• Mogyorós szemlélet…

       2022.11.03.

       Mindenszentek ünnepén és Halottak napján elhunyt szeretteinkre emlékeztünk. Meglátogatva sírjaikat, hálát adtunk és köszönetet mondtunk Istennek értük és mindazon jóért, amit általuk kaptunk. Hálánk, tiszteletünk és köszönetünk jeleként gyertyát gyújtunk sírjaikon és virággal díszítettük azokat.

       Közös emlékezésként az egyházi iskolában Sára nővér irányításával Viszalay Eszter és diáktársai közreműködésével 15 könyörgésben 15 célcsoport tagjaiért imádkoztunk. Az első gyertyát az elhunyt pápákért és püspökökért gyújtottuk meg. A második gyertyát az elhunyt lelkipásztorokért. A harmadik gyertyát az elhunyt szülőkért és nagyszülőkért. A negyedik gyertyát az elhunyt rokonokért. Az ötödik gyertyát az elhunyt kántorokért, a tanítókért, a nevelőkért és hitiktatókért. A hatodik gyertyát az elhunyt sekrestyésekért, harangozókért és templomtakarítókért. A hetedik gyertyát templomunk, plébániánk és középületeink elhunyt építőiért, fenntartóiért és anyagi támogatóiért. A nyolcadik gyertyát népünk elhunyt politikusaiért, a társadalmi és közélet vezetőiért. A kilencedik gyertyát az elhunyt ellenségekért, üldözőkért, rágalmazókért és rosszakarókért. A tízedik gyertyát azokért, akiket megbántottunk, és akiknek lelki kárt okoztunk. A tizenegyedik gyertyát azokért, akiket életünk során megbotránkoztattunk, bűnre csábítottunk és esetleg most miattunk szenvednek. A tizenkettedik gyertyát a háborúk, az üldözések, a lágerek és a koncentrációs táborok elhunyt áldozataiért. A tizenharmadik gyertyát a temetőinkben nyugvó összes halottért, és községeink minden halottjáért, akiknek teste idegen földben pihen. A tizennegyedik gyertyát azokért, akiknek már hozzátartozói nem élnek, akikről megfeledkeztek, vagy akikért már külön senki nem imádkozik. Tizenötödik gyertyát azokért a meg nem született gyermekért, akik spontán magzatvesztés vagy művi vetélés áldozatai lettek.

       Az emlékező diákok és a jelenlevők elmélkedésre egy mogyorót kaptak, hogy végig gondolva a mogyoró belső titkát, párhuzamot vonjanak az élet és a halál misztériuma felett. A mogyorót feltörve, belső részét el lehet fogyasztani, lehet ízlelni, de el lehet ültetni is, hogy idővel fává terebélyesedhessen, és új termésnek adjon lehetőséget.

       Az Árpád-házi Szent Erzsébet Idősek Otthonában koncelebrált szentmise volt, bűnbánati és szentáldozási lehetőséggel tudatosítva és megtapasztalva, hogy csak az a remény nem enged megszégyenülni, amellyel az élő Istenbe és egymásba kapaszkodunk, s amellyel azt várjuk, amit Szentlelkével már végbevitt a mi Urunk, Jézus Krisztuson, feltámasztva őt a halálból.

       Ezt a Lelket a keresztség, a bérmálás, a bűnbánat és az Eucharisztia vételében mindnyájunk szívébe kiárasztotta, s megkezdte és folyamatosan végzi bennünk a feltámasztás művét azzal, hogy személyünk középpontját olyan életszintre emelte, ahol a halál egy pillanatig sem uralkodhat rajta.

       Adja Isten, hogy ez a reménység, amelyet boldogan vallunk Urunk Jézus tanítása kapcsán, aki azért küldetett, hogy senkit el ne veszítsen azok közül, akik hozzá csatlakoztak, hanem feltámassza őket az utolsó napon, látszódjon is ez mindennapjainkon, teendőink végzésén és a nehézségek, a megpróbáltatások idején tanúsított viselkedésünkön. 

       Az emlékbe kapott mogyoró, Isten igéje és szentségei legyenek továbbra is segítségünkre örömeink, bánataink és kételyeink evangéliumi értékelésében…

      • Szabadidős ÚSZÁSOKTATÁS

       2022.10.25.

       2022. november 5, 12, 17, 19.

       Iskolánk őszi úszásoktatást szervez, amelyre 

       az 1-6 osztályos tanulók jelentkezését várjuk.

       A létszám korlátozott - max. 40 fő - ezért a diákoknak a jelentkezés sorrendjében tudunk részvételt biztosítani.

       Túljelentkezés esetén tavasszal újabb tanfolyamot indítunk.

       Köszönjük a megértést!

