• Virágvasárnapi nagy-heti bevezető

       2022.04.10.

       Virágvasárnap - az Anyaszentegyház Krisztus Urunk jeruzsálemi bevonulására emlékezik. Az ünnepnek kettős mondanivalója van: egyrészt, a győzelem és a megdicsőülés napja ez, amelynek jele a győzelmi pálmát helyettesítő barkaág. Másrészt, ez a nap a szenvedés és a halál ünneplése is, amelynek jele, a misében felhangzó Passió, vagyis a szenvedéstörténet.

       Furcsának tűnhet, hogy az Anyaszentegyház a szenvedést és a halált is megünnepli. Nem véletlenül. Az ember - fél a szenvedéstől és retteg a haláltól. Joggal, mert a szenvedés megaláz, a halál pedig elszomorít és meglop bennünket. Hogy ez ne így legyen, ezért az Anyaszentegyház ezen a napon arra bíztatja gyermekeit: nézzenek Krisztusra, a megtestesült Isteni Fiúra. Arra kéri övéit, hogy lépjenek vele szövetségre, mert Krisztus legyőzte a halált és újjáteremtette az életet.

       Virágvasárnap azért gyűltünk össze, hogy az egész Egyházzal lélekben előre átéljük Urunk húsvéti misztériumát: szenvedését és feltámadását. Ő ugyanis ezt a misztériumot akarta beteljesíteni akkor, amikor fölment városába, Jeruzsálembe. Szívünk élő hitével és odaadásával emlékeztünk erre az üdvösségszerző bevonulásra. Lélekben az Úr Jézus nyomába léptünk, hogy amint kegyelméből társai vagyunk a mindennapi kereszthordozásban, úgy a feltámadás és örök élet reményében akarjunk jót tenni akkor is, ha azt a közvetlen, vagy tágabb környezetünk nem értékeli.

       Örülünk, hála és köszönet, hogy az ünnepi liturgiába Bányász Emőke, okleveles kántornő és tanárnő, valamint Nagy Éva, Lukács Katalin és Dobos Beáta a Boldog Salkaházi Sára Egyházi Iskolaközpont pedagógusai vezetésével az intézmény alsós növendékei aktívan bekapcsolódtak.

       A szertartás elején az esperes-plébános a szokott módon üdvözölte a népet, megáldotta a barkaágakat és az egybegyűlteket. Az evangélium ünnepélyes felolvasása után elindította a menetet, a gyermekkel és a segédkezőkkel az oltárhoz vonult. Közben a növendékek felidézték a jeruzsálemi bevonulás egy-egy mozzanatát, megható, szívet melengető énekléssel kísérve az oltárhoz az Urunk, Jézus szenvedésére emlékeztető Keresztet.

        

       Adja Isten, hogy a következő hét liturgikus eseményei segítsenek jobban megragadni az Egyház által felkínált isteni Kezet, és lélekben végig kísérve a Kereszt királyi útját járó – Krisztust, bátorságot, szent merészséget, alázatot és szeretetteljes engedelmességet tanuljunk tőle: kreatív tettre kész bátorságot, bizalmat, hűséget és engedelmességet. 

      • Petőfi 200 - Versmondó Találkozó

       2022.04.07.

       2022.4.6-án gimnáziumunk 5 tanulója részt vett a Miskolcon megrendezett Petőfi 200 - Versmondó Találkozón, ahol Dienes Noémi, Dobos Orsolya, Nagy Gabriella, Ucekaj Lara és  Viszlay Eszter méltón képviselték iskolánkat. Dobos Orsolya a színvonalas verseny 3. helyezettje lett. Jutalmul minden diák egy 5 napos ingyenes nyári alkotótáborban vehet részt a Nagy-Magyarország Parkban (Trianoni Park). Szívből gratulálunk tehetséges diákjainknak!

      • Üdvözlő könyörgő köszöntő

       2022.04.05.

