Szent Timóteus és Szent Titusz példájára és esedezésére egyházi és világi előjáróink, pedagógusai és nevelői olyan szeretettel tudják viselni gondjukat a rájuk bízottaknak, hogy azok megtapasztalva a hívást és a küldetést, az értékmentés és a továbbadás elkötelezettjei legyenek. Családi otthonaink csakúgy, mint iskoláink, papnevelő intézeteink és szerzetesi növendékházaink a názáreti ház mintájára alakuljanak, ahol a közös istendicséret és az egymás iránti szeretetteljes szolgálat révén új elkötelezett és tudatos küldetéskészségű hivatások nőhetnek ki és formálódhatnak.

      • Lélekben is együtt…

       2022.01.25.

       2022. január 25-én Szent Pál apostol megtérésének ünnepén a Boldog Salkaházi Sára Egyházi Iskola gimnazistái Balogh Gizella, igazgatóhelyettes vezetésével vettek részt a keddi szentmisén, szeretettel emlékezve a sí-kurzuson levőkről.

       Pál apostol megtérő magatartása példaértékű minden őszintén igyekvő részére, hogy mivel a kölcsönös felelősség és a bizalom tölt el minket, nem feledkezhetünk meg egymásról, akár közel, akár távol vagyunk egymástól. A hitben élünk, a szemléletteljesség még nem osztályrészünk. Ezért is igyekszünk az evangélium tanításának fényében látni, nézni és cselekedni. Tudatában vagyunk ugyanis annak, hogy mindnyájunknak meg kell jelennünk Krisztus ítélőszéke előtt, hogy ki-ki megkapja, amit testi életében kiérdemelt, aszerint, hogy jót vagy gonoszat tett-e (vö. 2 Kor 5,9).

       A szentmise kezdetén az összetartozás jeleként Nagy Gabriella, növendék az oltárra gyertyát gyújtott, amelyet a szentmise végén az igazgatóhelyettes nő kezébe véve, az iskolába vitt - jelnek, hogy nem feledkezhetünk meg egymásról, akár közel, akár távol vagyunk egymástól…

      • A magyar kultúra napja

       2022.01.24.

       A magyar kultúra napját 1989 óta ünnepeljük január 22-én, annakemlékére, hogy Kölcsey Ferenc 1823-ban ezen a napon tisztázta le Csekén a Himnusz kéziratát. Nevezhetjük ezt a napot a Himnusz születésnapjának is. Iskolánkon a magyarórák és a történelem órák keretein belül játékos feladatokkal, plakátkészítéssel emlékeztünk meg erről a jeles napról.

      • Német nyelvi olimpia-3. hely

       2022.01.21.

       Safko Bianka

       a német nyelvi olimpia járási versenyének 3. helyezettje

       Öröm olyan kitűnő nyelvtudású diákkal dolgozni, aki valóban szereti azt, amit csinál, s a tudása gyarapítására délutánonként, illetve a hét végeken is megtalálja a kellő időt.

       Safko Biankáról mindez elmondható, aki az idei járási német nyelvi olimpián is nagyszerűen teljesített kategóriája szoros versenyében.

       Egy-egy versenyeredményhez szükséges a nyelvtani szabályok ismerete,a leírt és felolvasott szöveg megértéséhez pedig gazdag és választékos szókincs, aminek megszerzése munkával párosul.

       A szorgalmas nyelvtanulás igazi hozadéka - az idegen nyelvi közegben való magabiztosság megtapasztalása, megélése.

       Ezért tanuljunk nyelveket!

       Bianka, gratulálunk a nagyszerű helytálláshoz!

      • A profán és a szakrum

       2022.01.20.

       Az Újesztendő és Vízkereszt ünnepe kapcsán a jövőt illetően ezekben a napokban mindenütt, ahol katolikus keresztények élnek, a hívek Isten áldását kérik önmagukra és életterükre. A közönséges és a szent közötti különbség kisebbedésére. Egyházi Iskolaközpontunkban is ezt tettünk, mert ebben az esztendőben is szeretnénk tovább növekedni nemcsak létszámban, testben és tudásban, de lelkiségben, jóságban, irgalomban és szeretetben.

