• IMA A BÉKÉÉRT

       2022.03.11.

       2022. március 10-én az ACN (Aid for the Church in Need) szervezéséhez kapcsolódva, gimnazista diákjaink, az iskolánk kápolnájában imádkoztak az Orosz -Ukrán konfliktus békés rendezéséért, a háború mielőbbi befejződéséért, a menekültekért, azokért akik a menekülteket segítik és mindazokért, akiket a háború bármilyen formában is érint.

      • Hamvazószerda - 2022

       2022.03.02.

       Hamvazószerda a nagyböjti szentidő kezdete. Az Egyház hamvazószerdán, amint azt a neve is sejteti - szentmisében vagy igeliturgia keretében az előző évben megáldott olajfa-, vagy barkaágak elégetéséből nyert hamuval - jelöli meg a hívek homlokát.

       2022. március 2-án iskolaközösségünk is csatlakozott a nagyböjti szentidő ünnepélyes megkezdéséhez. Délelőtt iskolaközpontunk növendékei: előbb az alap-, és középiskolások majd óvodások vettek részt a bűnbánati liturgián. A szertartása ünnepélyes bevonulással vette kezdetét, mialatt a 91. zsoltár verseit népdalzsoltáros változatban énekeltük. A szertartás kezdetén Nagy István iskolaigazgató, az érsekfőpásztor engedélyével – Mihályi Molnár László, Juhász Jenő, Cehelnik István és Simko Imre akolitusok közreműködésével - beiktatást nyert a rendkívüli áldoztatói szolgálatba.

       A rendkívüli áldoztató a keresztségből eredően arra kap főpásztori megbízatást, tisztséget, hogy sok áldozó esetében segítségére legyen a miséző papnak, és így az áldoztatás miatt a szentmise feleslegesen ne húzódjon el, valamint szükség esetén elvigye az Oltáriszentséget a betegeknek és a haldoklóknak. Szolgálata nagy ajándék úgy a helyi egyházközségnek, mint a különböző közösségek tagjainak. Persze, mint minden szolgálat, ez is áldozatokkal jár. Egyrészt vállalnia kell néhány hívő esetleges tartózkodását, másrészt tökéletesebb lelki életvezetést kíván tőle és szolgálatkészséget.

       Az igazgató a különös megbízatás emlékére egy mellkeresztet kapott, ami eredetileg a Bodollóból származó boldogemlékű Mons. Kádasi István kanonok úr mellkeresztje volt, amelyet egy áldoztató kehellyel egyetemben utolsó hazai látogatása útján ajándékozott a szepsi plébániának.

       Főtisztelendő Kádasi István pápai káplán, tiszteletbeli kanonok, kiérdemesült esperes, nyugalmazott plébános úr életének 91., áldozópapságának 60. évében, 2017. szeptember 25-én hunyt el. Temetése Erdő Péter bíboros úr vezetésével október 28-án, volt a budapesti rákospalota-kertvárosi Szent Margit-plébániatemplomban. A nagyszámú hívőseregben ott voltak a rokonok és a szülőfalu hívei is, akik jelenlétükkel fejezték ki hálájukat mindazért, amit a bodollói, az általa ”kisbazilikának” nevezett templomért tett. Hamvait örök nyugalomra  a szentmise után –  a feltámadás hitével és reményével – a templom urnatemetőjében helyezték. Emléktáblája a bodollói templomban 2017. december 13-án, a fatimai engesztelő imatalálkozó keretében lett elhelyezve.

       Örülünk, hogy ez a mellkereszt most egy hűséges, hitben és kultúrában elkötelezett tanárember mellére került. Viselje szeretettel, hűséggel és odaadással. Különös öröm és kitüntető meglepetés számunkra, hogy érsekfőpásztorunk, iskolánk igazgatóját különleges megtisztelő szolgálattal bízta meg. Iskolánk ügyes-bajos dolgainak irányítása mellé az eucharisztia rendkívüli kiszolgáltatását is rábízta, szentségimádást vezethet, elmélyítve ezzel az Úr Jézussal való bensőségesebb kapcsolattartás lehetőségét.

