• Karácsony 2018

       2018.12.25.

       Mint mindenütt szerte a nagyvilágban, úgy mi is bensőségesen ünnepeltük karácsony titkát. Az éjféli szentmise kezdetét jelző harangszó után, Mihályi Molnár László, költő és publicista, az egyháztanács főkurátora mondta el saját versét, majd a Boldog Salkaházi Sára Egyházi Intézmény két diákja Nagy Gabriella és Rudy Rebeka közös éneklése nyitogatta a szép számban megjelent hívek szívét.

       Karácsony hajnalán 

       Kigyúlt az ég, a horizont lángol, s reményt kovácsola sötét világból. Beteljesül, értelmet adva a létnek: szűz-tisztaságban -így szólt az ígéret. Ránk ragyog fénye a Nap köntösében, s ez csillant meg egy kisded szemében. Megzendül szava a süket világban, láthatóvá válik a vak homályban, nyílik előtte, szeretni vágy a lélek, s szállást ad mind az Ég kisdedének. 

       Szentmise celebránsa, Mons. Gábor Bertalan, egyházközségünk esperes – plébánosa volt.

       A szentmise záró könyörgése után a főkurátor felkérte esperes - plébánosunkat, hogy szíveskedjék megáldani a jelenlevőket és azt a kenyeret, amelyik Szent István királyunk ünnepének tiszteletére a kárpát-medencei gazdák búza-adományának lisztjéből készült.

       Hála Istennek, immár vidékünkön is kedves hagyomány, hogy karácsony előtt ádventi koszorúkkal díszítjük nemcsak templomainkat és otthonainkat, hanem tereinket is. Sőt, az adventi idő vége felé köztereinken felállítják a betlehemet is. Többen ugyan furcsállják, hogy még nincs karácsony, de a jelképek már láthatóak, ezért a város vezetésével egyetértve hagyományteremtő szándékkal azt terveztük, hogy a jászolban fekvő Kisded szobra csak az éjféli szentmise után legyen kihelyezve.

       Így is történt. A köztéri betlehembe a Boldog Salkaházi Sára Egyházi Iskola két diákja, Dobos Kristóf és Nagy Dániel vitte ki a Kisded szobrát, amelyet a Dalárda énekének kíséretében esperes-plébánosunk, Nagy Istvánnal, az egyházi iskola igazgatójával közösen helyezett el.

       Lehet, hogy egyesek számára ez csupán karácsonyi kelléknek tűnik, de nekünk, katolikus keresztényeknek, áhítatunk elmélyítését és lelki életünk fokozását segíti elő. Örömmel tettük ezt egy olyan világban, ahol sokan már a „karácsony” szót is kerülik, egy olyan világban, ahol legszívesebben lerombolnák vagy felgyújtanák a fát és a jászlat.

       Számunkra „az ünnep – Wass Albert szavaival – Isten ajándéka, más, mint a többi nap, s arra való, hogy hétköznapi mivoltunkból felülemelkedve tiszteljük önmagunkban az embert…” Meggyőződésünk, hogy csak így, ilyen szeretettel és jóindulattal győzhetünk korunk egyre divatosabb és egyre jobban mételyezőbb téveszméi fölött… „Tiszta ünnepi ruhában és tiszta ünnepi gondolatokkal lehet csak ünnepelni, felülemelkedve a hétköznapokon s apró küzdelmeinken. Csak az ünneplőbe öltözött ünneplő ember tudja megérteni annak a kijelentésnek a nagyságát, hogy az Isten az embert saját képére teremtette.“

       Köszönünk minden segítséget a templomban és a templomon kívül, amellyel jelét adtunk, hogy számunkra Karácsony ünnepe szent. Szívből kívánjuk, hogy amint a rengeteg búzaszem lisztté és kenyérré nemesedett, úgy váljék népünk is lélekben eggyé, függetlenül minden emberi gyarlóság által megrajzolt korlátoktól és határoktól…

      • A Boldog Salkaházi Sára Egyházi Iskolaközpont bűnbánati napja és eucharisztikus hálaadása

       2018.12.22.

       2018. december 21-én délelőtt közös bűnbánatra és eucharisztia ünneplésre gyűlt össze a tantestület vezetésével az iskola diáksága. Az esperesi körzet papjai miután kiszolgáltatták a bűnbánat szentségét, Mons. Gábor Bertalan, szepsi esperes-plébános vezetésével szentmisében adtak hálát az eddig kapott kegyelmekért. Elmélkedésében a főcelebráns az evangélium alapján arra bátorította az egybegyűlteket, hogy legyenek szófogadóak, vagyis hűséges hallgatói és befogadói a kimondott és a megtestesült Igének, mert a befogadott Szó, boldoggá teszi úgy a befogadót, mint a Szót fogadót. A szentmisében és a kenyérosztás alatt az iskola diákjainak énekcsoportja szolgált.

