• A megbékélés napja Szepsiben – 2022

       2022.05.09.

       Már hagyomány, hogy a Csemadok helyi szervezetének rendezésében és a különféle
       társadalmi szervezetek közreműködésével a városi ravatalozó előtti téren a II. világháború
       emléktáblájánál koszorúzással egybekötött megemlékezés van a háborús idők áldozatiról.
       2022. május 8-án, a történelmi egyházak lelkipásztorai a kinyilatkoztatás fényében, az
       imádság erejében közvetítettek reményt és bizonyosságot a múlt szomorúsága és a jövő
       bizonytalansága kapcsán.
       Márai Sándor írta 1944-ben: Amikor vége lesz a háborúnak, az emberek eltemetik
       halottaikat és megszűnnek rettegni a bombáktól, de azonnal félni kezdenek egymástól és a
       különböző vetélytárstól: pl. az öregedéstől és a betegségtől és attól, hogy a másik esetleg nem
       jön el a megbeszélt találkára. Mennyire igaz?
       Hetvenhét évvel a II. világháború után számtalan új félelemmel, veszéllyel és
       kihívással találjuk magunkat szembe. Ilyen az élet, az emberi méltóság, a munka, a
       tisztességes megélhetéshez, vagy a szülőföldön való maradás jogának a tiszteletben tartása. Az
       igazságosabb és testvériesebb világ még mindig várat magára.
       A múlt áldozataira emlékezve, az újkor, új veszélye, kísértése, kihívása közepette jó
       volt ismét el kell csendesülni és Isten segítségét kérni, hogy legyen bátorságunk a változást
       önmagunkban kezdeni és imádkozni:
       Urunk és Istenünk! Te vagy az alfa és az ómega. Te vagy a kezdet és a vég. Az elmúlt
       77 év a Te végtelenségedhez mérve ugyan semmiség, de a hit és a hűség, amely megtartott és
       idevezetett bennünket, nem kis teljesítmény. Hiszen korok, rendszerek, eszmék, hatalmak
       követték egymást. Tündököltek, de végül is elmúltak. Ám, az a szent vágy, hogy mi: ki
       magyarként, ki szlovákként, ki ruszinként vagy németként, de a Te országod állampolgáraiként
       itt maradjunk - a Boldogasszony országának ebben a csücskében - máig nem múlt el és bízva
       reméljük, hogy nem is múlik el soha.
       Urunk, Jézus Krisztus, őseink nemcsak hittek és bíztak Tebenned, de védték is hitüket.
       Harcoltak érte. Sajnos, elődeink között voltak olyanok is, akik a hit, a hatalom, az ideológia
       nevében, fegyverrel a kezükben, erőszakkal cselekedtek, amiért most Tőled és kölcsönösen
       egymástól is bocsánatot kérünk.
       Hála Neked, többen voltak azok, akik nem a világ fegyvereivel, hanem a ránk hagyott
       ajándékaiddal: szentségeiddel és áldott szent Igéddel igyekeztek útját állni a terjedő rossznak.
       Kegyelmed erejével kegyhelyek, templomok, kápolnák, iskolák és útszéli keresztek sokaságát
       emeltük e tájon is, hogy láthatóvá váljon az ősi hit, és így a szent helyek, otthont adjanak az
       imának, a reménynek, az irgalomnak, a megbocsátásnak és a szülőföld szeretetének. Áldott
       őseink a templomok testvéréül várakat, rendházakat, kolostorokat és iskolákat építettek ezen a
       vidéken is, hogy a tudás, a megmaradás és az áhítat egyszerre emelhessen Hozzád bennünket
       és tartson meg Neked és mindnyájunkat egymásnak.
       Urunk és Istenünk, Te századokon át, láttad a zászlóid alatt felsorakozott hazát védők
       seregét, a falakat emelő kezeket, az éjjel – nappal: csikorgó teleken és pünkösdi napsütésben
       életet esdeklők sokaságát. Egyedül Te tanúsíthatod, hogy minden falba épített kő, minden
       harangban megkonduló réz rög, minden gyermekszájban anyanyelvén megszólaló ige, ima és
       vers – segítségeddel - arcunk verejtékének és emberségünk kitartó állhatatosságának a
       gyümölcse.