       Köszönjük, hogy a napi gondok-bajok megoldásán túl elfogadta ezt a szolgálatot is, amihez, további erőt, egészséget kívánunk, a magunk részéről pedig további készséges együttműködést ígérünk – mondta Sára nővér. A nap emlékére Jézus Krisztus, a mindenség Királyának az ikonját kapta. Adja Isten, hogy e szent időben, buzgóbban imádkozzunk és hatékonyabban gyakoroljuk az irgalmasság testi és lelki cselekedeteit.

      • ZRÍNYI ILONA MATEMATIKAVERSENY - ISKOLAI FORDULÓ

       2022.03.01.

       Februárban sikeresen lezajlott a ZRÍNYI ILONA MATEMATIKAVERSENY iskolai fordulója. Az alsó tagozatról 8, a felső tagozatról 16  és a gimnáziumból  8 tanuló képviselte iskolánkat. Ez a verseny lényegesen eltér a hagyományos versenyektől, hiszen nagyon rövid idő alatt kell kiválasztani az öt válasz közül az egyetlen helyeset. Egy feladatra átlagosan csak 3 perc jut. A nehézségek ellenére a diákok körében igen kedvelt ez a versenyforma. Tehetséges gyermekeink a logikushttp://speed44arena.szm.com/index_htm_files/0.gif gondolkodásukkal és a gyors észjárásukkal együttesen járultak hozzá az elért szép eredményekhez.

       Iskolánk legeredményesebb tanulói:

       IV.A osztály:  Helyei Kinga IV.A -1.hely

        V.A osztály:  Fazekas Réka - 1.hely,   

                               Kovács Réka - 2.hely

       VI.A osztályRudy Dávid - 1.hely

       IX.A osztályPiroh Roland - 1.hely

                               Pápai Zsófia - 2.hely

        1.G osztályKovács Norman Gábor - 1.hely

                               Oceák Dániel  - 2.hely

                               Pásztor Anna - 2.hely

                               Ucekajová Lara - 3.hely

       2.G osztályGulya Szilveszter - 1.hely

                               Viszlay Eszter - 2.hely

        

       Gratulálunk  minden lelkes versenyzőnek!

      • „ A tér egyesít bennünket“

       2022.02.18.

       2022. február 18-án részt vettünk - a „ A tér egyesít bennünket“ elnevezésű projekt keretén belül – egy játékos vetélkedőn az anyanyelv világnapja alkalmából. Iskolánkat - nagyon ügyesen - 7 diák képviselte: Czompoly Csenge, Pápai Zsófia, Viszlay Boglárka (9.A), Die Dániel, Haraszti Tamás, Kovács Richárd (8.A), Fazekas Zita (7.A). Különböző feladatokban ismerkedhettünk a környékünkön használatos nyelvekkel, mint szlovák, mánta, roma és magyar. Jól éreztük magunkat. Köszönet a szervezőknek, várjuk a következő alkalmat!

      • Szép magyar beszéd

       2022.02.16.

       2022. február 14-én került megrendezésre a Szép magyar beszéd járási verseny a szepsi Tücsök szabadidőközpontban.  Iskolánkat  Kovács Réka, Fazekas Réka V. A osztályos tanulók, valamint Czompoly Csenge IX. A osztályos diákunk képviselte, aki az előkelő második helyezést érte el. Szívből gratulálunk!

      • EGY ÚTON

       2022.02.15.

       Ferenc pápa a Szent Péter-bazilikában bemutatott szentmise keretében tavaly, október 10-én megnyitotta a 2023-as püspöki szinódushoz vezető folyamatot. Október 17-én ugyanezt tették világszerte saját egyházmegyéjükben a főpásztorok is, akik az ezt követően héten a legközelebbi munkatársaikkal találkozva, ismertették a következő idő teendőit.