       Amint arról már hírt adtunk, néhány évvel ezelőtt a magyarországi Nemzeti Agrárgazdasági Kamara azzal a nem titkolt hagyományteremtő céllal indította el a Nemzet Kenyere Adományozó Napot, hogy Árpád-házi Szent Erzsébet ünnepe táján, minden magyarországi megye és a határon túl élők egy-egy csoportja liszt és kenyér adományban részesüljön abból az őrölt búzából, amelyet a nyár folyamán a Kárpát-medence gazdái adtak össze Szent István Király ünnepe kapcsán. Taskó József a kamara B-A-Z megye megyei elnöke az idén Mezőkövesden a szepsi esperesi körzetnek 1000.- kg lisztet ajándékozott.

       Az egyháztanács mérlegelve a szükségletet és az adott helyzetet arra a meggyőződésre jutott, hogy a liszt egy részét tovább ajándékozza a város és a környék néhány iskolai étkezdéjének. Lisztadományban részesült a buzitai és a makranci iskola, a bodollói óvoda, Szepsiben a két szlovák iskola étkezdéje, a Szent Erzsébet Idősek Otthona és a bodollói út romatelep rászorulói. A fennmaradó részből az OLAJOS PÉKSÉG közreműködésével Karácsonyra egy-egy kenyér jutott a Boldog Salkaházi Sára Egyházi Intézmény családjai asztalára. Az egyháztanács ezzel kívánt eleget tenni az adakozók szándékának, hogy amint a sok millió búzaszem egy lisztté lett, úgy legyen Karácsony szent ünnepén eggyé népünk hitében, erkölcsében, lelkületében, kultúrájában és magatartásában határon innen és határon túl.

       Miután Dr. Száraz János, buzitai plébános, esperes-helyettes megáldotta a kenyereket és a jelenlevőket, az egybegyűltek azért imádkoztak, hogy Isten bőséges áldása kísérje továbbra is az összetartozást jelképező és megvalósító ötletet és szándékot, majd a lelkipásztorok szétosztották a kenyereket a diákoknak és tanároknak.

       Az intézmény református vallású tanárai és diákjai Molnár Árpád református lelkipásztor vezetésével a református egyházközség gyülekezeti termében gyűltek össze gyermek istentiszteletre, amelynek végén átjöttek a katolikus templomba, ahol közösen részesültek az áldásban és a kenyéradományban.

       A szentmise után a diákok hazamentek. A lelki találkozó a papság és a tantestület közös ebédjével ért véget, ezzel is erősítve a megmaradás és az összetartozás szálait. Köszönet mindazoknak, akik bármilyen módon kivették részüket a lelki nap méltóságteljes megünneplésében.

      • Karácsonyi-ünnepi műsor

       2018.12.19.

       2018. december 18.-án ismét örömelőleget kaptunk gyermekeink, diákjaink karácsonyi műsora kapcsán.

       Megnyugtatás számunkra, hogy Szent Pál apostol szavai (Fil 4,1-7): „4Örüljetek az Úrban szüntelenül! Újra csak azt mondom, örüljetek. 5Méltányosságotokat ismerje meg mindenki! Az Úr közel van. 6Ne aggódjatok semmi miatt, hanem minden imádságotokban és könyörgésetekben terjesszétek kéréseteket az Úr elé, hálaadástokkal együtt. 7Akkor Isten békéje, amely minden értelmet meghalad, megőrzi szíveteket és értelmeteket Krisztus Jézusban.”, nemcsak nekünk szólt, de rólunk is. Nagy köszönet és hála mindenkinek, aki ennek érdekében elvégezte a maga feladatát.  Jó volt látni és hallani, amint a diákok a honoráriumukat az iskolabuszra adakozták. Az is sok mindent fémjelez, hogy az idei cipődobozos ajándékozás a református szeretetszolgálat céljaira lett meghirdetve és megvalósítva.

      • Meggyújtottuk a 3. gyertyát

       2018.12.17.

       Intézményünk ádventi koszorúin újabb gyertyát gyújtunk, immár a harmadikat. Ha egy kicsit messzebb nézünk családi és közösségi otthonainktól, nem egyszer látunk elhanyagolt gyermekeket, dacos, egymást mardosó embereket, feldúlt családi otthonokat és közösségeket. Az ember gyenge és esendő, de erősebbek lehetünk, ha elcsendesülésünk, imáink, szenvedésünk és munkánk felajánlásával lelkünkben szabad utat engedünk Jézus Krisztusnak, az élő Isten bölcsességének és világosságának.