       Urunk, Jézus Krisztus! A tűnő században sok próbának vetettél alá minket: a fasizmus,
       a kommunizmus, a nacionalizmus, a sovinizmus, a kivándorlás, az elvándorlás, a beolvadás és
       a beolvasztás, a fásultság - testben és lélekben - megtizedelt bennünket. Életek vesztek el.
       Hazák csonkultak. Szellemi, lelki és anyagi javaink siklottak ki kezeink közül. A mellőzés, a
       félreállítás, a féltékenység és az ádáz versengés megrendített bennünket. Kétségbeestünk.
       Kétségeink közepette adj hát mindnyájunknak biztató reményt. Ne engedd, hogy a jövőben
       gyöngeségből, közönyből, hitványságból, vagy hamis jóságtól vezérelve, feladjuk lelki,
       szellemi és kulturális értékeinket.
       Urunk, Előtted állva, Rád tekintve, Szemedbe nézve jelentjük ki, hogy nem a másét
       követeljük, hanem csak azt, amit Te adtál meg minden népnek, mert hisszük, ha nem lett
       volna célod velünk, nem adsz nekünk külön anyanyelvet: magyart, szlovákot, ruszint és
       németet. Nem bíztál volna ránk különböző népi és vallási hagyományt itt a Kárpát-
       medencében, és nem próbáltál volna meg bennünket, ha nem tartanál mindnyájunkat:
       reformátusokat és katolikusokat, zsidókat és keresztényeket, gádzsókat és romákat, saját
       népednek. Most is, népedként jelentünk meg Előtted. A Te néped, a Te zarándok sereged,
       hogy egyenlő kötelességet és jogot, de ugyanakkor azonos lehetőséget kérjünk önmagunknak
       és minden itt élőnek.
       Urunk, mindnyájan, akik most itt vagyunk a Te szent Színed előtt, egy-egy
       kereszthordozó nemzet gyermekei vagyunk. De - tanításod alapján hisszük, hogy keresztjeink
       révén, egy új ígéret hordozói is. Ezért, ebben az ünnepi órában, szétdarabolt, megosztott
       világunk, földrészünk és népeink lelki egységének megteremtésének érdekében ismét szent
       fogadalmat teszünk. Ünnepélyesen megígérjük, hogy Szentlelked segítségével igyekszünk
       mindent megtenni azért, hogy - az igazság melletti kiállásunk, a kölcsönös megbocsátásra és
       kiengesztelődésre való törekvésünk, az evangéliumi élet iránti hűségünk és tettrekészségünk
       által - egyre teljesebb legyen köztünk és bennünk irgalmas, megbocsátó, szent Szíved országa.
       Isten segítségével erre vállalkoztunk, mert hisszük és valljuk, hogy minden nép
       egyedüli Megváltója és Üdvözítője Jézus Krisztus, aki az Atyával és a Szentlélekkel együtt él
       és éltet, most és mindörökkön örökké. Ámen.

      • Éremeső a mecenzéfi futóversenyen

       2022.05.08.

       2022. május 8-án, Mecenzéfen immár 13. alkalommal került megrendezésre a "Beh víťazstva" nevezetű futóverseny. Az alapiskola udvarán, "A tér, amely összeköt" projekt keretében került sor a megmérettetésre. Diákjaink fantasztikusan teljesítettek. Szívből gratulálunk a győzteseknek és természetesen minden résztvevőnek!

       Eredmények:

       1. hely - Drága Wanda

       1. hely - Balázs Rita

       1. hely - Nyíri Kristóf

       2. hely - Drága Dorina

       2. hely - Prokop Vivien

       2. hely - Kovács Réka

       2. hely - Dobos Anna

       2. hely - Takács András

        

      • Reményteli találkozó Budapesten

       2022.05.07.

