• Lego matek és Sakkpalota

       2021.10.08.

       Játszva tanulni sokkal könnyebb. Újra elkezdtük a Lego matek órákat a II.A osztályban. Egy pillangót raktunk ki. Megvizsgáltuk felülnézetből és oldalnézetből is. Megtanultuk a tükrözést a szárnyain keresztül. Utána saját lepkét találtunk ki. Nagyon érdekes óra volt.

       Sok kis báb a mezőre áll, Mindenki a nyitásra vár. Néznek jobbra,néznek balra. Nyolc vonalban sorba rakva.....

       Az órát a Sakkpota meséjével kezdtük. Megismerkedtünk a lakóival is. Végén az óriás bábokat felállítottuk a táblára és jót játszottunk velük.

      • Könyvadomány

       2021.10.07.

       2021. október 6-án 4275 darab könyvadomány érkezett esperesi körzetünk részére, Dr. Nehéz Márta, Mirjam OCDS nővér ajándékaként, Szojka János fuvarozócége jóvoltából, Balta István gépkocsivezető közreműködésével. A becses adományt ideiglenesen a bodollói Sarlós-boldogasszony filiális templom raktárába helyeztük el, Ing. Király Antal, templomgondnok, Fedák György, kurátor, Drotár Rózsika, valamint Mgr. Nagy Gabriella a Boldog Salkaházi Sára Egyházi Iskolaközpont tanárnőjének és két diákjának Oceák István és Rybár Jessika segédletével.

       Köszönjük a nem mindennapi lelki olvasmányt, amelyet a közeljövőben jutattunk el főegyházmegyénk magyar nyelvű híveihez.

      • Jézusomnak Szívén megnyugodni jó…

       2021.10.03.

       A héten kaptuk a szomorú hírt, hogy Máthé Róbert a szepsi magyar tannyelvű iskola egykori
       igazgatója eltávozott közülünk. 2021. október 3-án a vasárnapi szentmisében szeretettel
       adtunk érte hálát, mint a szepsi magyar oktatás egyik meghatározó személyiségéért. Áldott
       emlékét megőrizve fejeztük ki őszinte részvétünket és imádkoztunk érte és egykori
       pedagógustársaiért, valamint gyászoló hozzátartozóiért és rokonságáért.
       Emlékére a szentmise kezdetén Nagy István a Boldog Salkaházi Sára Egyházi Iskolaközpont
       igazgatója ünnepélyesen gyertyát gyújtott abban a szentélyben, ahol rendszeresen magához
       véve az Élet Kenyerét, hallgatta és megélte Isten üzenetét: „Akik igazságra tanítottak sokakat,
       tündökölnek örökkön-örökké, miként a csillagok (Dán 12,3).

      • A népmese napja

       2021.10.01.

       Benedek Elek születésnapján, szeptember 30-án, a népmese napját ünnepeljük. Tanulóink kedvenc mesekönyvük bemutatásával, legkedvesebb meséjük felolvasásával, vagy annak előadásával ünnepeltek a rendhagyó irodalomórák keretein belül. A mese világa ismét elvarázsolt minket.

      • Honismereti Mozgó Egyetem

       2021.09.29.

       2021. szeptember 27-én és 28-án az 1.G, valamint 2.G osztályok diákjai, részt vettünk a Honismereti Mozgóegyetemen. Hétfőn megtekintettük a Branyiszkói-hágót és magyar honvédek sírjait koszorúztuk meg Korotnok község temetőjében. Ezzel nem ért véget a hétfői napunk, délután a Szlovák Paradicsomban túráztunk. Kedden elhelyeztünk egy koszorút Betlenfalván és Szepesszombatban is. Utunkat Késmárk felé vettük, ahol megtekintettünk két templomot, majd Thököly Imre mauzóleumában is elhelyeztünk egy koszorút. Utolsó állomásunk a zsigrai templom volt. Azt hiszem mindnyájunk nevében mondhatom, nagyon élveztük a kirándulást és sok élménnyel gazdagodhattunk.