       Helyszín: EDELÉNY /Magyarország/

       / Indulás 8:00, úszás 9:00-11:00, érkezés 12:00 /

       Részvételi díj : -70.- EUR

       Jelentkezés : Nagy Gabriella, Nagy Imre -  tanároknál

      • GLORIA VICTIS!

       2022.10.24.

       Gimnazistáink a hétvégén a Rákóczi Szövetség szervezésében Budapesten emlékeztek az 1956-os eseményekre. A fáklyás felvonulás részesei voltak, mely a  Műegyetemtől a Bem térre tartott. Sok élménnyel gazdagodtak!

       Gloria Victis - Dicsőség a legyőzötteknek!

      • A szeretet forradalmi folytatása…

       2022.10.23.

       A szepsi plébániatemplomban 2022. október 23-án 101 fiatal részére szolgálta ki a bérmálás szentségét Mons. Dr. Marek Forgáč, kassai segédpüspök, akivel együtt misézett a helyi esperes-plébános Mons. Dr. Gábor Bertalan, a két helyi káplán Mgr. Gergely Péter és Mgr. Jozef  Fuňak, valamint Mgr. Zsóka János, tornai káplán, aki egyik rokona bérma-apjaként vett részt az ünnepségen. Orgonált és az énekeket magyarul Bányász Emőke, okleveles kántorasszony, szlovákul Peter Vysokai, kántor, az ifjúsági énekkart Mgr. Zuzana Vysokaiová vezette. A liturgikus szövegek és az énekek váltakozva szólaltak meg szlovák és magyar nyelven.

       A szertartás ünnepi bevonulással vette kezdetét. A gyermekek szülei nevében az Oravecz házaspár köszöntötte a püspököt mindkét nyelven, ami jellemző volt az egész szertartásra. Az életben vannak pillanatok, amikor mint szülők jobban tudatosítjuk, hogy lehetőségeink végesek – mondták. Vannak helyzetek, amikor az öröm, illetve a fájdalom átélésére egyedül nem vagyunk elegendőek. Ez a nap is ilyen. Gyermekeink az Egyház előtt, az Egyházban, az Egyház által a felnőttség jeleként megjelöltetnek az összetartozás eltörölhetetlen jelével. Örülünk, hogy ez az aktus az Ön közreműködésével történik. Imáinkkal ebben a szentmisében is segíteni akarunk Önnek bő áldást kérni csemetéinkre, hogy ez az ünnep a Krisztussal és az Ő Egyházával való megerősödés és ne pedig az Istentől való elválás eseménye legyen.

       A bérmálás szentségének kiszolgáltatása előtt a helyi esperes röviden ismertette a történés előkészületi hátterét, körülményeit és tényeit, hogy a bérmálkozók számszerűen 101-en voltak, zömében a két szlováknyelvű iskolából, akikhez csatlakoztak a szepsi Boldog Salkaházi Sára Egyházi Iskolaközpont növendékei is és néhány fiatal a közeli falvakból. A szentségekre való távolabbi felkészülést az egyházközség animátorai segítették plébánia papjai és Sára nővér vezetésével. A bűnbánat szentségének a kiszolgálását az esperesi körzet papjai végezték.

       Az ünnepség október 23-án történt. Az időpontválasztás az érseki hivatal részéről bizonyára véletlenszerű volt, ami viszont helyi viszonylatban sokatmondó, hiszen az idősebb korosztály emlékezetében még elevenen él a 66 éve történt esemény.

       Az esperes-plébános pl. 1956-ban 6 éves volt, de emlékeiben őriz néhány olyan képet, ami formálta, sőt megalapozta hovatartozását. Az édesapja és a nagyapja egymás közötti egykori csöndes, halk párbeszéde, sőt a nagyapa, akit először látott sírni, elgondolkodtatták a cseperedő gyermeket, aki nem értette, hogy igazában mit is jelent: Budapest utcáin vér folyik… De a tény lassan, idővel megértetette vele, hogy mennyire fontos és szükséges a feltétel nélküli ragaszkodás az ősök hitbeli, kulturális és anyanyelvi örökségéhez.

       A szentmise záró-áldása előtt Rudy Márk magyarul, Natália Priputenová, szlovákul mondott köszönetet a kapott lelki adományokért. Megköszönték a Gondviselésnek, hogy felnőtté válásuk idejében megkapták a Szentlélek segítségét, mégpedig egy valódi apostolutód által, mindenki a maga anyanyelvén.

       Az ünnepi megvendégelés a meghívottak részére Tornán volt a Fortuna étteremben, ahol a tulajdonos jóvoltából még emlékezetesebb lett a nem mindennapi lelki találkozó.