       2022. május 6-án találkozott Budapesten a Mindszenty Alapítvány kuratóriuma. A mindig barátságos, testvéri, felelősségteljes tanácskozás ez alkalommal is ilyen miliőben történt. Kovács Gergely, okleveles posztulátor, Nagy Brigitta és Török Janka munkatársak a hála, a köszönet és a nagyrabecsülés jeleként boldog örömmel adták át Erdő Péter bíborosnak és Habsburg-Lotharingiai Mihály főhercegnek, életjubileumuk kapcsán a Jézus Szíve emlékplakettet.

       Nagy István, a szepsi Boldog Salkaházi Sára Egyházi Iskolaközpont igazgatója szintén nagy örömmel nyugtázta Erdő Péter október 13-ra tervezett bíborosi látogatásának bizonyosságát, amelynek keretében Bernard Bober, érsek-metropolita és sok más illusztris személy jelenlétében történelmi találkozóra kerül sor a közelmúltban átadott iskolában, ahol a liturgikus cselekmények mellett, kiállítás készül a vértanú bíboros életéről és lelkipásztori ténykedéséről. Aznap délután Bodollón Fatimai engesztelő imatalálkozó lesz, amelyet immár 20 éve havi rendszerességgel a hónap 13. napján a hívek a határ mindkét oldaláról szívesen és kitartóan végeznek.

       Gábor Bertalan, esperes-plébános, kuratóriumi tag, köszönettel és hálával adta át a szepsi, a makranci és a bodollói rózsafüzér-társulat szerény adományát az Alapítványnak és a kedves figyelmességet a kuratórium tagjainak.

       Ismételt nagy köszönet és hála a közös múltért, a gyökerek tudatos ápolásáért, a kölcsönös felelősségért, a barátságért és a reményteli jövő készséges alakításáért.

      • Petőfi-Tompa Szavalóverseny Rozsnyón

       2022.05.04.

       Iskolánk diákjai, Drága Wanda (3.A),  Pekár Sophia (6.A) és Viszlay Eszter (2.G) 2022. 05. 04-én járásunkat és iskolánkat képviselték a Petőfi-Tompa Országos Seregszemle országos elődöntőjén Rozsnyón. Mindhárman nagyon  jól szerepeltek, ezüstsávos minősítésben részesültek. Szívből gratulálunk nekik és sok sikert kívánunk a jövőben is.

      • "TUDNOD KELL"

       2022.05.01.

       A „Tudnod kell” című szerzemény immár az ötödik saját dalunk, amely ezúttal iskolaközpontunk átadására készült. Ott hallhattuk először. Nagy sikert aratott. Azóta a Bódva-völgyi Stúdióban képekkel is felöltöztettük. Nagy öröm, hogy az elkészült videóklipet anyák napja alkalmából mutattuk be. Köszönetünk szeretnénk kifejezni a dalszöveg írójának Kovács Tamásnak, zeneszerzőjének Gablyasz Péternek, a zenész barátainknak, Lukács Katalinnak, Nagy Imrének, Tancer Péternek, Bodnár Attilának, valamint Olajos Gábornak, aki a stúdiófelvételeket biztosította. Természetesen a gyermekeknek, szülőknek és pedagógus kollégáinknak is a hálánkat szeretnénk kifejezni a sok türelemért, bíztatásért, önzetlen segítségért.

      • Anyák napja

       2022.05.01.

       Kultúrkörünkben az idén is május első vasárnapján ünnepeltük az Anyák Napját. Hála Istennek Szepsiben már az új egyházi iskolában, ahol a növendékek legkisebbjeitől kezdve a legnagyobbakig színvonalas kultúrműsorral szállt a köszöntés az édesanyák felé, akik láthatóan meghatódva fogadták a tanúságtételt: a készséges ragaszkodást szellemi, lelki és anyagi értékeinkhez.

       Senki közülünk nem tudja, hogy mikor kezdődött a létünk itt a térben és időben. Mikor volt az a pillanat, amikor édesanyánk szíve alatt elindultunk lenni.

