• Fohászcsokor az emberkereskedelem elleni imanapon

       2022.02.08.

       2022. február 8-án a szokásos keddi szentmisén a Boldog Salkaházi Sára Egyházi Iskolaközpont gimnazistái Balogh Gizella, igazgatóhelyettes vezetésével együtt imádkoztak az emberkereskedelem fölszámolásáért.

       Ferenc pápa 2014-ben liturgikus emléknapot hirdetett meg Szent Josephine Bakhita, (1869-1947) szudáni származású felszabadított rabszolga ünnepére, aki szerzetesnő lett (a kanossziánus rendben), és 2000 óta a szentek között tiszteljük.

       Ferenc pápa több ízben erőteljesen hangsúlyozta, hogy az emberkereskedelem «az emberiség ellen elkövetett bűncselekmény», amely ellen küzdenünk kell. Egyúttal felhívta mindnyájunk figyelemét arra is, hogy segítsünk az áldozatoknak. Minden keresztény ugyanis meghívást kapott az imádságra az emberkereskedelem áldozataiért, és arra, hogy keresse, mily módon és formában tudunk segíteni a lelki, szellemi és testi rászorulókon.

       Köztudott, hogy napjainkban is a legkülönfélébb okokból és módokon sok ember válik az emberkereskedelem áldozatává, ezért az egybegyűltek a túlélők, a kiszabadultak szenvedéstörténeteire és megaláztatásaira gondolva imádkoztak mindazokért, akik még rabszolgaságban vannak és a készségért egy olyan világ építésére, ahol tiszteletben tartva az emberi méltóságot, senki nem él a kiszolgáltatottság rabszolgaságában.

       Jó volt hallani, hogy iskolánk egyik közelmúltban érettségizett diákja, tanulmányai folytatása során arra kapott benső indíttatást, hogy a szepsi Árpád-házi Szent Erzsébet Idősek Otthonában kisegítő munkát vállaljon az idős betegek szeretetteljes szolgálatában.

      • A lángra gyúlt fény jövőt adó eledele…

       2022.02.05.

       2022. február 4-én a Boldog Salkaházi Sára Egyházi Iskolaközpont átadásra kész épületének konyhájában a berendezést biztosító cég szakemberei próbaüzem keretében elkészítették az első ételeket, amelyek ízlelésére meghívást kaptak a Jövőért Alapítvány tagjai és az iskolaközpont vezetői.

       A tökéletesen működő konyhai eszközök segítségével készült ételek nemcsak sejtetik, de látva láttatják, hogy mire képes az alagút végén megjelent jövőt adó fény lelki és szellemi eledele, amelynek erejéből remélhetőleg a szűkebb pátriában is tovább élhető lesz vallási és népi kultúránk értékei azok által, akik felvállalják az intézmény evangéliumi értékrendjét.

      • Sítanfolyam 2022

       2022.02.04.

       2022. január 23-28. között újra sítanfolyamon vehetett részt iskolánk apraja-nagyja. A helyszín a jól bevált Poprád és Tátralomnyic volt. Hála Istennek a napsütéses időben mindenki megtanult síelni, snowboardozni. Az 57 fős Salkás csapat remekül érezte magát. Jövőre ugyanitt!

        

      • A bérleti szerződés ünnepélyes aláírása

       2022.02.01.

       Fény az alagút végén

       2022. február 1-jén Iván László a Jövőért Alapítvány ügyvezető elnöke és Nagy István a Boldog Salkaházi Sára Egyházi Iskolaközpont igazgatója, aláírta az iskolaközpont bérleti szerződését, amellyel egy újabb lépéssel került közelebb az iskolaközpont átadása.

       A használatba vételi engedély után, a telekkönyvi bejegyzést követően, az iskolaügyi minisztérium hálózatába vett okirata alapján válik rövidesen lehetővé a költözködés, ami majd ünnepélyes átadással pecsételődik meg az építtető és használó részvételével.

       Köszönet és hála mindenkinek, aki megértve az idők jelét, aktívan közreműködött a kihívások teljesítésében.

       Az aláírás után került átadásra az 1500.- eurós pénzadomány is, amelyet a hívek többek között az oltásért kapott ajándékpénzből adakoztak az oltárkép kiadásainak fedezésére.

      • Értesítés-Karantén

       2022.01.31.

       Tisztelt Szülők, Kedves Diákok!