       A liturgikus szertartás kezdetén elhangzott a betlehemi történet a napkeleti bölcsekről, akik miután leborultak és hódoltak a Kisded előtt, elővették kincseiket s ajándékot adtak neki: aranyat, tömjént és mirhát. Mivel álmukban utasítást kaptak, hogy ne menjenek vissza Heródeshez, más úton tértek vissza hazájukba (vö. Mt 2,1-12).

       Ki tagadná? Az újesztendő, új veszedelmekkel is jár. Szeretnénk azokat elkerülni. Az új kihívások közepette bölcsen viselkedni, mint a napkeleti bölcsek. Túljárni az ellenség eszén. Ehhez meg kell tanulni bátran elindulni az ismeretlenbe, leborulni a megtestesült Bölcsesség, az Úr Krisztus előtt és kimondani vágyakat, amelyek az idén így lettek csokorba kötve:

       1. Mennyei Atyánk, segíts, hogy az üdvösségre vezető úton továbbra is Krisztus tanításának fényében akarjunk járni!

       2. Mennyei Atyánk, add kegyelmedet mindazoknak, akik őszinte szívvel keresnek Téged, hogy a betlehemi Kisdedben felismerjék istenségedet!

       3. Mennyei Atyánk, Urunk, Jézus Krisztus tanítása vezesse el a nemzeteket és azok vezetőit az igaz egyetértésre!

       4. Mennyei Atyánk, a krisztusi hit fénye ragyogja be egyházunk, népünk és családjaink életét határon innen és határon túl!

       5. Mennyei Atyánk, add kegyelmedet, hogy az új iskolánkban mihamarabb megkezdődhessen az oktatás, a nevelés és a lelki formálódás.

       6. Mennyei Atyánk, az örök világosság fénye tündököljön országodban azoknak, akik földi életükben az áldozatos szeretet mirhájával hódoltak előtted!

       Miután Péter atya a segédkezők kíséretében szenteltvízzel meghintette a tantermeket és az imádkozókat, elhangzott a Miatyánk, az Üdvözlégy és a záró áldás: Mindenható Urunk és Istenünk! Kérünk, áldd † meg ezt az intézményt, minden helyiségét és azokat, akik itt tanulnak, nevelődnek, nevelnek, oktatnak és dolgoznak. Legyen itt testi és lelki egészség, a szív tisztasága és a lélek legyőzhetetlen ereje, alázat, jóság és szelídség, engedelmesség és hálaadás. Kérünk, maradjon meg szent áldásod ezen az intézményen és mindenkin, aki itt tartózkodik. Segítsd őket, hogy a Fiadban felragyogott fényt semmiféle sötétség ne tudja kioltani. Köszönjük ezt a fényt! Segíts, hogy továbbra is az általa megvilágított úton akarjunk járni. Ámen.

       20 – C + M + B – 22

       Christus Mansionem Benedicat

       Krisztus e hajlékot áldja meg!

      • Angol olimpiász - járási 2. hely

       2022.01.17.

       Idén az angol nyelvi olimpiász járási fordulója 2021.január 13-án zajlott, ismételten rendhagyó, online formában. Iskolánkat két tanuló képviselte. Safko Bianca, 7.A osztályos tanulónk az 1.A kategóriában az előkelő 2. helyen végzett, mindössze pár ponttal lemaradva a továbbjutástól. Czompoly Csenge, 9. A osztályos tanulónk pedig az  1.B kategóriában a 14. Helyet szerezte meg.

       Szívből gratulálunk tanulóinknak a nagyszerű teljesítményhez!

      • „Biztonságosan négy keréken, magyar iskolába a Felvidéken”

       2022.01.13.

       2021. január 13-án, személyesen  a Rákóczi Szövetség elnöke hozta el Szepsibe a jó hírt, hogy Magyarország Kormányának támogatásával, 2022. szeptemberétől, egy kisbusz is segíti majd diákjaink intézményünkbe való utazását. Újabb lehetőségünk nyílik a vidékről érkező gyermekek biztonságos óvodába - iskolába szállítására.  Azon magyar családoknak szeretnénk segítséget nyújtani, ahol a szülők fontosnak tartják az anyanyelvi oktatást és a keresztény szellemiségben történő nevelést. Hálásak vagyunk a lehetőségért és ezúton is szeretnénk köszönetet mondani a támogatásért.

