• Lelki találkozó – szív és értelemtágítás

       2019.10.29.

       2019. október 29-én, Kassán, az érsekség iskolaügyi osztálya a katolikus iskolák pedagógusainak lelki napot szervezett, ami szentmisével kezdődött a Szent Gorazd plébániatemplomban.

       A koncelebrált szentmise főcelebránsa Mons. Dr. Marek Forgáč, segédpüspök volt, aki homíliájában a napi evangélium kapcsán a mustármagról és a kovászról szóló példabeszéd alapján a férfi-, és a női tanár különleges küldetéséről elmélkedett.

       A szentmise után a jelenlevők két előadást hallgathattak meg. Az elsőt, Dr. František Trstenský-től, a szepesi papnevelő intézet tanárától, a katolikus pedagógus önazonosságáról, felelősségéről, küldetéséről és a róla vallott jogos elvárásokról. A második előadást Don Jozef Luscoň, szalézi szerzetes-pap tartotta az értékrend életértékéről.

       Jó volt együtt látni, imádkozni és megszentelődni a közel 400 elkötelezett pedagógust, akik jelenlétükkel is bizonyították, hogy készek továbbadni és felvállalni a magvetés fáradságát, a társadalom és benne közösségeink evangéliumi kovászosítását.

       Köszönjük…

        

        

        

        

        

        

      • Reformáció, halottak napja - megemlékezés és igeliturgia a református templomban

       2019.10.28.

       2019. október 28-án, a Boldog Salkaházi Sára Egyházi Iskolaközpont tantestülete és növendékei október utolsó hétvégéjének elején, ami az őszi szünet kezdete, ökumenikus istentiszteleten vettek részt a szepsi református templomban, hogy a hét eseményeit méltóképpen tudják megünnepelni.

       A héten van a Reformáció Napja, Mindenszentek ünnepe és Halottak napja.

       Nt. Molnár Árpád, református lelkipásztor, igehirdetését a sziklára épített ház példázatáról vette (Mt 7, 24-27). Bölcsességre és okosságra buzdítva az ige hallgatóit. Krisztusra és az Ő egyházára építsenek életet, mert csak annak van értelme és értéke, úgy a térben és időben, mint azon túl.

       A római katolikus igehirdetés Szent János apostol evangéliumában leírt esemény alapján történt. /Jn 13,33-38/ „Szeressétek egymást! Amint én szerettelek benneteket, úgy szeressétek ti is egymást. 35Arról tudják majd meg rólatok, hogy a tanítványaim vagytok, hogy szeretettel vagytok egymás iránt.”

       Homíliájában esperes-plébánosunk, iskolalelkészünk, többek között azt hangsúlyozta, hogy: Krisztus-követésünk életforma, életmagatartás. Egyetlen parancs teljesítésébe sűríthető – úgy kell szeretnünk, mint az Úr Jézus, aki életét adta a másikért. A szeretetparancs teljesítése nélkül nincs jobb világ. Ott jobb a világ, ahol azt szeretetteljesen, szeretetteljességben újítják meg, reformálják. A szeretetet nem lehet kikényszeríteni. Fogadni lehet, vagy visszautasítani.

       Az Egyház mindig reformálásra szorul. Az Igazságot senki emberfia nem birtokolja a maga teljességében. Az Igazság birtokolhat bennünket, olyan mértékben, amilyen mértékben azt megengedjük. Így leszünk fények, világítók… Életünkkel és halálunkkal… Fényt hagyni volna jó…

       A hívek könyörgését a diákok és a tanárok így kötötték csokorba:

       A hét eseményeiben azokra az elődeinkre emlékezünk, akik megmutatták nekünk az utat, hogy a Krisztus által meghirdetett életmagatartással - a szeretet parancsa teljesítésével - miként lehet eljutni az örök életre. A megemlékezések a templomokban és a temetőkben azt hirdetik, hogy a halál után is van élet; sokkal szebb, mint amire legmerészebb álmainkban is gondolni mernénk.

       Az istentisztelet áldással zárult:

       A mindenható Isten tartson távol tőletek minden viszontagságot, és árassza rátok kegyelmének minden ajándékát!

       Tegye figyelmessé szíveteket szent igéje iránt, hogy elteljetek az örökkévalósál örömével!

       Szívleljétek meg, ami helyes és jó; járjatok mindig Isten parancsainak útján, és jussatok el a szentek társaságában a mennyei örökségbe!

       Adja Isten, hogy úgy legyen – Ámen.

        

      • Belá Tamás, kassai káplán atya látogatása

       2019.10.28.