       A hét végén elvégzett pozitív Covid tesztek miatt, a közegészségügyi hivatal útmutatása alapján, a 9.A osztály, a 4.G osztály és azok a tanulók, akik sítanfolyamon vettek részt karanténba kerülnek 2022. febuár 4-ig.

       Számukra az oktatás online formában valósul meg.

       Az oltott és a fertőzésen átesett diákoknak felmentésük van.

       Köszönjük a megértést! Vigyázzunk továbbra is egymásra!

       Nagy István, igazgató

      • A Magyar Kultúra Napján, Szepsiben

       2022.01.29.

       1989 óta január 22-én ünnepeljük a Magyar kultúra napját annak emlékére, hogy a kézirat tanúsága szerint Kölcsey Ferenc 1823-ban ezen a napon fejezte be a Himnuszt. E naphoz kapcsolódva adják át a magyar kultúrával kapcsolatos szakmai elismeréseket is. Így volt ez Szepsiben is. 2022. január 28-án a vírusjárvány szigorú betartásával a helyi Csemadok rendezésében került sor az ünnepségre, amelynek keretében felléptek a Boldog Salkaházi Sára Egyházi Iskolaközpont óvodásai is – Lukács Katalin óvónő vezetésével.

       Az idei ünnepségünk margójára kívánkozik: Nagy László - Ki viszi át a Szerelmet kérdéssorozata:

       Létem, ha végleg lemerült
       ki imád tücsök-hegedűt?
       Lángot ki lehel deres ágra?
       Ki feszül föl a szivárványra?
       Lágy hantú mezővé a szikla-
       csípőket ki öleli sírva?
       Ki becéz falban megeredt
       hajakat, verőereket?
       S dúlt hiteknek kicsoda állít
       káromkodásból katedrálist?
       Létem, ha végleg lemerült,
       ki rettenti a keselyűt!
       S ki viszi át fogában tartva
       a Szerelmet a túlsó partra!

       A kérdéssorozat nem csupán költői. Napjaink egyik sorsdöntő kihívása, hogy miként tudjuk csatasorba állítani az új nemzedéket a családok szolgálatába, egy átfogóbb humanizmus és egy mind testvéribb világ kialakításában?

       Ki ne látná? Ifjúságunk képzésének és nevelésének nem kis kihívásaival állunk szemben. Ha hűek akarunk maradni áldott elődeink szellemi, lelki és gazdasági örökségéhez, továbbra is egyre tudatosabban és odaadóbban kell elköteleződnünk az anyanyelvi oktatás, a hitre és az igazságosságra való nevelés mellett, a peremre szorultak szolgálatában.

       A Teremtő szentháromságos szeretetének életadó világossága ugyanis csak akkor ragyog fel igazán számunkra, ha egyéni és közösségi hitérzékünk, igazságérzékünk és szeretetérzékünk, a sensus fidei, a sensus veritatis és a sensus caritatis dinamikusan összekapcsolódik.

       Mert a hitérzék fényében tárul fel a teljesebb igazság és az igazabb szeretetet. Az igazságérzék különbözteti meg a hitet a hiszékenységtől és a fanatizmustól, valamint óvja meg a szeretetet a csábító szenvedélyek kegyetlen csapdáitól. Végül a szeretetérzék indítja a hitet együtt érző cselekvésre, és szelídíti irgalmassá az igazságot.  

       Jó volt együtt látni az elkötelezettek maroknyi seregét. Jó volt hallani és hallgatni a vágyat és a készséget, valamint remélni, hogy az Istenbe és az egymásba kapaszkodás által sikerül átvinni értékeinket jövő túlsó partjára.

       Mit hordoz a fohász - Isten áldd meg a magyart? Kérelmet a mennyei Atyához, hogy Krisztus Urunk egyházában prófétai Szentlelkének vezetésével együtt haladjunk: a hit, az igazság és a szeretet teljessége felé vezető úton. 

      • Tisztelgés a jövő előtt…

       2022.01.26.

       2022. január 26-án, Szent Pál apostol tanítványainak, Szent Timóteus és Titusz püspökök emléknapján, Iván László, okleveles mérnök, a Jövőért Alapítvány ügyvezető elnöke vezetésével, Bartal Károly Tamás, jászóvári premontrei emeritus apát, tiszteletét tette a szepsi Boldog Salkaházi Sára Egyházi Iskolaközpontban.