       Az időpontot nem tudjuk, de tudjuk a helyet: édesanyánk szíve alatt. Ha valamiért ma hálásak lehetünk, az az a pillanat és az a hely, ahol, és amikor elindultunk lenni. Ennek a hálaadásnak van ma a különös napja és alkalma. Nem véletlenül száll ma sokunk ajkáról a hálás fohász: köszönöm Istenem, az édesanyámat…

       De, nemcsak puszta testi életünk van. Többek vagyunk, mint a gyöngyvirág, a fóka, vagy a kismadár. A Mindenható gyermekei. Hol és mikor kezdődött itt a térben és az időben ez az Istengyermeki életünk? Az első Pünkösdkor, akkor, amikor Isten nem szűkösen, de túláradó bőséggel ajándékozta a világnak a Szentlelket, aki a legbensőségesebb isteni életbe képes bevonni az embert. Ezért a keresztény hit nem csupán egy bizonyos tanítással való értelmi-érzelmi azonosulás, hanem élet, amely túlmutat a földi lét keretein.

       Nekünk nem a földön járó Jézus nyomába kell szegődnünk, mint az apostoloknak; nem is a kereszthalálában kell felismernünk, hogy Ő valóban Isten Fia, mint ahogy a római századosnak; de még csak nem is a feltámadásában kell Őt Urunknak és Istenünknek vallanunk, mint Szent Tamásnak. Számunkra a minden Pünkösddel, a Szentlélek kiáradásával kezdődött, ami a mi személyes életükben, a keresztségünkben vette kezdetét, akkor, amikor krisztusi élet betöltött bennünket, s ami életünk folyamán a hit által egyre jobban kibontakozik bennünk és közöttünk.
       Tanúságtételünknek innen kell forrásoznia. Tanúskodni az Úr Jézusról azonban nem azt jelenti, hogy elmondjuk a történetét, nem is csupán azt, hogy Megváltónknak valljuk, sőt még csak az sem, hogy hirdetjük az Ő tetteit és tanítását, hanem végső soron azt jelenti, hogy ugyanazt az életet éljük, amit Ő: az Ő istengyermeki életét a magunk körülményei között. Itt és most.

       Reményik Sándor verssorait önmagunkra vonatkozatva azt is mondhatnánk:

       Akarjunk lenni déli harangszó,

       mely győzelmet sejtet: s halló fülekbe eseng

       és biztat: megtartani, ami a miénk!

       Megtartani a hitet, a keresztény értékrendben.

       Megőrizve továbbadni az anyanyelvet és a kultúrát.

       S nem hagyni a templomot, a templomot és az iskolát.

       Akarjunk fókuszlámpa lenni,

       az üveg egy kicsi része,

       mely lángra lobbant hűséget, ragaszkodást s égi bért,

       mely éveken át megmaradt,

       s csendben konokúlt: hamuban és éjben,

       a lángot tovább adni …

       Akarjuk? Akarod?

       Nem számít: jut-e nekem, neked, nekünk itt egy nyugalmas sarok!

       Nyugodni máshol fogunk.

       Itt és most, más a tét: varjú a száraz jegenyén

       Én, itthon maradok.

       Mert mindnyájunk életében eljön a pillanat,

       amikor rájövünk:

       kell egy hely, egy nyelv, egy otthon,

       ahol az ember az övéi között, szeretetben, biztonságban élheti életét,

       ahová visszatérhetünk,

       ahol az élet nem hullik a semmibe.

       Adja Isten, hogy a mi nemzedékünk is beismerje, itt és most mi következünk: népünknek, hazánknak, egyházunknak most itt van ránk szüksége. Sőt, adja Isten, hogy amikor majd gyermekeink, unokáink és dédunokáink is rádöbbenek a haza, az egyház, a nemzet szükségességére - példás életünk gyümölcseként legyen még haza, egyház és nemzet.

       Számunkra pedig beteljesedett jutalommá legyenek Dienes Valéria gyönyörű verssorai:

       Jön az Isten

       Három és az Egy

       Látod már, hogy

       Honnan merre megy

       Hazamentél

       Nem hiányzik semmi

       Elindultál

       Mindörökké lenni.