       A szó a görög szünodosz-ból (gyűlés, összejövetel) ered, összetevői: szün- (együtt, össze) és hodosz (menés, út). A fogalom tisztázása elősegíti megvilágítani Ferenc pápa úthasonlatát, az egy úton járás, az azonos úton való együtt járás ábrázolását.

       A szinódusi utat a szinódusi logója teszi közérthetővé. A képen egy terebélyes fa látható, ágai elérik az eget, formája Krisztus keresztjére utal. Felette a napként ragyogó Oltáriszentség. A vízszintes ágak, kezek vagy szárnyak gyanánt a Szentlélekre utalva kitárulnak. A fa - a kereszt, az Eucharisztia, és a Szentlélek - tövében az Egyházat, Isten népét, az egész emberiséget, tizenöt színes, mozgásban levő alak szimbolizálja. A képen az emberek között nincs hierarchia, értékelőny: fiatalok, idősek, serdülők, gyermekek, férfiak, nők, világiak, szerzetesek, szülők, párok, egyedülállók, fogyatékkal élők, a püspökkel és a szerzetesnővérrel együtt haladnak. Mozgásban vannak, mert az Egyház - Isten vándorló népe - sosem statikus: mozgásban van. A képi elemek alatt látható a téma megnevezése: Egy szinodális Egyházért: közösség, részvétel és küldetés.

       Az a cél, hogy az egyes egyházmegyék lehető legtöbb katolikusa meg legyen szólítva: papok és szerzeteseket, a rendszeres templomba járók, a vallásukat ritkán vagy egyáltalán nem gyakorló hívek, a házasok és az egyedülállók, a fiatalok és az öregek, valamint a különböző társadalmi, politikai és gazdasági helyzetben élők. Mindenki meghívott, hogy aktívan vegyen részt az Egyház szinodalitásában, ahol az Egyház tagjai egymással találkozva, egymást meghallgatva, együtt járnak.

       Ferenc pápa e folyamatban mindenkit együtt-gondolkodásra, együtt-járásra hív. A szinódus tehát egy felismerési folyamat, spirituális és egyházi „belátás”, amelyet leginkább a szentségimádáson, az imán és Isten Szava által lehet elnyerni. Isten Szava segít abban, hogy a szinódus ne egy egyházi konferencia, ne is egy tudományos összejövetel, vagy egy politikai kongresszus legyen, hanem kegyelmi esemény, a Szentlélek vezette gyógyulási folyamat.

       2022. február 15-én a Boldog Salkaházi Sára Egyházi Iskolaközpont díszterme adott helyet a ft. Takács Dénes, főegyházmegyei szinódusi megbízott, somodi plébános vezette találkozónak. Nagy István, igazgató, egyben delegált egyházközségi küldött köszöntése után, az esperesi körzet plébánosai és képviselői az iskolakápolnában halló és hallgató fülekért és szívvel néző tekintetért imádkoztak, mert az ember a szívével lát jól, úgy, amint azt a Szűzanya és Boldog Sára testvér is tette.

       Jöjj, Szentlélek Úristen, aki új, tüzes nyelveket fakasztasz,

       és élethozó szavakat adsz ajkunkra.

       Őrizz meg bennünket attól, hogy múzeumi egyház legyünk,

       amelyik ugyan szép, de néma,

       nagy múltú, de kevésbé jövőbeli.

       Jöjj közénk, hogy a szinódus folyamán el ne hatalmasodjon rajtunk a kiábrándultság!

       Fel ne hígítsuk a próféciát! El ne vesszünk a meddő vitákban!

       Jöjj, szeretet Szentlelke!

       Nyisd meg szívünket a meghallgatásra!

       Jöjj, szentség Lelke!

       Újítsd meg Isten hűséges, szent népét!

       Jöjj, teremtő Lélek!

       Újítsd meg a föld színét! Ámen.