       Adja Isten, hogy gyermekeink életmagatartása által örömük teljék bennük azoknak, akik segítségükre vannak felnőtté válásukban és így továbbra is értegetve az idők jelét, felfogják és elsajátítsák az evangéliumi értékrend mibenlétét, ők is hordozói és folytatói legyenek Jézus Krisztus szeretetforradalmi tanításának…

      • Hogy a csuklók áldozata ne legyen hiábavaló…

       2022.10.21.

       Amint arról már beszámoltunk, Magyarország kassai főkonzulátusa Dr. Hetey Ágota főkonzulja képviseletében az 1956-os Magyar Szabadságharcosok Világszövetségével közösen szervezett nemzeti ünnepünk kapcsán 2022. október 20-án ünnepi megemlékezést és fogadást tartott a szepsi Boldog Salkaházi Sára Egyházi Iskolaközpontban, ahol a Szövetség Csigás Zoltán elnök úr, Schrötter Tibor alelnök úr, valamint Matthaeidesz Konrád és Kiss Ferenc urak képviseletében emlékzászlót adományozott az iskolának és emlékplakettet az iskola igazgatójának, Nagy Istvánnak.

       Az ünnepséget megelőzően az egykori bajtársak visszaemlékező előadást tartottak a gimnazistáknak és a kilencedikeseknek, akik feszült együttérzéssel hallgatták a személyes tanúságtételt és fogadták életútravalóul az evangéliumi értékrenden alapuló szabadság őrzésének korparancsát és továbbadását nemzedékről nemzedékre. 

       Megható pillanat volt az emlékplakett átadása, mivel Schrötter Tibor bajtárs több sikertelen kézmozdulattal sem tudta kinyitni az emlékdobozt, ezért bajtársi segítségre szorult. Az okot csak csöndben mondta, amit mi most hangos köszönettel továbbadunk: a harcban a csuklóm sajnos, megsérült…

       Köszönet és hála a rendezvény megszervezéséért és megvalósításáért. Ígérjük, hogy a „lyukas zászlót” és az emlékplakettet becsülettel megőrizzük, 1956 lelkületét tovább éljük, hogy csuklók áldozata ne legyen hiábavaló…

      • 1956 - Ha ifjúságunk testben, lélekben ép marad…

       2022.10.21.

       Magyarország kassai főkonzulátusa Dr. Hetey Ágota főkonzulja képviseletében az 1956-os Magyar Szabadságharcosok Világszövetségével közösen szervezett nemzeti ünnepünk kapcsán 2022. október 20-án ünnepi megemlékezést és fogadást tartott a szepsi Boldog Salkaházi Sára Egyházi Iskolaközpontban.

       A hely megválasztása nem volt véletlen. Az iskolaközpont a magyar kormány erkölcsi és anyagi támogatásával a közelmúltban épült fel, amelyben 265 gyermek tanul és nevelődik óvodai, alapiskolai és gimnáziumi szinten, anyanyelvén, keresztény lelkiségben. A rendezvény nem kis kitüntetés úgy az iskolának, mint közösségünknek: van mit megmutatni, megcsodálni és megcsodáltatni.

       A közel 150 résztvevő között ott voltak a Magyar Szabadságharcosok Világszövetségének képviselői, akik emlékzászlót ajándékoztak az iskolának, Német Zsolt az Országgyűlés Külügyi Bizottságának az elnöke, aki ünnepi beszédében okulásként párhuzamot vont a múlt és jelen történéseivel. Üdvözlő beszédet mondott Forró Krisztián a Szövetség országos elnöke, a Jövőért Alapítvány elnöke Bartók Csaba és ügyvezetője Iván László. Nagy István igazgató ünnepi köszöntője után került sor a Mindszenty József emlékkiállítás megtekintésére.

       Az ünnepi fogadás megrendezése a Fészekben annál is bensőségesebbre sikeredett, mivel úgy hírlik, hogy Orbán Viktor, kormányfő október 23-án, Zalaegerszegen, a Mindszenty József bíboros, hercegprímás példaértékű élettörténetét és az azt bemutató Mindszentyneum – Mindszenty József látogatóközpont új épületének ünnepélyes átadásán szólal fel.

       Hálásak lehetünk a Gondviselésnek, hogy a budapesti Mindszenty Alapítvány jóvoltából, néhány napja, a határon túlra, hozzánk, a Fészekbe érkezett meg első fecskeként a vértanú bíborosról készült életrajz-kiállítás, amelyet a meghívottak az első emeleti folyosó jobb oldalán tekinthettek meg.