       2019. október 28-án a hittanóra keretében Sára nővér meghívására kétórás lelki találkozót tartott a gimnazistáknak Tamás atya, aki a kassai Szent Erzsébet Plébánia káplánja. Elsődleges feladta, küldetése a papi szolgálat. Hittanórákat vezet a Máraiban és az Ipariban.

       Papi teendőin túl naponta átlag három, problémás embert tud fogadni, akikkel együtt imádkozik és kéri számukra az Úr Jézustól a gyógyulás és a szabadulás ajándékát. A Dómban rendszeresen gyóntat. Időközökben a főegyházmegye exorcistájának is segít az ördögűzésben.

       Általában reggel félhatkor kél. Este kilencig tevékenykedik. Elmondása szerint naponta új és új tapasztalatban és meglepetésben van része.

       Arra a kérdésre, hogy miként lehet védekezni, hogy ne legyen szükségünk az ördögűző szolgálatára és hogyan lehet megelőzni a lelki problémák létrejöttét, a megkötöttséget és megszállottságot? – ezt válaszolta.

       Elsősorban meg kell őrizni az Úr Jézushoz való közelségünket. Nem kell félni a Sátántól, mivel ő jobban fél tőlünk. Nem azért, mert mi erősek vagyunk, de azért, mert az Úr Jézushoz tartozunk, aki már végleg legyőzte a Sátánt.

       Ezért igyekeznünk kell gyakran és rendszeresen járulni a bűnbánat szentségéhez. A bűnbánat szentsége már magában egy kisebbszerű ördögűzés. Felszabadítás. Megszabadítás. Szakítás azzal, amivel a Sátán önmagához akar, készül láncolni bennünket.

       Ne kacsingassunk a Sátánra. Ne kacérkodjunk az okkultizmus, a sátánizmus, a mágia, a jóslás, a kötetlen és a szabados nemi élet vágyával, mert a Sátán ezzel szeret belénk. Ezzel tud bennünket önmagához kötni. Ezzel éri el azt, hogy olyanok legyünk, mint ő: Isten ellensége.

       A fiatalok egyik jellegzetessége, hogy kíváncsiak. Szeretnek mindent kipróbálni. Ez szép tulajdonság! De ne rosszat, hanem a jót igyekezzünk kipróbálni!

       Ám, mi a jó és mi rossz? Ki a jó és ki a rossz? Mécs László, nem véletlenül fogalmazott:

       "Ki a betyár? Ki a szent?
       Magyarhonban ki a szent?
       Ha a mérték tönkrement,
       senki, semmi meg nem ment."
       (Bakonyi látomás)

       Ha bajban vagyunk, ne a kártyást, ne a jósnőt, ne a reikis gyógytornászt keressük fel, de az Úr Jézust, a Győzőt. Ő tudja a legjobban, hogy mi válik a javunkra. Ő nem akarja senki halálát, vesztét. Ő azt akarja, életünk legyen még pedig bőségben.

       Köszönjük Tamás atya becses jelenlétét. Köszönjük, hogy a lelkipásztorkodás egyik legnehezebb feladatát is vállalta: az ördögűzésben való segédkezést.

       Imádkozzunk hivatása teljességéért, hogy továbbra is megálljt tudjon parancsolni a Sátánnak és csatlósainak. Legyen jó eszköz Isten kezében, hogy szolgálata segítse elűzni a gonoszlelkeket és távol tudja tartani a különféle betegségeket. Áldása hordozza magában az isteni kegyelem hatékony erejét. Amit megáld, az legyen egészen tisztává és minden ártó hatalomtól mentessé! Áldása által távozzék és szűnjék meg minden titkos kór, ami a háznak, vagy annak lakóinak épségét, vagy nyugalmát veszélyezteti. Ne üssön ott tanyát a gonoszlélek, ne verjen ott gyökeret a rontás szelleme. Szűnjék meg ott a lopakodó Sátán minden cselszövése.

       Kérjük számára a Szentlélek erejét, hogy tegye őt erőssé hivatásában és a Sátán minden támadásával szemben élvezzen védelmet, pártfogást és oltalmat. Visszavárjuk.

       A találkozó végén Tamás atya megköszönte a jókívánságot és az imákat. Kölcsönös ima és felelősség nélkül – mondta - elképzelhetetlen a jó lelkipásztorkodás, ezért arra kérte a jelenlevőket, hogy legyünk továbbra is egymás szellemi és lelki támogatói.

        

      • Budapesti barátaink látogatása

       2019.10.26.

       2019. október 24-én két újságíró, Szerdahelyi Csongor és Rochlitz Bernadett háromnapos baráti látogatásra érkezett hozzánk Budapestről, hogy felelevenítve a hajdani közös emlékeket, újabb álmokról és tervekről beszélgessenek velünk.