       Kedves kötelességünk, hogy életmagatartásunkkal tanúi legyünk Isten szeretetének. Szavunkkal, példánkkal, nevelésünkkel, a rászorultak testi-lelki megsegítésével, a szomorkodók megvigasztalásával sokat tehetünk a jóság és az irgalom terjesztéséért.

       Érdemes megszívlelni és valóra váltani Szent Pál apostol ajánlását: „Örüljetek testvérek, az Úrban mindig, újra mondom, örüljetek. Ismerje meg mindenki szelídségeteket: az Úr közel van. Ne legyetek semmiben sem aggodalmaskodók, hanem mindenben terjesszétek kéréseiteket Isten elé”. (Fil 4,1-6)

      • "Anyanyelvi játékok - játékos anyanyelv"

       2018.12.15.

       2018. december 14-én került megrendezésre az "Anyanyelvi játékok - játékos anyanyelv" verseny a Petőfi Irodalmi Múzeum szervezésében. Intézményünket 2 csapat képvislete. A VI.A osztályosok: Czompoly Csenge, Herczeg István, Viszlay Flórián, Viszlay Boglárka 1. helyezést értek el! A VIII.A osztály csapata: Gacsay Bence Barnabás, Gulya Szilveszter, Kuzma Ádám a 3. helyen végeztek! Gyönyörű eredmények születtek! Büszkék vagyunk gyermekeinkre! Szívből gratulálunk!

      • Pitagorasz - iskolai forduló

       2018.12.12.

       2018. december 12-én, a 3.,4. és 5. osztályos tanulók a Pitagorasz matematika verseny iskolai fordulóján vettek részt. Sikeres megfejtők: Groško Róbert 3.A, Rudy Dávid 3.A és Sitáš Áron 4.A, Haraszti Tamás 5.A, Gulya Félix 5.A. Idősebb diákjaink Luca napján, december 13-án oldották meg a feladatokat Sikeres megoldók: Viszlay Boglárka 6.A, Oceák István 6.A, Piroh Roland 6.A, Pápai Zsófia 6.A, Kočiš Martina 7.A, Kovács Norman Gábor 7.A, Viszlay Eszter 8.A. Szívből gratulálunk!

      • Sára nővér megújító fogadalomtétele

       2018.12.10.

       2018. december 8-án, a szeplőtelenül fogantatott Szűz Mária főünnepén, Kassán az orsolyita zárda kápolnájában, Sára nővér újabb két évre megújította szerzetesi fogadalmát.

       Boldog Salkaházi Sára testvér életpéldája szerint követni akarja Szűz Mária készségét és nyitottságát Isten akaratára, tovább szeretné folytatni életvitelét: „Itt vagyok, Uram, teljesedjen be rajtam a te akaratod.”

       A szentmisét Gábor Bertalan, szepsi esperes-plébános, iskolánk lelki felelőse celebrálta, amelyen részt vett iskolánk igazgatója Nagy István és felesége Nagy Gabriella tanárnő is. A szentmise után a nővértársakkal együtt köszöntötték az újabb lelki kalandra vágyó szerzetesnővért.

       Hétfőn 2018. december 10.-én a hittanórán a diákok köszöntötték Sára testvért. Emlékül és emlékeztetőül egy a három szent kassai vértanút ábrázoló plakátot adtak neki, amire mindenki felírta nevét és jókívánságát.

       Sára testvér látható meghatottsággal fogadta a meglepetést és a kedves emlékeztető ajándékot. A rendi cellájában fogja kifüggeszteni, hogy ez is eszébe juttassa hovatartozását és nemes elkötelezettségét.

      • Meggyújtottuk a 2. adventi gyertyát

       2018.12.10.

       Advent második hetének hétfőjén, az iskolai adventi koszorúnkon is meggyújtottuk a második gyertyát. Annak jeléül, hogy nagylelkűséggel várjuk Krisztus Urunk közénk jöttét.

       Krisztus itt élt és él közöttünk. Értékítéletet tart minden idők élője és megholtja felett. Nem hagyott árván bennünket. Itt hagyta nekünk Önmagát, Testét és Vérét, hogy amíg várjuk második eljövetelét, rejtetten mindig köztünk lehessen.

       Szentlelke által szól hozzánk a Szentírás szavában, hogy útbaigazítson minket, az Eucharisztiában felkínálja nekünk a vele való találkozást, előjáróink által gondoskodik rólunk.

       Boldogok, akiket készen talál, amikor kopogtat! Életünkben jelen van a rossz és a jó egyaránt. Nem vagyunk egyedül. Jézus Krisztus szeretetével és kegyelmével küzdhetünk meg a kísértésekkel, a hamis dolgokkal, a kihívásokkal, hogy hűségeseknek és a nagylelkűeknek bizonyuljunk.