       Elsőként Dr. Hetey Ágota, excellenciás főkonzul-asszony és mélyen tisztelt Mgr. Nagy István, iskolaigazgató úr, a nemzetiszínű szalag kibontása után, haladtak át a szimbolikus kapuk alatt, megszívlelve már első feliratot: Áldott az a küszöb, amely mögött felnőttünk…

       Igen. Legyen áldott minden otthoni, iskolai és templomi küszöb, amely mögött nevelődünk. Legyen áldott a Boldog Salkaházi Sára Egyházi Iskolaközpont küszöbe, pereme a Fészeknek, ahol a múlt áldott gyökereiből, testben és lélekben formálódik, nevelődik ifjúságunk, jövendőnk záloga. Köszönjük a hely megválasztást és a megtisztelő részvétet.

       Zalaegerszegen az átadásra kész épület csaknem 1200 négyzetméteren, Mindszenty József élete mellett a kommunista diktatúra egyházüldözött áldozatainak is emléket állít. Mindszenty fontos szerepet játszott Zalaegerszeg életében, hiszen 1917-ben érkezett a zalai megyeszékhelyre hitoktatónak. Később, 1919-ben átvette a plébánia vezetését, és huszonöt éven át a város apátplébánosaként tevékenykedett.

       Mindszenty József bíboros, esztergomi érsek, Magyarország utolsó hercegprímása volt, aki egész életében a totalitárius zsarnokságok ellen küzdött, ezért úgy a nyilas, mint a kommunista rendszer egyaránt üldözte. 1944-ben püspöktársaival együtt körlevélben tiltakozott a zsidóüldözés ellen. Később a nyilasok letartóztatták, a sopronkőhidai fegyházban raboskodott, majd házi őrizetben tartották, ahonnan 1945-ben szabadult. 

       A második világháború után a kommunista diktatúra ellen is felemelte a szavát, védte az Egyházat, tiltakozott a németek és a magyarok kitelepítése, a hitélet ellehetetlenítése, az egyházi iskolák államosítása miatt. 1948-ban a kommunisták letartóztatták, az Andrássy út 60. alatti ÁVH-központba tartották fogva, ahol heteken keresztül megalázóan kínozták. 

       Ezután koncep­ciós perben életfogytiglani börtönre ítélték, ahonnan 1955-ben házi őrizetbe került, amiből 1956. október 30-án szabadult. November 3-án rádióbeszédet mondott, amiben az eseményeket szabadságharcnak minősítette.

       A forradalom után november 4-én hajnalban az Egyesült Államok budapesti követségén folyamodott menedékért, amit meg is kapott. Itt tizenöt évig tartózkodott, majd a Vatikán, az Egyesült Államok és a magyar kormány megegyezése nyomán 1971. szep­tember 28-án elhagyta a követséget és Magyarországot. Ezután világszerte látogatta a magyar közösségeket és végezte lelkipásztori munkáját.

       1975-ben Bécsben hunyt el. Először az ausztriai Mariazell-ben temették el, magyarországi újratemetése 1991-ben volt.

       Pásztorleveleiben, a Mária-évben országszerte tartott prédikációiban, valamint a későbbi külföldi lelkipásztori útja során gyakran ismételte, az aula falán is megörökített mondását: ,,Mostoha időkben leszegényedhetik egy nép; de az anyagiak visszatérhetnek, ha ifjúságunk testben, lélekben ép marad.”.

      • „Egymillió gyermekkel egyetemben…”

       2022.10.18.

       A Szükséget Szenvedő Egyház (Kirche in Not), pápai jogú nemzetközi karitász szervezete minden évben szerte a világon felhívja a plébániákat, óvodákat, iskolákat és a családokat, hogy vegyenek részt az „Egymillió gyermek imádkozza a rózsafüzért” kezdeményezésben.

       A szepsi Boldog Salkaházi Sára Egyházi Iskolaközpontban a növendékek Sára nővér vezetésével 2022. október 18-án 9:30-kor az óvodásokkal - hálát adva a termésért, 12:30-kor az iskolásokkal csatlakoztak a közös imába.

       Az évente október 18-ra - Szent Lukács evangélista ünnepére - meghirdetett közös rózsafüzér-imádsággal a béke és az egység adományáért fohászkodtunk, arra bátorítva a gyerekeket, hogy bízzanak az Istenben a nehézségek láttán is.

       Az idei ima-kezdeményezés plakátja két nyitott kezet ábrázol, amint körbefogják és fönntartják a földgolyót, a világ minden kontinenséről összesereglett gyerekekkel együtt. Ezek a kezek az Atyaistent jelképezik, aki szeretettel teremtette a világot és minden ember üdvösségét akarja.