       E készség megerősítését kívánta szolgálni papjaink záró áldás is.

      • Miskolci képzés

       2022.05.01.

       2022. április 30-án Miskolcon, Mács Ildikó - Felvidéki HMiskolci képzés tehetségáz és a Zenita szervezésében diákjaink képzésben vettek részt . Az Ady Művelődési Ház Balett termében Jancsó Dóra színművész tanított beszédtechnikát, koncentrációs és ritmus gyakorlatokat . Elmondta, hogy nagy öröm számára, hogy a felvidéki pedagógusok ilyen magas színvonalon teljesítő diákokat oktatnak.

      • MATEMATIKA OLIMPIÁSZ - ONLINE JÁRÁSI FORDULÓ

       2022.04.28.

       2022.április 12-én a MATEMATIKA OLIMPIA 71.évfolyamának járási fordulóján a  Z6 és a Z7  kategóriákban egy-egy tanulóképviselte iskolánkatZ7 kategóriában Szitás Áron VII.A osztályos tanuló 56 versenyzővel mérte össze a tudását és az elért pontszámai alapján a 7. helyen végzett.

       Z6 kategóriában sikeres megoldóként szerepelt

       Rudy Dávid VI.A osztályos tanuló – 4.hely,

       aki 46 versenyzővel mérte össze a tudását és a teljesítményét siker koronázta.

        

       Gratulálunk mindkét résztvevőnek!

      • SZILÁGYI ÁRON köszöntése Szepsiben

       2022.04.27.

       Nagy megtiszteltetés számunkra, hogy személyesen köszönthettük iskolaközpontunkban Szilágyi Áront, Magyarország háromszoros, egyéni, olimpiai bajnok kardvívóját, kedves barátait és a Nemzeti Tehetség Központ küldöttségét.

       Szilágyi Áron követendő példa lehet mindannyiunk számára, hiszen nem csupán sportteljesítménye egyedülálló, de egész életvitele, nemzeti ügyünk iránti elkötelezettsége. Életútja bizonyítja, hogy van értelme a nemes célok kitűzésének, a tervezésnek, a rendszeres és kemény munkának, a küzdeni akarásnak. A sporthoz hasonlóan a mindennapi életben is helyt kell állnunk, kinek – kinek a saját helyén, legjobb képességei és tudása szerint.

       „Nem tudjátok, hogy a pályán küzdők mind futnak ugyan, de a díjat csak egy nyeri el?

       Úgy fussatok, hogy elnyerjétek!” (1 Kor 9,24).

       2022. április 27-én meglátogatta a szepsi Boldog Salkaházi Sára Egyházi Iskolaközpontot a Lantos Krisztina vezette Nemzeti Tehetség Központ küldöttség társaságában Szilágyi Áron olimpikon, aki 2021-ben a Tokióban megrendezett 2020. évi nyári olimpiai játékokon a kardvívás egyéni döntőjében Luigi Samele elleni asszójában (15:7) megvédte olimpiai bajnoki címét, ezzel megszerezve a harmadik olimpiai aranyérmét. Ő lett az első, aki a férfi kard egyéniben három egymást követő olimpián is aranyat szerzett.

       A neves sportoló a budapesti Fazekas Mihály Gimnázium matematikai tagozatán érettségizett 2008-ban. Angolul és franciául beszél. Matematikából országos versenyeken kiemelkedő eredményeket ért el. 2010 szeptemberétől az Eötvös Loránd Tudományegyetem Társadalomtudományi Karán a nemzetközi tanulmányok alapképzési szakán tanult, 2020-ban diplomázott. 2012-ben felvételt nyert a Károli Gáspár Református Egyetem pszichológia szakára is, ahol 2017-ben diplomázott.