      • Szakmai és lelki találkozó Szepsiben

       2018.12.09.

       A szlovákiai, katolikus fenntartású, magyar tannyelvű egyházi intézmények vezetői és tanárai találkoztak 2018. december 7-8-án Szepsiben a Boldog Salkaházi Sára Egyházi Iskolaközpontban, hogy megosszák örömüket, gondjaikat és reményeiket. Komáromból, Gútáról, Nagymegyerről, Ipolyságról, Palástról és Szádudvarnokról érkeztek a becses vendégek.

       Másnap, december 8-án a Szűzanya Szeplőtelen Fogantatásának ünnepén, szentmisén vettek részt a pedagógusok, hogy miután szakmailag összébb hangolódtak, lelkiekben is elkötelezettebbekké lehessenek.

       Jó volt hallani az elszántságot, a tettrekészséget egy olyan világban, ahol az evangéliumi értékrend kiveszőben van. Jó volt megtapasztalni, hogy a kisebb-nagyobb nehézségeket nem akadálynak, de kihívásnak tekintik.

       A szentmise záró áldása előtt az intézmények vezetői emlékül és emlékeztetőül a három szent kassai vértanú emlékéve kapcsán a szent vértanúk plakátját kapták, hogy amint ők a maguk korában megőrizték hűségüket és elkötelezettségüket a keresztény értékek mellett, úgy ők is eligazodási pontok legyenek a diákok, a szülők számára.

       Adja Isten, hogy a katolikus fenntartású magyar tannyelvű egyházi iskolákat képviselő PATRONA NOSTRA nonprofit szervezet által megvalósuló találkozók biztosítsnak továbbra is lelki megújulást mindannyiunk számára.

      • Mikulás

       2018.12.09.

       "Mikulás ha volnékszívem arany lenne:Aranydiót, aranyalmátraknék tenyeredbe!

       Aranydióm, aranyalmámszeretetté válna,Melegsége nem férne bepici, kis szobádba!"

      • Csalafinta palacsinta

       2018.12.06.

       Végy egy tojást, s liszttel, tejjel keverd nagyon simára, ízesítsd meg egy csepp sóval, mert a tészta kívánja. Öntsél kicsit e masszából palacsintasütőbe, mit olajjal megkentél a kenőtollal előre. Jól figyelj, mert a nagy lángon gyorsan hevül az arca, s megjelenik egy-két halvány mosolyfolt itt-ott rajta. Csúszkálgat az olaj pályán, rázogasd meg előtte, majd hirtelen mozdulattal dobd fel a levegőbe. A csintalan palacsinta megfordul és rád kacsint, visszahuppan a sütőbe, s mindjárt kész a palacsint’. Töltsd meg gyorsan túróval meg sárgabarack lekvárral, ízlésesen felcsavarva sorakoztasd egy tálra. Csalafinta palacsinta a tányéron nem nyugszik, eltervezte, hogy a szádba ő mielőbb beugrik. Kóstold csak meg, csábít téged kellemes illatával, és hófehér porcukorral meghintett álarcával. Meglátod, hogy csuda finom, egy nem elég belőle, valamennyi villámgyorsan lecsúszik a bendődbe

      • 1. hely kispályás fociban

       2018.12.05.

       2018. december 5-én, Mecenzéfen rendezték meg a Kassa-vidéki járás középiskolásainak kispályás labdarúgó bajnokságát. Gimnazista diákjaink 4 csapat közül bizonyultak a legjobbnak. Színvonalas, sportszerű mérkőzéseket vívva nyertünk 1. helyet. Ma is jó volt SALKÁSNAK lenni! Szívből gratulálunk a fiúknak! Csapattagok: Bányász Péter-kapus, Nagy András, Nagy Dániel, Ragán Adrián, Erdélyi Kristóf Róbert, Karafa Tamás, Nagy László, Bányász Csaba, Mogyorósi Sebastian

      • MÉZESKALÁCS DÍSZÍTÉS

       2018.12.05.

       Az év talán legszebb időszaka a karácsony környéke, amikor otthonunkat díszbe öltöztetjük, szeretteinknek ajándékkal készülünk, és az ünnep fényében pompázó karácsonyfa mellett mézeskalács illat tölti be a lakást. A karácsonyi ünnepeket várva iskolánk VII. A osztályos tanulói  kedden december 4-én a VÁROSI KÖNYVTÁRBAN  megismerkedtek a mézeskalács tésztájának készítésével és sütésével ,valamint a mézeskalács díszítés különböző technikáival. A mézeskalácsokat készítő Vranai Erika néni segítségével próbára tehették a kreativitásukat. Tojásfehérjével készült cukormázat, használhattak fel az alkotás során. A kidíszített mézeskalácsok nagyon szépek lettek.