       A találkozón részt vett Csáky Csongor-a Rákóczi Szövetség elnöke, Nagy István-a Boldog Salkaházi Sára Egyházi Iskolaközpont igazgatója, Petrovay László-magyar iskolaválasztási programért felelős igazgató, Köteles László-a Csemadok általános alelnöke és Iván László-a Jövőért Alapítvány ügyvezető igazgatója.

      • Átadták a Tabernákulumot

       2022.01.11.

       Amint arról már beszámoltunk, 2022. január 7-én a Benedetto kegytárgykereskedés közvetítésével megérkezett Olaszországból a szepsi Boldog Salkaházi Sára Egyházi Iskolaközpont kápolnájába szánt tabernákulum, amelynek költségeit a makranci egyházközség hívei és rózsafüzér-társulatának tagjai fedezték.

       Ünnepélyes átadása 2022. január 11-én volt a diákmisében, amelynek záró áldása előtt a rózsafüzér-társulat két oszlopos tagja Nagy István iskolaigazgató kezébe helyezte az átadás előtt álló iskolaközpont kápolnájába szánt liturgikus tárgyat, ami az épület szívhelyeként fog szolgálni, hiszen benne lesz őrizve az imádásra, imádságra és a szentmisén kívül történő szentáldozásra - az Eucharisztia.  

       A tabernákulum, az oltárszekrény, a szentségház jelentése magyar nyelvterületen az oltáriszentség őrzésére szolgáló és a római katolikus templomokban rendszerint a liturgikus tér közepére állított szekrény. A szó a latin tabernaculum (kis hajlék) fonetikus átirata, nyelvtanilag a taberna kicsinyített alakja. A Bibliában a Salamon kora előtti idő szentélye, a szentsátor megnevezéseként volt használatos.

       A katolikus templomokban az oltáriszentség őrzésének a helye. Ebbéli minőségében a 13. században kezdte felváltani a falfülke jellegű „pasztofóriumot”, ami még ma is látható és használatos a szepsi plébániatemplomban.  Használata az 1215-ben megtartott negyedik lateráni zsinat után vált általánossá. Helye a második vatikáni zsinat (1962–65) előtt a székesegyházakban külön szentségi kápolnában, másutt a főoltáron volt.

       Napjaink tabernákuluma különálló, rendszerint ötvösmunkával díszített fémszekrény. A hatályos liturgikus előírások értelmében úgy kell elhelyezni, hogy a figyelem rá irányuljon. Állandóan kis lámpa ún. örökmécses, öröklámpa ég közelében figyelmeztetőül, Krisztus állandó jelenlétére. Amikor a hívek a szent térbe lépnek, térdet hajtanak, amellyel a tabernákulumban őrzött, a kenyérszínben köztünk levő Krisztust köszöntik.

       Ezeket a tényeket a tisztelt jelenlevők bizonyára jól ismerik és tudják – mondta az iskolaigazgató. Amiért most mégis szólok - folytatta - az azért van, mert gyökereim egyik ága makranci, anyai nagypapám hosszú éveken át Makrancon volt kántor. Hiszem és vallom, hogy egyházszolgálata bennünk, bennem is búvópatakként tört a felszínre. Hála érte Istennek! Áldott legyen nagyszüleim boldog emléke! A kegyes ajándékot ezúton is szívből megköszönjük. Csak kívánni tudjuk és kérni, hogy kölcsönös imáinkkal és magatartásunkkal továbbra is segítsük és támogassuk egymást, hogy népünk keresztényi és nemzeti önazonossága jövőt álló legyen és maradjon.

       Jó volt ismételten hallani az ígéretet, hogy az intézményben az oktató-nevelői munka, továbbra is felelősségteljesen lesz végezve, amelynek gyümölcse – a gyermekek evangélium szerinti embersége - méltó hálája és köszönete lesz a kapott ajándéknak.

       Adja Isten, hogy minden pedagógusi és lelkipásztori igyekezet, ima és áldozat, oktató és nevelőmunka a lehetőségekhez és a körülményekhez mérten az itt tevékenykedő, tanuló és nevelődő legjobb tudása és lelkiismeretink szerint történjen: Isten, haza, nemzet, család értékrendben, amelyet az intézet mottója is fémjelez: Cum Deo, pro Patria et Invicem – Istennel, a hazáért és egymásért.