       2022. április 5-én a kedd reggeli szentmisében a szepsi Boldog Salkaházi Sára Egyházi Iskolaközpont tantestülete és gimnazistái Potápi Árpád Jánosért a Miniszterelnökség nemzetpolitikáért felelős államtitkárért, országgyűlési képviselőért is imádkoztak újraválasztása kapcsán.

       Hála és köszönet szállt azért is, hogy április 3-án, a magyarországi parlamenti választások kapcsán sokan a keresztény értékrend mellett tették le voksukat. Igaz, mi a határnak ezen az oldalán élők, rajtunk kívülálló okok miatt ugyan fizikailag nem szavazhattunk, de tudjuk, hogy nagyon sokan a szívünkkel és a szívünkben szavaztunk. Hathatósan imádkoztunk, hogy maroknyi népünk úgy, mint egykor 1456-ban Nándorfehérvárnál, most is megálljt parancsoljon az elkereszténytelenítés fondorlatos igyekezetének. Imádkoztunk, kértük a Boldogasszony oltalmát és pártfogását, hogy országaink és népeink itt a Kárpát-medencében ezután is Mária népe és országai legyenek.

       Az elért eredmények – határon innen és határon túl – arról tanúskodnak, hogy imáink, könyörgéseink nem hiábavalók. Legyen ez így továbbra is…

      • MATEMATIKA OLIMPIA – ISKOLAI  FORDULÓ

       2022.04.03.

       „ Jó dolog matek feladatokon töprengeni és nagy élmény rájönni egy nehéz feladat megoldására.“  

       Róka Sándor

       A középiskolai matematika versenyek közül talán a legigényesebb és legelismertebb a matematikai olimpia. Első fordulója az ún. házi forduló, ezt követi az iskolai, majd a kerületi. Az iskolai fordulóban 3 gimnazista diákunk vett részt az 1.G osztályból, akik a versenyre nagy lelkesedéssel készültek sok– sok matek feladat megoldásával, kitartó munkával.

       Két diákunk sikeres megoldó lett, akik meghívást kaptak a kerületi fordulóra.

       PÁSZTOR ANNA és OCEÁK DÁNIEL

       Büszkék vagyunk rájuk, és további sok sikert kívánunk!

      • Nézd, a tenyeremre rajzoltalak, falaid szemem előtt vannak szüntelen…

       2022.04.01.

       2022. április 1-jén a szepsi Boldog Salkaházi Sára Iskolaközpontban is megkezdődött az iskolai beiratkozás, ami a növendékek ünnepi műsorával vette kezdetét.

       Izaiás próféta könyvében olvasható (Iz 19,13-19): 13Zengjetek dicséretet, egek, és ujjongj, te föld! Hegyek, daloljatok örömötökben! Mert az Úr megvigasztalja népét, és megkönyörül szegényein. 16Nézd, a tenyeremre rajzoltalak; falaid szemem előtt vannak szüntelen. 17Sietve jönnek, akik fölépítenek, s akik leromboltak és kifosztottak, azok elmennek. 18Hordozd körül tekintetedet és lásd: Egybegyűlnek mindnyájan és idejönnek, hozzád. Amint igaz, hogy élek – mondja az Úr –, mint ékszert, úgy viseled majd őket; és ahogy fölékesítik a menyasszonyt, úgy övezed körül magad velük.

       A bibliai szöveg jól vonatkoztatható az új fészekben való indulásra. Voltak kegyetlennek tűnő helyzetek, amelyek ma már csak egy rossz álomnak tűnnek. Sajnos, nem voltak azok. A sebek nyalogatásának az ideje azonban lejárt. Tovább kell mennünk. Bele-bele kell néznünk tenyerünkbe, ahol mindkettőben felfedezhetünk egy-egy M betűt. Memento Mori – emlékezz a halálra! Vagyis éld értelmesen és értékesen az életet!  Hogyan - Maradj Magyar! Hitedben, kultúrádban, anyanyelvedben.