       A látogatás kapcsán a nyugalmazott rendi előjáró felidézte bontakozó papi hivatásának történetét, a komáromi Marianumban töltött éveit, a pozsonyi papi szeminárium és a besztercebányai egyházmegye kápláni időszakának megélt eseményeit. Az akkori társadalmi viszonyok sajnos nem tették lehetővé számára az anyanyelven történő művelődést, de a családi nevelés, az egyházközségi kötődés és az egyházias lelkiség nem engedte, hogy értékvesztett életet éljen.

       Az átadás előtt levő építmény láttán a kilencven évéhez közeledő nyugalmazott főpap csodálatát fejezte ki a látottakon, háláját és köszönetét az építőknek és az építkezőknek, valamint vágyát és kívánságát, hogy napjaink cseperedő ifjúsága kellő odaadással értékelje a szűkebb pátria közkincsét. A szülőknek elkötelezettséget, a tantestület tagjainak bátorságot és kitartást, a lelkipásztoroknak további buzgóságot kért a Szentlélek erejében, fényében és odaadásában.

       Adja Isten, hogy Szent Timóteus és Szent Titusz példájára és esedezésére egyházi és világi előjáróink, pedagógusai és nevelői olyan szeretettel tudják viselni gondjukat a rájuk bízottaknak, hogy azok megtapasztalva a hívást és a küldetést, az értékmentés és a továbbadás elkötelezettjei legyenek. Családi otthonaink csakúgy, mint iskoláink, papnevelő intézeteink és szerzetesi növendékházaink a názáreti ház mintájára alakuljanak, ahol a közös istendicséret és az egymás iránti szeretetteljes szolgálat révén új elkötelezett és tudatos küldetéskészségű hivatások nőhetnek ki és formálódhatnak.

      • Lélekben is együtt…

       2022.01.25.

       2022. január 25-én Szent Pál apostol megtérésének ünnepén a Boldog Salkaházi Sára Egyházi Iskola gimnazistái Balogh Gizella, igazgatóhelyettes vezetésével vettek részt a keddi szentmisén, szeretettel emlékezve a sí-kurzuson levőkről.

       Pál apostol megtérő magatartása példaértékű minden őszintén igyekvő részére, hogy mivel a kölcsönös felelősség és a bizalom tölt el minket, nem feledkezhetünk meg egymásról, akár közel, akár távol vagyunk egymástól. A hitben élünk, a szemléletteljesség még nem osztályrészünk. Ezért is igyekszünk az evangélium tanításának fényében látni, nézni és cselekedni. Tudatában vagyunk ugyanis annak, hogy mindnyájunknak meg kell jelennünk Krisztus ítélőszéke előtt, hogy ki-ki megkapja, amit testi életében kiérdemelt, aszerint, hogy jót vagy gonoszat tett-e (vö. 2 Kor 5,9).

       A szentmise kezdetén az összetartozás jeleként Nagy Gabriella, növendék az oltárra gyertyát gyújtott, amelyet a szentmise végén az igazgatóhelyettes nő kezébe véve, az iskolába vitt - jelnek, hogy nem feledkezhetünk meg egymásról, akár közel, akár távol vagyunk egymástól…

      • A magyar kultúra napja

       2022.01.24.

       A magyar kultúra napját 1989 óta ünnepeljük január 22-én, annakemlékére, hogy Kölcsey Ferenc 1823-ban ezen a napon tisztázta le Csekén a Himnusz kéziratát. Nevezhetjük ezt a napot a Himnusz születésnapjának is. Iskolánkon a magyarórák és a történelem órák keretein belül játékos feladatokkal, plakátkészítéssel emlékeztünk meg erről a jeles napról.

      • Német nyelvi olimpia-3. hely

       2022.01.21.

       Safko Bianka

       a német nyelvi olimpia járási versenyének 3. helyezettje

       Öröm olyan kitűnő nyelvtudású diákkal dolgozni, aki valóban szereti azt, amit csinál, s a tudása gyarapítására délutánonként, illetve a hét végeken is megtalálja a kellő időt.

       Safko Biankáról mindez elmondható, aki az idei járási német nyelvi olimpián is nagyszerűen teljesített kategóriája szoros versenyében.

       Egy-egy versenyeredményhez szükséges a nyelvtani szabályok ismerete,a leírt és felolvasott szöveg megértéséhez pedig gazdag és választékos szókincs, aminek megszerzése munkával párosul.