       A gyermekek közös rózsafüzér-imádsága 2005-ben indult, amikor egy gyermekcsoport rózsafüzért imádkozott egy útszéli Mária-kegykép előtt Venezuela fővárosában, Caracasban. Az arra járók közül többen felfigyeltek az imádkozó gyerekekre és néhányan visszaemlékeztek Pio atya szavaira: „Amikor egymillió gyermek imádkozza a rózsafüzért, megváltozik a világ”. Az ima-kampány ezután gyorsan, szinte magától elterjedt az egész világon.

       „Amikor olyan sok háborút, gonoszságot, üldözést, betegséget és félelmet látunk magunk körül, amelyek világunkra nehezednek, akkor az emberek feltehetik maguknak a kérdést: „Valóban Isten az Ura ennek a világnak?”. „Igen, Ő az, de nekünk meg kell keresnünk felénk nyújtott kezeit és bele kell kapaszkodnunk azokba. Isten, Szűz Márián keresztül ér el bennünket. Hisszük, hogy ha hűségesen együtt imádkozzuk a rózsafüzért, az Istenanya mindnyájunkat, mint egy nagy-családot elvezet mennyei Atyánk szerető karjaiba”. - írta Mauro Piacenza bíboros, a Szükséget Szenvedő Egyház nemzetközi karitász szervezet elnöke.

       Örülünk, hogy a szűkebb pátria papjai, hívei és gyermekei felismerve az idők jeleit ilyen módon is hatékonyan igyekeznek bekapcsolódni az újra evangelizálás folyamatába. Adja Isten, hogy áldott elődeink: a három szent kassai vértanú, Boldog Salkaházi Sára szociális testvér és Isten szolgája Esterházy János közbenjárása mindezt továbbra is segítse elő.

      • Valóra vált álom…

       2022.10.18.

       Dr. Korzenszky Richárd OSB, tihanyi perjel atya 1999 novemberében látogatott el először és tartott szív és értelemtágító elmélődést az akkori szepsi magyar tannyelvű pedagógusainak az egyházi fenntartású iskolák különös küldetéséről.

       2022. október 17-én Sátoraljaújhelyről Salgótarjánba tartva megszemlélte a már megvalósult álom beteljesülését, örömmel nyugtázva a lelki, szellemi és anyagi értékek tagadhatatlan létét.

       Előtte való nap meglátogatta Jászón Bartal Károly Tamás O.Praem, emeritus jászóvári apátot és elzarándokolt a bodollói Sarlós-Boldogasszony filiális templomba, hogy megcsodálja az egykori pannonhalmi diák Király Tamás és művésztársa Kis Virág Glória munkáját – a szárnyas oltárt és a Fatimai kegyszobor mását, amely köré immár 20 éve minden hónap 13-án összegyűlik a környék hívőnépe – határon innen és határon túlról.

       Október 13-án a rózsafüzér első tizedét a bodollói asszonykórus tagjai, a második tizedet a szepsi Živena asszonykórus szlovákul, a harmadik tizedet a makranci asszonykórus, negyedik tizedet a szepsi asszonykórus, az ötödik tizedet a szepsi Boldog Salkaházi Sára Egyházi Iskolaközpont diákjai és pedagógusai, valamint a szögligeti és a perkupai fiatalok közösen imádkozták és énekeltek, hasonlóképpen, mint ahogyan ezt az asszonykórusok is tették az egyes tizedek után.

       Amit teszünk, tudatosan tesszük, mert szilárd meggyőződésünk, hogy előbb-utóbb mindnyájunk életében eljön egy pillanat, amikor rájövünk: kell, hogy legyen egy hely, egy nyelv, egy otthon, ahol az ember az övéi között, szeretetben, biztonságban élheti életét, ahová visszatérhetünk, ahol az élet nem hullik a semmibe.

       Amint azt az immár emeritus perjel atya látogatása is bizonyítja, továbbra is érdemes, sőt szükséges úgy imádkozni és engesztelni, nevelni és nevelődni, hogy amikor majd - a ma még kételkedők, rádöbbenek az evangélium értékrend fontosságára és szükségességére - az itt élők, tanulók és tanítók, nevelendők és nevelők példás és az evangéliumi értékekhez tudatosan ragaszkodó élete gyümölcseként - legyen még haza, egyház és nemzet: a mindenkori álom valósággá váljon.

      • Egymillió gyermek imádkozza a rózsafüzért

       2022.10.17.

       A szepsi Boldog Salkaházi Sára Egyházi Iskolaközpontban

       2022. október 18-án 9:30-kor az óvodásokkal 12:30-kor az iskolásokkal

       csatlakozunk a közös imába.

       A Szükséget Szenvedő Egyház, pápai jogú nemzetközi karitász szervezete minden évben szerte a világon felhívja a plébániákat, óvodákat, iskolákat és a családokat, hogy vegyenek részt az „Egymillió gyermek imádkozza a rózsafüzért” kezdeményezésben.