       Megfelelő érzékenységgel fölismerni a gyermekekben, akiket előttünk látunk, Isten látogatásának biztos jelét. Elfogadni, hogy most ők következnek, ők a főszereplők, de senki sem felesleges. Szükség van a korábbi nemzedékre is, akik az események hiteles tanúi.

       A beiratkozás kapcsán örömmel, hálával és őszinte nagyrabecsüléssel köszöntötték születésnapja alkalmából Mgr. Nagy Istvánt, az intézet igazgatóját. Megfontolt, előrelátó, felelősségteljes magatartása jellemezze továbbra is életútját. Vezesse a jövőben is lelki érzékenységgel az intézményt, hogy őrző fészke és röptetője legyen és maradjon Boldog Sára testvér nemes lelkiségének.

       Az igazgató emlékbe a kassai főegyházmegye védőszentjének, Szent András apostol ikonját kapta, aki a hagyomány szerint első hithirdetője volt a korabeli magyar ősöknek az egykori Szkítiában. 

      • A hit kultúrát teremt…

       2022.03.31.

       2022. március 31-én a szepsi Boldog Salkaházi Sára Egyházi Iskolaközpont kínált fészket a Csemadok meghirdette Petőfi - Tompa szavalóverseny járási fordulója megrendezésére.

       „Őseink hite a jövő reménye” – írták 1938-ban a Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus évében Veszprémben a Gizella-kápolna oltárán elhelyezett egyik feliratra, ami hitvallást és cselekvési programot jelöl és fejezi ki azzal kapcsolatosan, akik most vagyunk és lenni szeretnénk.

       A szűkebb pátriában családjaink, iskoláink, egyházközségeink révén szeretnénk tovább őrizni őseink hitét és a hitük által teremtett szellemi, lelki és kulturális javakat, amelyek által közösségek teremtődnek. Ez a jövőnk reménye és korparancsa.

       Az Egyház az evangélium hirdetésére kapott küldetést. Szerény meggyőződésünk, hogy az evangéliumnak minden kultúra és minden kor számára van mondanivalója, sőt, vannak olyan korok, amikor csak az evangéliumnak van mondanivalója, gondoljunk napjaink ideológiai küzdelmeire.

       Köszönet és hála, hogy oktatásunk, nevelésünk, vallásgyakorlásunk által jelen vagyunk a régióban, ahol tovább fejlesztjük a kultúrateremtést, olyan kultúrát, amely felkínálja az Istennel való örömteli találkozást és emberi szempontból megalapozza az élet teljességét magában hordozó jövendőt.   

       Gratulálunk a nyerteseknek. Köszönjük a felkészítést. Hála a rendezés készségéért.

       A szavalóverseny ministráns és cserkész részvevői az esperes-plébános külön díjában részesültek.

      • Hálás emlékezet Felső –Magyarország szülöttjének

       2022.03.29.

       2022. március 28-án szoboravató ünnepség részesei lehettünk Késmárkon, ahol a vár területén Thököly Imrének életnagyságú bronz lovasszobrát leplelzték le.

       Thököly Imre a Habsburg - ellenes felkelés vezére, nemzetiségre és társadalmi rangra való tekintet nélkül, mindenkiért küzdött az idegen elnyomás ellen.

       A Habsburg - ellenes harc során részleges engedményeket, így vallási szabadságot sikerült elérnie. Seregei azonban 1683-ban Bécs mellett vereséget szenvedtek, és ez megpecsételte Thököly és függetlenségi harca sorsát.

       A török pasa elfogatta és feleségével, Zrínyi Ilonával valamint hűséges társaival együtt a kis-ázsiai Nikomédiát jelölte ki tartózkodási helyüknek. Ott is halt meg 1705-ben.

       A magyar kormány 1906 - ban hozatta haza földi maradványait Késmárkra, sírja azóta zarándokhely lett.

       Immáron a késmárki vár mellett felállított szobor is méltó emlékeztető a város szülöttjére.