      • PITAGORASZ VERSENY - ISKOLAI FORDULÓ

       2022.01.10.

       2021. december 8-án és 9-én sikeresen lezajlott a PITAGORASZ matematika verseny iskolai fordulója. Örülünk, hogy iskolánk tanulói, mint minden évben idén is szép számban, összesen 34-en vettek részt a versenyen. A tanulók nagyszerűen szerepeltek, akikre büszkék vagyunk. Tehetséges gyermekeink közül 11-en sikeres megoldók lettek, akik a járási fordulón képviselik az iskolánkat.

       Sikeres megoldók:

        A P3 kategóriában: Szitás Ádam III.A

        A P4 kategóriában: Pelegrin Noémi IV.A,Tóth Kozma Sofia IV.A, Helyei Kinga IV.A

        A P6 kategóriában: Groško Robert VI.A, Kovács Lili VI.A, Holík Viktor VI.A, Pálos Erik VI.A, 

                                           Rudy Dávid VI.A

       A P7kategóriában:  Ucekaj Oliver VII.A, Szitás Áron VII.A

       Szívből gratulálunk a nagyszerű teljesítményhez és további örömteli és sikeres versenyzést kívánunk!

      • Értesítő

       2022.01.07.

       Tisztelt Szülők, Kedves Diákok!

       Mindenek előtt áldott, sikerekben gazdag és békés új esztendőt kívánunk mindenkinek!

       2022. január 10-én indul az óvoda, iskola. A járványügyi intézkedések értelmében továbbra is kizárólag egészséges gyermek járhat intézményünkbe. Kérjük a fertőzésmentességet igazoló nyomtatvány kitöltését az EDUPAGE rendszerben, illetve papír alapon az óvodában. Továbbá szeretnénk, ha minden iskolás korú diákunk, az otthon elvégzett negatív antigén tesztről is becsületbeli nyilatkozatot küldene. 

       Vigyázzunk egymásra, mindannyiunk egészségvédelme érdekében!

       Köszönettel: Mgr. Nagy István, igazgató

      • Cipősdoboz ajándékok a Sámuel Alapítványnak

       2021.12.29.

       A kisközösségek csodákra képesek…

       2021. december 29-én került átadásra a beregszászi Sámuel Alapítvány céljaira gyűjtött cipősdoboz adomány, amelyet a szepsi Boldog Salkaházi Sára Egyházi Iskolaközpont diákjai, tantestülete és szülői szövetsége készített az idei karácsonyi ünnepek kapcsán.

       A Sipos Géza vezette Alapítványt 2001-ben hozták létre azzal a céllal, hogy az intézmény növendékei szerető családokban, normális körülmények között, biztonságban nőhessenek fel, reményt adva ezzel az árva, illetve elhagyott gyermekeknek.

       Az iskolaközpont közössége az idén is tudatosan cselekedett, hiszen a hiteles krisztusi Egyházban a kérügma, a liturgia és a diakónia harmóniában van. Egymást föltételezi a szent tanítás, az istentisztelet és a szeretetszolgálat. Nagyon fontos, hogy ez a tanítás egyre inkább átjárja a hívek gondolkodását. Egyházunk, kereszténységünk hitelességének mércéje az, hogy lehajolunk-e a rászorulókhoz, a hátrányban lévőkhöz? (Ferenc pápa)

       A szépen elkészített csomagok begyűjtése, átadása és elszállítása gyönyörű jelek, benne a karácsony titkának értésének és megélésének.

       A mindennapok tapasztalatai alapján nem valószínű, hogy az egész társadalom empatikus lesz a szegényekkel és a leszakadókkal. De ha össztársadalmi szinten nem is valósul meg az irgalom és a szolidaritás, lám, a kisközösségek csodákra képesek… köszönjük.

      • Betlehemezés

       2021.12.26.

       2021. december 26-án, Szent Család vasárnapján jókedvű tiszteletüket tették a szepsi római katolikus plébániatemplomban a Csorba József vezette görgői betlehemezők: Csorba Kevin, Csorba Marcos, Grulyó Dominik, Ragán Adrián, Stromp Arnold és Ragán Dávid, a Boldog Salkaházi Sára Egyházi Iskolaközpont jelenlegi és volt diákjai.