       A szorgalmas nyelvtanulás igazi hozadéka - az idegen nyelvi közegben való magabiztosság megtapasztalása, megélése.

       Ezért tanuljunk nyelveket!

       Bianka, gratulálunk a nagyszerű helytálláshoz!

      • A profán és a szakrum

       2022.01.20.

       Az Újesztendő és Vízkereszt ünnepe kapcsán a jövőt illetően ezekben a napokban mindenütt, ahol katolikus keresztények élnek, a hívek Isten áldását kérik önmagukra és életterükre. A közönséges és a szent közötti különbség kisebbedésére. Egyházi Iskolaközpontunkban is ezt tettünk, mert ebben az esztendőben is szeretnénk tovább növekedni nemcsak létszámban, testben és tudásban, de lelkiségben, jóságban, irgalomban és szeretetben.

       A liturgikus szertartás kezdetén elhangzott a betlehemi történet a napkeleti bölcsekről, akik miután leborultak és hódoltak a Kisded előtt, elővették kincseiket s ajándékot adtak neki: aranyat, tömjént és mirhát. Mivel álmukban utasítást kaptak, hogy ne menjenek vissza Heródeshez, más úton tértek vissza hazájukba (vö. Mt 2,1-12).

       Ki tagadná? Az újesztendő, új veszedelmekkel is jár. Szeretnénk azokat elkerülni. Az új kihívások közepette bölcsen viselkedni, mint a napkeleti bölcsek. Túljárni az ellenség eszén. Ehhez meg kell tanulni bátran elindulni az ismeretlenbe, leborulni a megtestesült Bölcsesség, az Úr Krisztus előtt és kimondani vágyakat, amelyek az idén így lettek csokorba kötve:

       1. Mennyei Atyánk, segíts, hogy az üdvösségre vezető úton továbbra is Krisztus tanításának fényében akarjunk járni!

       2. Mennyei Atyánk, add kegyelmedet mindazoknak, akik őszinte szívvel keresnek Téged, hogy a betlehemi Kisdedben felismerjék istenségedet!

       3. Mennyei Atyánk, Urunk, Jézus Krisztus tanítása vezesse el a nemzeteket és azok vezetőit az igaz egyetértésre!

       4. Mennyei Atyánk, a krisztusi hit fénye ragyogja be egyházunk, népünk és családjaink életét határon innen és határon túl!

       5. Mennyei Atyánk, add kegyelmedet, hogy az új iskolánkban mihamarabb megkezdődhessen az oktatás, a nevelés és a lelki formálódás.

       6. Mennyei Atyánk, az örök világosság fénye tündököljön országodban azoknak, akik földi életükben az áldozatos szeretet mirhájával hódoltak előtted!

       Miután Péter atya a segédkezők kíséretében szenteltvízzel meghintette a tantermeket és az imádkozókat, elhangzott a Miatyánk, az Üdvözlégy és a záró áldás: Mindenható Urunk és Istenünk! Kérünk, áldd † meg ezt az intézményt, minden helyiségét és azokat, akik itt tanulnak, nevelődnek, nevelnek, oktatnak és dolgoznak. Legyen itt testi és lelki egészség, a szív tisztasága és a lélek legyőzhetetlen ereje, alázat, jóság és szelídség, engedelmesség és hálaadás. Kérünk, maradjon meg szent áldásod ezen az intézményen és mindenkin, aki itt tartózkodik. Segítsd őket, hogy a Fiadban felragyogott fényt semmiféle sötétség ne tudja kioltani. Köszönjük ezt a fényt! Segíts, hogy továbbra is az általa megvilágított úton akarjunk járni. Ámen.

       20 – C + M + B – 22

       Christus Mansionem Benedicat

       Krisztus e hajlékot áldja meg!

      • Angol olimpiász - járási 2. hely

       2022.01.17.

       Idén az angol nyelvi olimpiász járási fordulója 2021.január 13-án zajlott, ismételten rendhagyó, online formában. Iskolánkat két tanuló képviselte. Safko Bianca, 7.A osztályos tanulónk az 1.A kategóriában az előkelő 2. helyen végzett, mindössze pár ponttal lemaradva a továbbjutástól. Czompoly Csenge, 9. A osztályos tanulónk pedig az  1.B kategóriában a 14. Helyet szerezte meg.

       Szívből gratulálunk tanulóinknak a nagyszerű teljesítményhez!