        

      • Köszönetnyilvánítások

       2021.09.26.

       Kis hőseink, nevezetesen: Dobos Eszter, Drága Réka, Schwartz László és Sykora Gréta, szüleik kíséretében, Nagy István igazgató úr és Sára nővér vezetésével, egyházközségünket és egyházi iskolánkat képviselve, 2021. szeptember 5-én részt vettek Budapesten a Hősök terén a kongresszus, nyitó szentmiséjén, amelyben először járultak szentáldozáshoz, példát és ösztönzést adva, hogy miként lehet és kell ragaszkodni gyökereinkhez.

       Templomunkban 2021. szeptember 26-án köszöntük meg áldozatkészségüket, bátorságukat, helytállásukat és példamutatásukat. A szentmise záró áldása előtt az iskolaigazgató úr és Sára nővér kíséretében, emléklapot vettek át.  

       A Magyarok Kenyere Alapítvány a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara, a Magyar Gazdakörök és Gazdaszövetkezetek Szövetsége a 15 millió búzaszem program keretében összegyűjtött búza lisztjéből a szepsi esperesi körzetnek 1500.- kg-ot juttat el, amelyet karácsony előtt, hasonlóképpen, mint a múltban, az idén is szétosztunk körzetünk különböző étkezdéi között. A Putnokon történt szimbolikus átadáson Mihályi Molnár László, egyháztanácsunk főkurátora volt jelen, aki néhány fényképpel is illusztrálta a jeles eseményt. Örömmel és szeretettel fogadjuk és köszönjük az adományt, amelyet alkalmas időben ide szállítunk és szétosztunk.

      • ” Ismerd meg a városod!”

       2021.09.22.

       Az   Európai Mobilitási Hét keretén belül,  6. osztályos tanulóink részt vettek az ” Ismerd meg a városod!” nevű vetélkedőn. Térkép segítségével kellett felkeresniük 7 állomást, ahol sok érdekes feladat várta a csapatot. Számos ismeretekre tettek szert Szepsi városáról és városunk ismert szülöttjeiről. Nagyon jó hangulatban telt a délelőtt és diákjaink sok élményben gazdagodtak!

      • Ha kedd, ismét együtt…

       2021.09.21.

       2021. szeptember 21-én az iskolaközpont gimnazistái Nagy István, igazgató vezetésével ismét együtt ünnepelte az Eucharisztiát.

       Azt mondjuk, egy emberi hívásra csak kellő megfontolás után szabad válaszolni, de amikor Isten hív, és ezt megérzi a lelkünk, akkor egyszerűen csak fel kell állnunk, el kell indulnunk és követnünk kell Őt.

       Máté szó nélkül felállt, és követte Jézust. Mintha ráérzett volna, hogy a Jézussal és a jézusi örömhírrel való találkozáskor nincsen helye a fontolgatásnak, a mérlegelésnek. Aki fontolgat, az nem követ. Sőt, nincs helye a mentegetőzésnek sem, hogy bűnös voltunk miatt alkalmatlannak mondjuk önmagunkat. Melyikünk lenne bűn nélkül való? S egyáltalán, melyikünk tudná saját magát alkalmassá tenni Jézus követésére? „Nem az egészségeseknek kell az orvos, hanem a betegeknek” – mondja az Jézus.

       Amiként egykor édesanyánk tisztába tett bennünket, és nem fordult el tőlünk esendőségünk láttán, úgy cselekszik mindnyájunkkal az Isten.

       Nagyon sok múlik az induláson. Ha már az indulást elrontja a számítgatás, a túlzott félszegség, a kislelkűség, mit lehet várni az út folyamán, a próbatételek között? Ha azonban jól rajtolunk, ha értelmünket, akaratunkat és érzelmeinket, teljes emberi egzisztenciánkat egy irányba fordítjuk, s úgy indulunk el, nagy esélyünk van a sikeres célba érésre, az örök győzelemre.