       A találkozó - hittanosaink segédletével - szentmisével kezdődött, amelyben a hívek egy csoportja a veszélybe került magzatokért imádkozott, életekért határon innen és határon túl.

       Pénteken a város és a környék nevezetességeivel ismerkedtek. Beszélgetést folytattak a káplán atyával a papi élet kezdetéről és hivatásának indulásáról. Este megtekintették a makranci templom féltve őrzött kincsét, a hármas ereklyét és annak rövid történetét. Szombaton meglátogatva az épülő iskolát Nagy István iskolaigazgatóval társalogtak.

       A régi emlékek felidézése és az új tervek reményteli megvalósulásának közös öröme arra enged következtetni, hogy napjaink történésére is igaz a mondás: Múltunk a reményünk – Krisztus a jövőnk.

       Ezúton is köszönet mindenkinek, akik értik az idők jelét és megvalósítják Joel próféta jövendölését: „… kitöltöm majd lelkemet minden emberre. Fiaitok és leányaitok prófétálni fognak, véneitek álmokat álmodnak, ifjaitok látomásokat látnak.” (Joel 3,1)

      • 25.10. 2019 – Deň slovenského jazyka a slovenskej kultúry

       2019.10.25.

       Pri spomienke na narodenie Ľudovíta Štúra zo dňa 28. októbra, sme na našej škole uskutočnili Deň slovenského jazyka a slovenskej kultúry. Tento deň bol určený k tomu, aby sme si priblížili nielen slovenskú kultúru ale aj pripomenuli vznik slovenského jazyka. V tento deň na našej škole nechýbali slovenské pesničky a tance, v podaní žiakov piateho a šiesteho ročníka , či rôzne básničky a zaujímavosti o slovenčine.  Okrem iného všetci žiaci sa počas celého týždňa mali možnosť zúčastniť sa školského kola postupovej súťaže a napísať rozprávku, úvahu či báseň na tému Prečo mám rád Slovensko, prečo mám rád slovenčinu.  Do súťaže sa zapojili žiaci zo ZŠ ale aj z Gymnázia, ktorí ukázali nielen svoju kreativitu, ale aj vzťah k rodnému kraju. Výber najlepšej práce bol veľmi náročný, a preto sme udelili aj špeciálne ceny.Špeciálnu cenu získali : Zsófia Pápai (VII.A) Boglárka Viszlay (VII.A) Kevin Bojszko (V.A) Hlavnú cenu získali : Vanesa Magyarová (1.G) Áron Sitáš (V.A) Výhercom srdečne blahoželáme a držíme prsty v celoslovenskom kole!

      • Ügyességi összetett járási verseny

       2019.10.25.

       2019. október 24 és 25-én az ügyességi többpróba téli fordulóján vettek részt alsó és felső tagozatos diákjaink, a ČSA utcai szlovák tannyelvű alapiskola tornatermében. Minden versenyző helyből távolugrott, dobott, rúdra mászott és futott. Érmeseink a következők:

       2. hely: Balázs Rita (7. A)

                       Bartaloš Boženka (6.A)

       3. hely: Horváth Attila (6. A)

                       Grulyo Miguel (8.A)

        Gratulálunk minden versenyzőnek!

      • Látogatás a kassai bíróságon

       2019.10.25.

       2019. október 24-én az Európai Bíróságok Napján a kassai Járási Bíróságra látogattak iskolánk felső tagozatos diákjai. A VIII.A és a IX.A osztály tanulói betekintést nyerhettek az igazságszolgáltatás mindennapjaiba. Megnézhették a tárgyalótermeket és beszégetlhettek a bírókkal is. Érdekes és hasznos információkat tudhattak meg. Köszönet érte!

        

      • ´56 - iskolai megemlékezés

       2019.10.25.

       „Hétköznap és ünnep: kölcsönös megtermékenyítői egymásnak. Az egyik nemcsak mértéke a másiknak, de emelője is (…)” Pilinszky gondolataival kezdtük ünnepi műsorunkat, amely emlékeztet minket arra, hogy lelkünknek milyen fontos a hétköznapok rutinjait megszakítva, egy-egy nemzetünk számára kiemelkedő eseményt ünneppé varázsolni. Ezért mi is 2019. október 23-án egy kicsit megálltunk és ünnepi műsorunkkal megtiszteltük az 1956-os forradalom neves és névtelen hőseit.

      • Egymillió gyermek imádkozza a rózsafüzért…

       2019.10.18.