       Azt mondják - az egyén valódi nagysága igazában a vereség alkalmával tükröződik. Veszíteni is tudni kell. Ez nemcsak a sport esetében, de a hétköznapi életben is így van. A győzelemben értelemszerűen benne van az izgalom, amelyet nehéz leírni és megfogalmazni, de a vereségben is van valami nagyszerűség. Az egyes vereségekből ugyanis csodálatos győzelmek születnek. A megértett a hiba a győzelem iránti szomjúságot élteti. Úgy is lehetne mondani: aki győz, az nem tudja, hogy mit veszített, de aki veszített, az már tudja, hogy mi a hiány.

       Olimpikonunknak, mint minden élsportolónak, ez is osztályrésze. Ám, a kihívások kihívása nemcsak az aranyérem megszerzése, amely minden sportoló célja és álma, de az emberiesség érmének közös elnyerése is. Elmondani Szent Pállal: „A jó harcot megharcoltam, a pályát végigfutottam, hitemet megtartottam.” ( 2 Tim 4,7), vagyis minden körülmény közepette megőrizni, gyarapítani, tovább adni szellemi, lelki és anyagi értékeinket. Értelmes és értékes életet élni.

       Szilágyi Áron 2021. július 24-én Tokióban erről is tanúságot tett. Jó volt követni győzelmét. Öröm volt nézni, ahogyan magára borította a magyar lobogót. Úgy éreztük, hogy minket is magához ölelt. Köszönjük, hogy becses jelenlétével most is erre ösztönözött: a kitartás, a bátorság és a felelősségteljesség fontosságára.

       A vendégek emlékbe egy őskeresztény jelet – a hal szimbólumát kapták. A görög IKHTHÜSZ halat jelent:

       I - Jēszúsz (Ἰησοῦς), azaz Jézus személyét rejti az első betű

       Kh - Khrisztosz (Χριστός), Krisztus

       Th - Theoú (Θεóυ), Isten

       Ü - Hüiosz (Υἱός), Fia

       Sz - Szótér (Σωτήρ), Megváltó.

       Az így összeolvasott mondat: Jézus Krisztus Isten Fia a Megváltó.

       A jel egyben a mindennapi kenyér-hazát is jelképezi. Ahhoz, hogy a belseje ehetően ízes legyen, elengedhetetlen a héj, ami olykor megég, megreped, de nélkülözhetetlen, mint a határon túli helytállás.

       Becses vendégünk életútjára erőt, egészséget kívánunk, további sikereket! Isten bőséges áldását, hogy még sokszor szerezzen örömet mindnyájunknak – határon innen és határon túl.

      • SIKEREK A ZRÍNYI ILONA MATEMATIKAVERSENY KELET- SZLOVÁKIAI, KÖRZETI FORDULÓJÁN

       2022.04.25.

       2022. március 7-én, lezajlott a ZRÍNYI ILONA MATEMATIKAVERSENY kelet-szlovákiai körzeti fordulója. Tehetséges tanulóink nyolc kategóriában versenyeztek. Négy kategóriában, hét tanulónk sikeres megoldó lett és egy gimnazista diákunk dobogós 3. helyezést ért el.  A csapatversenyben is remekeltek iskolánk tanulói, három kategóriában dobogós helyezést értek el.

       Egyéni dobogós helyezés:

       A 9. évfolyambeli diákok kategóriájában

       Kovács Norman Gábor 1.Gosztályos tanuló – 3. helyezést ért el

       Egyéni sikerek:

       A 4. évfolyambeli tanulók kategóriájában:Helyei Kinga IV.A -10.hely

       A 8. évfolyambeli tanulók kategóriájában: Oceák István IX.A  - 10.hely

       A 9. évfolyambeli tanulók kategóriájában: Oceák Dániel  1.G - 5.hely

       Ucekaj Lara  1.G - 7.hely

       Pásztor Anna 1. G - 10.hely

       A 10. évfolyambeli tanulók kategóriájában: Gulya Szilveszter 2.G- 6.hely

       Viszlay Eszter2.G - 10.hely

       Csapatverseny - dobogós helyezések:

        4. évfolyam:Helyei Kinga IV.A, Safko Rebecca IV.A, Tóth Kozma Sofia IV.A – 3.hely

        6. évfolyam:Grosko Róbet VI.A, Holík Viktor VI.A, Rudy Dávid VI.A – 3.hely

       9.évfolyam: Kovács Norman Gábor 1.G, Oceák Dániel 1.G, Ucekaj Lara 1.G –

       2.hely

       Gratulálunk a tehetségeknek, reményeink szerint jövőre folytatjuk !