      • MEGHÍVÓ

       2022.03.29.

       Mécs László, a kommunista államrendőrség áldozata

       Előadó:

       Czapári Martincsevics András

       nemzetőr altábornagy, a téma kutatója

       Helyszín:

       Boldog Salkaházi Sára Egyházi Iskolaközpont-Zene terem

       2022. március 31., (csütörtök) 18:00

      • GYŰJTÉS A KÁRPÁTALJAIAK MEGSEGÍTÉSÉRE

       2022.03.28.

       A Boldog Salkaházi Sára Egyházi Iskolaközpont és a Jövőért Alapítvány az Ukrajnában kialakult súlyos biztonsági és gazdasági helyzet miatt, az ott élő emberek megsegítésére, 2022. március 28-tól 2022. április 1-ig gyűjtést kezdeményez. A felajánlásokat az M. Pokrova Jótékonysági Alapítványnak szánjuk. Kizárólag tartós élelmiszert, használható elektrotechnikai eszközöket és hygiéniai kellékeket tudunk fogadni.

       Köszönjük szépen!

       A gyűjtés helyszíne: Boldog Salkaházi Sára Egyházi Iskolaközpont, ČSA 39, Szepsi

       Időpont: 2022.3.28-4.1,  7:30-15:30

       Felelős: Zsarnai János, pedellus, +421 908 948 173

      • Lelki örökbefogadás – rejtett életérték mentés…

       2022.03.26.

       2022. március 25-én, a Szepsi plébánia-templomban immár hatodszor gyűlt össze az imádkozó hívek egy csoportja, hogy Melega Mária, Simko Ilona és Dankó Irén képviseletében és szervezésében - az idén a hívek 49 fős közössége – élőadásban vezetve és követve, többen a koronavírus-járvány, illetve a nagy távolság miatt csak otthonukban, ünnepélyesen elkezdjék kilenchónapos imájukat egy-egy veszélybe került magzatért.

       Amint tudjuk, március 25-én, a 17 órakor kezdődő bűnbánati szertartás keretében a Szent Péter-bazilikában Ferenc pápa felajánlotta Oroszországot és Ukrajnát Szűz Mária Szeplőtelen Szívének. A Vatikán hivatalos oldalán, 29 nyelven tették közzé a felajánló ima szövegét. A jelenlevők a magyar fordítás alapján együtt imádkozva csatlakoztak a Szentatya felhívásához.

       Egyházközségünkben kilenceddel is készültünk a felajánlásra. Az egyházi iskola növendékei Sára nővér vezetésével az iskola kápolnájában imádkoztak az ukrajnai háborús konfliktus békés rendezéséért. Közös imáink a hála jelei voltak egyrészt a felépült és a napokban ünnepélyesen átadott és megszentelt iskoláért, másrészt a kreatív bátorság és bizalom alapjai, hogy a kilenchónapos imahadjárattal kiesdjük egy-egy veszélybe került magzat életben maradását és születése után a törvényes és tisztességes élet lehetőségét, felnőve akár még egyházi iskolánk fészkében is.

       Adja Isten, hogy e nemes kezdeményezések is elősegítsék a hívek, a szülők, a tantestületek tagjai, a nevelők, a diákok és a lelkipásztorok életszentségét. A Szent Szűz jegyese, Szent József, akinek szobra a közeljövőben ünnepélyesen elhelyeződik az egyházi iskolaközpontban, legyen az apaság, a hitvesség, a tanítás és a nevelés mintaképe, gyermekeink és diákjaink hathatós közbenjárója, a bajban és a szükségben levők támasza és pártfogója. Családjaink, közösségeink, iskoláink – határon innen és határon túl - a názáreti otthon példája nyomán maradjanak meg továbbra is: a hit, a remény, a szeretet, a vallásosság és a nemzeti önazonosság - őrző, védő, növelő és röptető fészkei.