       2019. október 18-án, 9 órakor az „Egymillió gyermek imádkozza a rózsafüzért” elnevezésű kezdeményezéshez csatlakozott a Boldog Salkaházi Sára Egyházi Iskolaközpont, a makranci és a szepsi szlovák nyelvű Alapiskola hittanos csoportjai is, hogy közösen, magyar és szlovák nyelven váltakozva, fél órán át együtt imádkozzanak a világ békéjéért és annak egységéért.

       A kezdeményezés keresztény közösségektől, Venezuelából indult: miközben 2005 nyarán gyermekek közösen imádkozták a rózsafüzért, a mellettük lévő asszonyok kézzelfoghatóan érezték a Szűzanya jelenlétét. Napjainkra nemcsak Dél-Amerikában, hanem szerte a világon elterjedt ez a kezdeményezés. Kiinduló gondolata az a Szent Pió atyától származó gondolat, hogy „ha egymillió gyermek imádkozza a rózsafüzért, akkor a világ meg fog változni”.

       Az együttimádkozók a Magyar és a Szlovák Katolikus Püspöki Konferencia indítására és ösztönzésére vettek részt a meghirdetett kezdeményezésben, hogy hitoktatók, szülők, nagyszülők és pedagógusok együtt imádkozzanak e nemes szándékra.

       A közös imán a templomban kilencvenen vettek részt. Az egyházi óvodában harmincan imádkoztak. Az automataszámlálásból tudjuk, hogy ötvenen a templomi internetadás segítségével kapcsolódtak be, így összesen százhúszan csatlakoztunk a békéért és az egységért mondott közös imádságba.

       Szent Pio atyával együtt mi is reméljük, hogy „ha egymillió gyermek imádkozza a rózsafüzért, akkor a világ meg fog változni”. Mindenütt, ahol valaki hittel imádkozik, biztos, hogy jobb a világ.

       A képek a templomunkban készültek Ing. Kuzma Norbert és Cehelnik István közreműködésével. Az ima koordinálásában Szabó Sára, orsolyita nővér, Kark Krisztián, káplán és Gábor Bertalan, esperes-plébános vett részt.  

       Mária, Édesanyám,
       örömteli szívvel jövök ma Hozzád,
       hogy egészen Neked ajándékozzam a szívemet.
       Neked adok mindent, amim van, és amit teszek,
       az egész életemet.
       Tehozzád akarok hozni mindenkit,
       akit a szívemben hordozok:
       a szüleimet, testvéreimet, minden barátomat,
       de azokat is, akik megbántottak.
       Légy Te a mi Édesanyánk,
       oltalmazz és áldj meg minket.
       Mint gyermeked,

       Édesanyámként akarlak szeretni és hűségesen imádkozni.
       Minden nap gondolni akarok arra, hogy a Tiéd vagyok.
       Édesanyám, a Tiéd vagyok,
       most és mindörökre.
       Általad, és Veled akarok mindörökre, egészen Jézusé lenni.
       Ámen.

      • Egészséges táplálozás

       2019.10.18.

       A bölcs ember tudatában van annak, hogy legértékesebb kincse az egészség.

       /Hippokratész/

       Az egészséges táplálkozásra, életvitelre hívtuk fel tanulóink figyelmét. Marcela néni és Anett néni segítségével finom, ízletes harapnivalókat készítettünk, amit köszönünk szépen.

      • Látogatás a pékségben

       2019.10.17.

       Mindennapi kenyeredet gyúrom össze, látod?

       Úgy, ahogy a jó Istenke egykor a világot!

       Szeretetem, ügyességem ott lesz a kenyérben,

       nem is hinnéd, mi lakozik, két kis pék tenyérben.

       Alsó tagozatos diákjaink a pékségbe látogattak. Megsüthették saját, első kenyerüket. 

      • Az Ifjú Szivek Táncszínház előadása

       2019.10.16.

       2019. október 16-án, az Ifjú Szivek Táncszínház tartott előadást számunkra. A Határon túli nemzeti tánc -  Hetvenhét verbunk a végekről - című műsorukat diákjaink nagy érdeklődéssel követték figyelemmel. Az előadáson részt vettek barátaink is a szádudvarnoki Szent István Egyházi Iskolából. A közös tánccal egybekötött műsor maradandó élményt nyújtott mindannyiunk számára.

      • Az idősek tisztelete

       2019.10.15.

       Aranyosi Ervin: Amikor megöregednek…

       Amikor még kicsi voltál,

       Ők voltak már a nagyok.

       Tanítgattak, így teltek elegymás után hónapok.

       Most már rád vár a feladat, nyisd hát meg a szívedet!

       Jusson nekik gondoskodás, melegítő szeretet.

       2019. október 15- én, alsó tagozatosaink, kis műsorral kedveskedtek a helyi idősek otthona lakóinak.