       Az évente október 18-ra - Szent Lukács evangélista ünnepére - meghirdetett közös rózsafüzér-imádsággal a béke és az egység adományáért fohászkodunk, arra bátorítva a gyerekeket, hogy bízzanak az Istenben a nehézségek láttán is.

       Az idei ima-kezdeményezés plakátja két nyitott kezet ábrázol, amint körbefogják és fönntartják a földgolyót, a világ minden kontinenséről összesereglett gyerekekkel együtt. Ezek a kezek az Atyaistent jelképezik, aki szeretettel teremtette a világot és minden ember üdvösségét akarja.

       A gyermekek közös rózsafüzér-imádsága 2005-ben indult, amikor egy gyermekcsoport rózsafüzért imádkozott egy útszéli Mária-kegykép előtt Venezuela fővárosában, Caracasban. Az arra járók közül többen felfigyeltek az imádkozó gyerekekre és néhányan visszaemlékeztek Pio atya szavaira: „Amikor egymillió gyermek imádkozza a rózsafüzért, megváltozik a világ”. Az ima-kampány ezután gyorsan, szinte magától elterjedt az egész világon.

       „Amikor olyan sok háborút, gonoszságot, üldözést, betegséget és félelmet látunk magunk körül, amelyek világunkra nehezednek, akkor az emberek feltehetik maguknak a kérdést: „Valóban Isten az Ura ennek a világnak?”. „Igen, Ő az, de nekünk meg kell keresnünk felénk nyújtott kezeit és bele kell kapaszkodnunk azokba. Isten, Szűz Márián keresztül ér el bennünket. Hisszük, hogy ha hűségesen együtt imádkozzuk a rózsafüzért, az Istenanya mindnyájunkat, mint egy nagy-családot elvezet mennyei Atyánk szerető karjaiba”. (Mauro Piacenza bíboros, a Szükséget Szenvedő Egyház nemzetközi karitász szervezet elnöke)

      • Rendhagyó irodalom óra

       2022.10.14.

       2022. 10. 14-én, a helyi könyvtár jóvoltából egy rendhagyó irodalmi órába csöppenhettünk bele. A kortárs költőnő, Mátyás Hudák Katalin verseiből kaphattunk egy kis ízelítőt felolvasva, megzenésítve. A művésznő nem csupán saját verseit zenésíti meg. Így lett a hallgatóság nagy kedvence Mihályi Molnár László, azaz Laci bácsi Hajnali erdő c. verse.

      • ÉRTESÍTŐ

       2022.10.14.

       Tisztelt Szülők, Kedves Diákok!

       Értesítünk Önöket, hogy 2022. október 20-án /csütörtökön/, az általános iskola és a gimnáziumi diákok számára rövidített tanítás lesz a Magyarország Kassai Főkonzulátusa szervezésében megvalósuló 1956-os, központi ünnepség miatt. A 4.óra után befejeződik a tanítás. A fogadásra való felkészülés végett sajnos az ebédet sem tudjuk a diákok számára biztosítani ezen a napon. Az óvoda korlátozások nélkül fog üzemelni. Köszönjük a megértést!

      • Hatékonyan cselekedni az evangéliumi életmagatartás megvalósításáért…

       2022.10.14.

       Bodolló község polgárai az idén emlékeznek településük első írásos említésének 706. évfordulójára. Közösségi életük jelentős helye - mint általában mindenütt - a templom volt, ami a II. világháborúban annyira megsérült, hogy kénytelenek voltak azt lebontani. Újat építeniük csak a rendszerváltozás után volt lehetőségük, amelyet 26 éve, 1996-ban szentelt fel az akkori főpásztorunk, Alojz Tkáč, kassai érsek-metropolita, aki 16 éve ebben a templomban vette át Erdő Péter, Bíboros úrtól, Magyarország prímás-érseke kezéből a jubiláló 100 éves makranci templom új oltárába elhelyezendő Szent István Király ereklyét, amelyet azóta kiegészítettünk, Boldog Gizella, Szent Imre, sőt Boldog IV. Károly ereklyéivel. Tehát együtt van az első szent magyar család, valamint az első és az utolsó apostoli király.

       16 év telt el azóta, hogy a Bíboros úr először járt Bodollón. Jövetele nem volt véletlen. Egyházközségeink hívei 2002 őszén, egy esperesi zarándoklaton vettek részt, Fatimába zarándokolva, magukkal hozták a Fatimai kegyszobor mását, amelyet 2002. október 13-án helyeztünk el ünnepélyesen az 1996-ban felszentelt templomban. Azóta Isten-népe a határ mindkét oldaláról - immár 20 éve - minden hónap 13-án közös imára és engesztelésre gyűlik itt össze, ami, sajnos a koronavírus-járvány miatt egy alkalommal kényszerből kimaradt.