        

        

        

      • Együtt járni a kreatív bátorság és bizalom útján

       2022.03.24.

       „Ha az Úr nem építi a házat, az építők hiába fáradnak. Hogyha az Úr nem őrzi a várost, az őr hiába őrködik fölötte” (127,1) A zsoltárvers alapján azt is mondhatnánk – „Az emberé a munka, az Istené az áldás.” más szóval: „Ember, küzdj és bízva bízzál.”

       2022. március 23-án a Jövőért Alapítvány kuratóriuma ünnepélyes külsőségek közepette adta át a magyar kormány által finanszírozott épületet a Szepsi Boldog Salkaházi Sára Egyházi Iskolaközpontnak, amelyet 2015. szeptember 1-jei hatállyal hozott létre a fenntartó, a Kassai Érsekség. Az ünnepség a hagyományos szalagvágással vette kezdetét. Az ünnepi beszédek sorozatát Potápi Árpád János, a nemzetpolitikáért felelős államtitkár kezdte, amit Bartók Csaba a Jövőért Alapítvány elnöke és Nagy István, iskolaigazgató folytatott.

       Ezek után került sor a történelmi egyházak által közvetítette áldásmondásra. Először nagytiszteletű Géresi Róbert, a szlovákiai református keresztyén egyház püspöke hirdetett igét, majd Vakles Attila, szesztai görögkatolikus parókus mondott áldó imát.

       Római katolikus részről, Gábor Bertalan, esperesplébános, az intézmény lelki vezetője a szentelést bevezetően elmondta: Nekünk jutott az a nagy kegyelem, hogy 2015-ben városunkban és a szűkebb pátriában, a keleti végeken megnyithattuk az egyetlen magyar nyelvű katolikus egyházi iskolát. Ma, végre elérkezett az a nap, amikor Isten áldását kérve - lelki, szellemi és kétkezi munkánkra - ünnepélyesen átvehetjük fészkünket. Ajándék és feladat. Egyik sem kicsi. Az iskolaalapítás körülményeit mindnyájan jól ismerjük. Ismételten megköszönöm, hogy megértettük az idők jelét. A névsor hosszú. Isten a tudója. Ő tudja, hogy ki milyen mértékben, milyen szándékkal és milyen elvárással állt hitünk, anyanyelvünk, kultúránk megmentése mellé. Isten a tudója és jutalmazója. Ő senkinek sem marad adósa, sem a jóért, sem a tudatos rosszért. Bízzunk továbbra is irgalmában és megbocsátó emberszeretetében. Hála Istennek – ma egy köztes célt elértünk. De nincs megállás, az úton tovább kell mennünk, kitartóan Istenbe és egymásba kapaszkodva.

       Köztudott, hogy 84 évvel ezelőtt – 1938 őszén meglátogatta Szepsi városát és római katolikus templomát Salkaházi Sára, szociális testvér, aki Budapestről Kassára tartva, egy éjszakát a plébánián töltött. Ma egy újabb hellyel kínálták. Áldott emlékét nem hagyják elveszni. Őrizni kívánják hitvallását, szociális érzékenységét, népéhez való ragaszkodását, sorsközösségét a szenvedőkkel és bajbajutottakkal. Az iskolaközpont őrző fészke és röptetője szeretne lenni nemes lelkiségének.

       Nem véletlenül, hiszen a világ rohan. Az idősebbeknek kedves kötelességük, hogy a fiataloknak megmutassák a remény útját.  Nem engedhető meg, hogy elvegyék tőlük a reményt. Az identitás, az önazonosság ugyanis nem a múlttól függ. Identitásunkat nem az adja meg, amik voltunk, hanem amit remélünk. Az igazi kérdés sohasem az, hogy „kik voltunk?”, hanem az, hogy „mit remélünk?”. A céltalan ember - bolyongó, kóbor, sodródik. A cél felé tartó ember – zarándok.