       Öröm volt nézni és látni a keresztény és népi gyökereink méltóságteljes őrzését, ápolását és továbbadását – nemzedékről nemzedékre.

       Megható, elgondolkodató és örömteli az a tény is, hogy a betlehemezők a hívektől kapott pénzadomány teljes összegét az átadásra kész iskolaépület kápolnájának üvegablaka kiadásának fedezésére ajándékozták – 334,10 eurót.

       Mons. Bernard Bober, kassai érsek-metropolita Adrián és Dávid szüleit, Ragán Lászlót és nejét, Katalint házasságkötésük 25. évfordulója kapcsán, mindazért, amit Istenért, az egyházért és családjukért tesznek érsekfőpásztori áldásában részesítette.

      • Hogy az őszi búza s majd a tavaszi is, gazdag termést hozzon…

       2021.12.14.

       2021. december 13-án, Bodollón a szentmise főcelebránsa Gergely Péter, szepsi káplán atya volt, akivel együtt misézett, Hornyák Péter, emeritus görög katolikus parókus, tiszteletbeli esperes és Gábor Bertalan, szepsi esperes-plébános. Orgonált és az énekeket Bányász Emőke, okleveles kántor vezette.

       A rózsafüzért az adás előtt felolvasott szándékokra imádkoztuk. A szentmise az adakozók szándékára lett bemutatva, nem feledkezve el azok szándékáról sem, akik a Mária Rádió segítségével, vagy a Jutub csatornán kapcsolódnak be ünnepségünkbe. A közvetítést a komáromi stúdióban Csepregi László, itt a templomban önkénteseink: Cehelnik István és Simko Imre vezették. A képi közvetítést Kuzma Norbert, okleveles mérnök és fia, Kuzma Ádám, a Boldog Salkaházi Sára, Egyházi Iskolaközpont diákja biztosította. Felolvasott: Simko Imre és Király Antal.

       A magyarországi Nemzeti Agrárgazdasági Kamara a szepsi esperesi körzetnek az idén is ezerötszáz kilogramm búzalisztet adományozott, amely a kedvezményezetteknek szimbolikusan a szentségi áldás után volt átadva.

       A kedvezményezett intézmények nevében megjelent Nagy István tanár, a Boldog Salkaházi Sára Egyházi Iskolaközpont igazgatója és Dobos Zoltán, a szepsi plébánia gondnoka, akiket megkülönböztetett tisztelettel és szeretettel köszöntöttünk.

       Életutunkon mindnyájan zarándokok vagyunk. Most is, Isten népeként jelentünk meg, zarándokseregként, hogy egyenlő kötelességeket és jogokat, de ugyanakkor azonos lehetőségeket is kérjünk önmagunknak és minden itt élőnek, mert mindnyájan egy kereszthordozó nemzedék gyermekei vagyunk. De - az evangélium tanítása alapján - hisszük, hogy keresztjeink révén, egy új ígéret hordozói és egyben örökösei is.

       A lelki találkozón koronavírusos, szétdarabolt, megosztott világunk, földrészünk és népeink lelki egységének megteremtésének érdekében szent fogadalmat tettünk.

       A Szentlélek segítségével azért fogunk továbbra is cselekedni, hogy az igazság melletti kiállásunk, a kölcsönös megbocsátásra és kiengesztelődésre való törekvésünk, az evangéliumi élet iránti hűségünk és tettrekészségünk által, egyre teljesebb legyen köztünk és bennünk az Úr Jézus irgalmas, megbocsátó, szent Szíve szerinti országa.

       A szentségi áldás után következett a lisztadomány ünnepélyes átadása. Dobos Zoltán a szepsi egyháztanács főgondnoka ismertette a kedvezményezettek névsorát:

       - a buzitai alapiskola,

       - a szepsi Csehszlovák Hadsereg utcai alapiskola,

       - az szepsi Észak utcai alapiskola,

       - a Boldog Salkaházi Sára Egyházi Iskolaközpont,

       - a Szepsi Árpád-házi Szent Erzsébet Idősek Otthona,

       - a bodollói óvoda,

       - a makranci óvoda,

       -  a Szepsi Százszorszép Óvoda,

       - a Szepsi romatelep

       - és a Szepsi Szakközépiskola,

       - a Szepsi református bölcsőde.