       A Bíboros úr tehát először 2006 márciusában vezette itt az imatalálkozót. Köztudott, hogy 2006-ban egy esztendőn át imádkoztunk népünk lelki megújulásáért – határon innen és határon túl. Másodízben, látogatása 10. évfordulója kapcsán találkoztunk itt vele, amikor ünnepélyesen megáldotta a jubileumra készült szárnyas-oltárt, Király Tamás és Kiss Virág Glória alkotását. A szentmise végén került sor a Budapest XVIII. kerület egyházi iskoláinak és a szepsi Boldog Salkaházi Sára egyházi iskolaközpont testvériskolai egyezményének aláírására is, valamint a Szepsiben épülő egyházi iskolaközpont alapkövének a megáldására. Hála Istennek, a magyar kormánynak és sok-sok jóakaratú ember összefogása eredményeként, ma örömmel jelenthetjük, hogy az egyházi iskola felépült. A jelen iskolaévben már 265 növendék okításával és nevelésével folyik itt a tanítás – óvodai, alapiskolai és gimnáziumi szinten.

       A napokban arra készültünk, hogy Bíboros úr meglátogatja az új egyházi iskolát, de mivel sajnos hirtelen megbetegedett, gyengélkedik, érthető hogy az aránylag hosszú utat és a feszes programot nem tudta vállalni. Helyetteseként Dr. Gábor Elemér atyát, a budapesti Felső-Krisztinai plébánost, szentszéki bírót küldte, aki Bernard Bober érsek úr püspöki helynökével, Pásztor Zoltán atyával, a nagykaposi és szepsi esperesi körzet papjaival – rekollekció keretében - együttmisézve mutatta be a legszentebb hálaáldozatot, amelyet a Mária Rádió komáromi stúdiója és a plébánia YouTube csatornája élőben közvetített.

       A Bíboros úr történelmi látogatását egy fiatal tölgyfa elültetéssel szerettük volna az iskola udvarán emlékezetessé tenni, ami sajnos az ismert okok miatt ugyan elmaradt, de remélhetőleg a közeljövőben pótoljuk. Elsősorban azért, hogy mert tudván tudjuk, hogy a fa a szél kihívásaira gyökereivel válaszol, de azért is, hogy mert a megáldásra kerülő iskolakápolnánkat Boldog Salkaházi Sára, szociális testvér tiszteletére kívánjuk szentelni, akit mivel a szociális testvérek kolostorukban zsidókat bújtattak, ezért őt 1944. december 27-én, Budapesten többedmagával a Dunába lőtték. Testüket ismeretlen helyre vitte a Duna, de életáldozatuk nem volt hiábavaló – lelkületük bennünk, köztünk tovább él és éltet.

       Hajdan az Úr Jézus is belépett a Jordán folyóba, ami azóta a kegyelemáradás különleges helye lett, ezért hittel reméljük, hogy a Kárpát-medencét összekötő Duna - Sára testvér vértanúsága révén - Közép-kelet Európa népei megszentelődésének is a különleges helye lett.

       Ezt a tényt nemcsak itt a keleti végeken halljuk örömmel, de Komáromban is, hiszen Sára testvér komáromi ottléte során abban a házban élt és dolgozott, amiben most a Mária Rádió működik, mintegy folytatva Sára testvér missziós munkáját.

       Igen. Amit teszünk, tudatosan tesszük, mert szilárd meggyőződésünk, hogy előbb-utóbb mindnyájunk életében eljön egy pillanat, amikor rájövünk: kell, hogy legyen egy hely, egy nyelv, egy otthon, ahol az ember az övéi között, szeretetben, biztonságban élheti életét, ahová visszatérhetünk, ahol az élet nem hullik a semmibe.

       Vagyis szeretnénk továbbra is úgy imádkozni és engesztelni, hogy amikor majd - a ma még kételkedők, rádöbbenek az evangélium értékrend fontosságára és szükségességére - az itt élők, tanulók és tanítók, nevelendők és nevelők példás és az evangéliumi értékekhez tudatosan ragaszkodó élete gyümölcseként - legyen még haza, egyház és nemzet.

       A rózsafüzér első tizedét a bodollói asszonykórus tagjai imádkozták, a második tizedet a szepsi Živena asszonykórus szlovákul, a harmadik tizedet a makranci asszonykórus, negyedik tizedet a szepsi asszonykórus. Az ötödik tizedet a szepsi Boldog Salkaházi Sára Egyházi Iskolaközpont diákjai, valamint a szögligeti és a perkupai fiatalok közösen imádkozták és énekeltek. Hasonlóképpen, mint ahogyan ezt az asszonykórusok is tették az egyes tizedek után.