       Az emberek általában nagyon könnyen összeállnak annak érdekében, hogy szembeszálljanak valakivel. A Krisztus-hívők egysége viszont egészen más: nem áll senki ellenében. Ez az egység nagyobb mindannál a sikernél, amit az ember egyedül, vagy akár közösségileg elérhet. A hívek egysége nem akkor valósul meg, amikor szilárdan közös meggyőződést és álláspontot képviselnek, hanem akkor, amikor felfedezik, hogy együtt haladnak Krisztus követésében: az evangélium hirdette, ösztönözte, mutatta és élte értékrendben: Isten, haza, család. Erre senkit nem lehet, s nem is szabad kényszeríteni, csak ösztönözni, bátorítani lehet és kell, ami már misszió. Küldetés - előre menni és nem hátra. Az itt élők erre kaptak meghívást és bizonyságul egy gyönyörű, kézzel tapintható, szemmel látható, csodálható ajándékot - a jövőnek otthont adó fészket.

       A szentelési szertartást római katolikus részről főtisztelendő Pásztor Zoltán, püspöki helynök hirtelen betegsége miatt, ugyancsak a helybéli esperes-plébános végezte, aki többek között így imádkozott: Mindenható örök Istenünk! Hálát adunk és köszönetet mondunk neked ezért az építményért, amelyért annyi sokan munkálkodtak. Köszönjük a tervezést, a megvalósítást és a kivitelezést. Köszönjük a sok álmatlan éjszakát, az utazás fáradalmait, a meg nem értés és félreértés borzalmait. Köszönjük az anyagi támogatást, az erkölcsi felelősséget, a bizalmat, a tettrekészséget és a felelősséget: hitünkért, kultúránkért, anyanyelvünkért és egymásért – határon innen és határon túl!

       Köszönetünkhöz bizalommal csatoljuk fohászunkat és kérésünket: Urunk és Istenünk, + áldd meg ezt az építményt, amelyet ma szellemi, lelki és erkölcsi életünk fészekhelyévé kívánunk szentelni. Add, kérünk megértenünk, hogy mindazok, akik itt a tanítás és a tanulás végett összegyűlnek, mindig az igazságot keressék és elismerjenek Téged, mint az igazság egyedüli forrását. Legyen ez az intézmény a béke és a megbékélés szigete. Az engesztelés és a kiengesztelődés fészke. A megbocsátás és a bocsánatkérés helye. Áldott elődeink hagyományainak őrzője, ápolója és tovább adója. Szálljon le áldásod erre a helyre és mindazokra, akik itt tanulni, nevelődni, tanítani, nevelni, oktatni, dolgozni és imádkozni fognak, hogy megértsék a hozzájuk intézett szavakat. Szívükben megőrizve kinyilatkoztatásod igazságait együtt maradva gyarapodjanak számban, bölcsességben, korban és kedvességben Előtted és az emberek előtt. Megszenteltetik és felszenteltetik ez az intézmény: + az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. A szentháromság egy Isten áldása szálljon le erre az építményre és minden diákjára, pedagógusára és dolgozójára. Ámen.

       Mialatt meghintődött szenteltvízzel az aula, a Vox Columbellae vegyes kar, Óh, én édes jó Istenem… kezdetű ének helyi változatát énekelte.

       Rohanó, olykor céltalanul sodródó világunkban az iskolaközpont indítása és felépítése egy kisebb csoda. Örülünk és csodálkozunk, hogy bár itt-ott találkoztunk kerékkötőkkel, bizonytalanokkal, elbizonytalanítókkal, de sokkal többen voltak és vannak azok, akik Istenben bízva és egymásba kapaszkodva, készeknek mutatkoztak arra, hogy együtt zarándokolva, Isten általunk újabb és újabb csodákat tegyen, hogy csodálkozhassunk.

       Nagy köszönet és hála mindazoknak, akik megértve az idők jelét engedték és engedik önmagukat vezetni a Szentlélek által a kreatív bátorság és bizalom útján.