       Köszönet a mai együttlétéért egymással és Urunkkal, Jézus Krisztussal. Köszönet a budapesti tanúságtételért is.

       Adja Isten, hogy legyen továbbra is bátorságunk otthagyva napjaink szokáskultúráját, nyomába szegődni és valódi tanítvánnyá lenni az Úr Jézusnak, és megtanuljuk, mit jelent az „Irgalmasságot akarok, és nem áldozatot”, megengedve, hogy kegyelme által irgalmas szívű testvérekké, az isteni irgalmasság követeivé változtasson minket.

      • Emlékmise a három szent kassai vértanú emléknapján

       2021.09.07.

       2021. szeptember 7-én, a három szent kassai vértanú emléknapján a Boldog Salkaházi Sára Egyházi Iskolaközpont gimnazista diákjai, Nagy István, iskolaigazgató vezetésével szentmisén vettek részt. A hétvégén Budapestre készülnek, hogy a gyertyás körmenetben imádkozva és imádva, a pápai szentmisén Isten szavát hallgatva és részesedve az Eucharisztiában megerősödve jöjjenek vissza oda, ahol folytatni kell szent elődeink áldott ragaszkodását, hűségét és odaadását a hitben és a kultúrában.

       A szentmise alkalmat adott elmélkedésre is: Krisztusra hivatkozva üldözni másokat – különösen is Krisztus-hívőket – nem egyéb, mint Krisztus arcul csapása és az evangélium gyalázatos megcsúfolása. S ez nemcsak a kassai vértanúk, hanem a protestáns hitükben való kitartásuk miatt gályarabságra ítélt prédikátorok esetére is érvényes.

       Az Egyházban valahányszor üldöztek másokat, valahányszor erőszakos hitterjesztést folyt, nem Krisztus missziós parancsa teljesült, hanem a bűnös emberi természet logikája követődött. Az Úr Jézus soha, semmiféle erőszakra nem adott felhatalmazást másokkal szemben, sőt, életével és halálával egyaránt a kereszt gyöngeségében megmutatkozó erőt állította példaként hívei elé.
       A második üzenet, hogy a keresztény vértanúk vére másért kiált, mint Ábel vére: nem bosszúért és büntetésért, hanem bocsánatért és kiengesztelődésért. Mindaz, aki inkább vállalja a halált, mint azt, hogy megtagadja Krisztusba vetett hitét, az őrzi a hit sebezhetetlenségét, s tanúskodik Krisztus irgalmas szeretetéről.

       Harmadszor, a mai ünnep rákérdez mindnyájunk vértanúsági készségére is. Szent Kőrösi Márk így felelt az őt hittagadásra kényszeríteni próbáló kínzójának: „… mondjátok meg, hogy vannak a római eklézsiában, akik gyönyörűségesnek tartják Istenért meghalni. …vannak az esztergomi káptalanban férfiak, akiknek szokásuk nagy dolgokat cselekedni s azt el is szenvedni.”

       Vajon miközben ma is keresztények halnak meg a hitükért és az Úr Jézus iránti hűségükért, mi talán nélkülözhetjük a Krisztus melletti radikális döntésünket?
       Adja meg Isten mindnyájunknak azt a kegyelmeset, hogy állapotbeli kötelességeink becsületes teljesítésével, a hitünkhöz, az evangélium hirdette értékrendhez és a nemzeti kultúránkhoz való állhatatos ragaszkodásával, valamint a mindennapi keresztjeink vállalásával, mi is készek legyünk részesedni az üdvösségszerző és jövőt adó áldozatból.

       A három szent kassai vértanú közbenjárása segítsen mindnyájunkat, hogy a Krisztus Urunk keresztjéből az egy-egy napra jutó szálkák elviseléséhez elnyerjük a Szentlélek éppen elégséges erejét, és szeretetből felajánlva önmagunkat az evangélium felelősségteljes szolgálatára, életünk Isten dicsőségét, az Egyház javát, népünk lelki, szellemi, kulturális gazdagodását és örök életünk üdvösségét szolgálja.