       Ezzel a tettünkkel is azt szerettük volna elérni, hogy Karácsony ünnepének közeledtével még inkább egyek legyünk hitben, reményben, örömben és szeretetben. Az adományt személyesen juttattuk el fent említett intézetekbe. Ma - itt és most - az adományok szimbolikus ünnepélyes átadása történt. Az adományozottak nevében Nagy István, iskolaigazgató mondott köszönetet.

       Ünnepre készülünk. Karácsony szent ünnepére. Újból és újból azt a nagy eseményt idézzük az emlékezetünkbe, hogy Ajándék lett az Isten: kisgyermekként jött közénk, hogy ne féljünk Tőle.

       Ez a tény azonban felelősségtudatra sarkall minket, mert ahogyan minden magatehetetlen, ajándékként érkező gyermek a megajándékozott együttérzése nélkül elpusztulna, úgy - bármennyire is furcsának tűnik - de az értünk emberré lett Isten is, nélkülünk nem valósíthatná meg terveit. Igenünkre vár. Beleegyezésünkre. Nem akarja, hogy elpusztuljunk.

       Templomainkban, otthonainkban, sőt hála Istennek, immár a tereinken is rövidesen felállítjuk a betlehemi istállót, ami elmélkedésre hív mindnyájunkat. Tükröt tart elénk, hogy benne meglássuk önmagunkat. A betlehemi jászol egyszerűségre tanít bennünket. Elsősorban arra, hogy ne a tárgyakért és azok birtoklásáért éljünk, de a másikért, egymásért – határon innen és határon túl.

       Köszönjük, hogy a magyarországi Nemzeti Agrárgazdasági Kamara a „15 millió búzaszem” jótékonysági akciója folytán a lisztadományból az idén is juttatott esperességünknek is. Köszönjük, hogy ismét ránk esett a választás.

       Intézményeink léte, élni akarásunk jele. Kellő garancia arra, hogy a kapott adomány az idén sem volt hiábavaló. Köszönjünk a reánk gondolás nemes gesztusát! Köszönjük, hogy a magyar kormány nagylelkűsége folytán immár átadás előtt van az új iskolánk és remélhetőleg az új esztendőben már az új épületben taníthatunk és nevelhetünk... tanulhatunk és nevelődhetünk. Iskolakápolnánkban együtt imádkozhatunk és hálálkodhatunk minden lelki, szellemi és anyagi jóért.

       Sajnos, iskolánk – a Boldog Salkaházi Sára Egyházi Iskolaközpont - diákjai és tantestülete az idén a szigorú járványügyi helyzet miatt nem tud részt venni az ádventi záró szentmisén, amelynek végén egy-egy - a kapott lisztből sült megáldott kenyeret - szoktunk hazavinni. Erre most nincs lehetőség. Helyette az a terv, hogy a rövidesen megnyíló iskola átadásakor legyen pótolva ez a szeretetgesztus.       

       Iskoláink és a többi kedvezményezett intézmény nevében ígérjük: oktató-nevelői munkánkat, továbbra is felelősségteljesen fogjuk végezni, hogy munkánk gyümölcse - gyermekeink evangélium szerinti embersége - méltó hálája és köszönete legyen a kapott búzaszemeknek. Az Árpád-házi Szent Erzsébet Idősek Otthona lakói élni akarásunkat imáikkal és áldozataikkal kívánják viszonozni és támogatni.

                   Sajnos, a koronavírus-járvány miatt az egyházi iskolaközpont szokás kultúrműsora is elmarad, helyette készültek kisfilmek, amelyek megtekinthetőek az iskola honlapján. Fogadjuk szeretettel.

       Adja Isten, hogy minden lelkipásztori igyekezet, ima és áldozat, oktató és nevelőmunka a lehetőségekhez és a körülményekhez mérten mindnyájunk legjobb tudása és lelkiismeretink szerint történjen: Isten, haza, nemzet, család értékrendben, amelyet egyházi iskolánk mottója így fejez ki: Cum Deo, pro Patria et Invicem – Istennel, a hazáért és egymásért.

       Ezúton is köszönünk mindennemű lelki és anyagi támogatást. Áldott ünnepeket kívánunk és vágyunk beteljesedését, hogy az őszi búza s majd a tavaszi is, gazdag termést hozzon és jövőre is bőven jusson kenyér minden család asztalára – határon innen és határon túl.