       A szentmise végén Ing. Király Antal, templomatya és Mgr. Lacko Mária, makranci polgármesterasszony mondott köszönetet a jelenben és a közelmúltban kapott lelki és anyagi támogatásokért határon innen és határon túl.

       Köszönet és hála mindenkinek, aki részt vett az eseményen, jelezve, hogy értjük az idők jelét és továbbra is hatékonyan akarunk cselekedni az evangéliumi életmagatartás megvalósításáért.

      • ÉRTESÍTÉS

       2022.10.12.

       Tisztelt Szülők, Diákok, Iskolabarátok!

       Értesítünk minden kedves érdeklődőt, hogy a 2022. október 13-án 11:00-órára tervezett bíborosi-érseki látogatás az iskolaközpontban ELMARAD. Sajnos betegség miatt a rendezvényt nem tudjuk megtartani, ezért majd egy későbbi időpontban valósul meg. Megértésüket köszönjük!

       Mgr. Nagy István, igazgató

      • Jelek és jelzések…

       2022.10.08.

       A Remény szerkesztősége 2022. október 7-én délután négy órától Szepsiben, a Boldog Salkaházi Sára Iskolaközpontban Remény-napot tartott, ami szentmisével kezdődött, s amit Bartalos Nikolas és Sárközi János előadása követett: „Hetilapunk, a Remény…” címmel. A helyszínen lehetőség nyílott a Remény kiadó gondozásában megjelent kiadványok és kötetek megvásárlására is.

       Ki tagadná? Az egyetlen katolikus hetilapunkat és olvasóit joggal nevezhetnénk a „A reménység zarándokközösségének” is, hiszen közösségünk tagjaiban és értékrendjében fogyó világában szinte az egyetlen kicsi, gyenge hang, amely még eljut a legelérhetetlenebbnek tűnő helyekre is, követve ezzel az egykori alapítók vágyát és példáját.

       Hetilapunk a rendszerváltás után, mintegy útra-kelő zarándok indult el az ország legeldugottabb helyeit is felkeresve, hogy anyanyelven juttassa el az Evangélium örömhírét és a történések jó-hírét az egyre távolibb térségbe is, elsősorban a lélekben egyszerűek felé fordulva, akikről a meglevő különböző struktúrák kellőképpen nem gondoskodnak.

       A Remény immár jó 33 éve a reménység zarándokaként - együtt papjainkkal és a világi hívekkel - járja az útját, hogy a keresztre feszített Megváltó szemével az üdvtörténet látószögéből lássa és látassa a világot és annak történését.  

       A hetilap cikkeit olvasva egyértelműen kiolvasható: a reménység misszionáriusának lenni azt is jelenti, hogy a különböző kihívások pergőtüzében elő kell segítenie az Üdvözítőnek az emberek hétköznapi életébe rejtett jelei révén a helyes tájékozódást, elsőként állva az egyszerűek szolgálatába, állhatatosan evangelizálva őket. Az egyre fogyó és zsugorodó közösségünk felkarolása révén az istápolás ma olyan kihívás, amitől a világ és az egyház jövője függ.

       Köszönet és hála az olvasócsalád tudatos egybetartásáért és öntudatra neveléséért. Minden missziós munkát ugyanis egy közösség kell, hogy megelőzzön, hiszen ahhoz, hogy a misszió útra keljen, előbb a saját közösségében kell megélnie egymás között a krisztusi szeretetet, abban kell együtt járnia a szinódusi utat. Csak innét és ebből kiindulva lehet, és szabad útra kelnie.

       A szülőföld, áldott elődeink hitbeli, kulturális, szellemi és lelki értékrendje iránti elkötelezettségünk ma könyörögve kér, kiált, hogy osztozva gondjaink megoldásában vegyük komolyabban múltunk hagyatékát. Tegnap a 13 aradi vértanúra emlékeztünk, akik meghaltak a hazáért. Nekünk – itt és most – élni kell érte.

       A kérdés egyértelmű: van-e fülünk a hallásra, van-e szemünk a látásra, van-e szívünk az együttérzésre?  

       A szerkesztőség kiszállása az egyes régiókba, érdeklődése, útmutatása, tervtevékenysége - a missziós munka új formája. Közösségeink, közös házunk és a helyi egyház iránti elkötelezettség jelei és jelzései. Köszönjük az áldott együttlétet. Köszönjük az iskola vezetőségének a befogadást, a fészek meghittségét. Adja Isten, hogy mindennek legyen rendszeres folytatása.