      • Siker Kazincbarcikán!

       2022.04.25.

       2022.4.23-án iskolánk 14 tanulója részt vett a Kazincbarcikán megrendezett Egressy Béni Nemzetközi Szavalóversenyen, ahol nagyon szép eredményeket értek el mindannyian. Az alábbi kategóriákban versenyeztek diákjaink:

       1. kategória vers:

       Bužicky Ágnes – 2. helyezett

       Sivák Fanni  -4. helyezett

       Drága Dorina – oklevélben részesült

        

       2. kategória vers:

       Pelegrin Noémi – 3. helyezett

       Pálos Kitty – 6. helyezett

       Kanižai Jázmin – oklevélben részesült

        

       2. kategória próza

       Gergely Léna – 6. helyezett

       Drága Wanda – oklevélben részesült

        

       3. kategória vers

       Kovács Réka- 2. helyezett

       Pálos Erik – 3. helyezett

       Pekár Sophia – 4. helyezett

        

       3. kategória próza

       Balázs Lilien - 2. helyezett

       Viszlay Enikő - 5. helyezett

        

       4. kategória vers

       Dobos Orsolya – 2. helyezett

       Minden versenyzőnknek szívből gratulálunk és sok sikert kívánunk a továbbiakban!

      • A salka-falka előre megy s nem hátra…

       2022.04.24.

       2022. április 23-án tartották I. salkás báljukat a szepsi Boldog Salkaházi Sára Egyházi Iskolaközpont öregdiákjai: Nagy Júlia, Szanyi Márk és Nagy Mátyás szervezésében, akik magatartásukból az identitás és a párbeszéd tiszteletben tartásával láthatóan fontosnak tartják a keresztény értékekre való nevelést és nevelődést.

       Mivel a jó nevelő elkísér, meghallgat és párbeszédet folytat, ezért a bálozókat Nagy István igazgató és Gábor Bertalan esperes-plébános is köszöntötte, hangsúlyozva a dinamikus nevelés fontosságát, amely előre tekintve képes továbbadni a kulturális örökséget, hogy a személyiség a gyökerekből való táplálkozás révén egyéniséggé fejlődjön. A nevelés nem merülhet ki abban, hogy a növendékek fejét teletömjük eszmékkel, hogy majd gépek módjára viselkedjenek.

       A jó nevelő együtt halad tanítványaival, megfelelően egyensúlyozva a biztonság és a kockázat között. A fej, a szív és a kéz összhangjára van szükség, amelyben a nevelőknek mindig a fiatalok mellett kell állniuk. Segíteni kell őket abban, hogy ne maradjanak az elméletek szintjén, engedve kell, hogy találkozzanak a valósággal. Sőt, a fiataloknak joguk van tévedni is, a nevelőknek viszont az a feladatuk és kötelességük, hogy helyes irányba tereljék a hibákat, így azok életveszélyessé ne váljanak. Tehát, nem szabad megijedni a tévedésektől. Türelmesen ki kell várni a fejlődést, ebben kell segíteni a növendékeket. (Ferenc pápa)

       A tudás átadása mellett tehát fontos a spirituális és a lelkipásztori szempontok hangsúlyozása, valamint az idősek és a fiatalok közötti párbeszéd elősegítése, hiszen a fa csak akkor fejlődik, ha szoros kapcsolatban áll a gyökerekkel. Csak a gyökerek által válunk emberibb emberré. A rideg és merev hagyományőrzés helyett a sokgyökerű múltból való építkezést kell előmozdítani. Vallási, nemzeti és népi hagyományunk ugyanis nem statikus, de dinamikusan előre mutató. A népzene nyelvén ezt úgy is mondhatnánk, s azt est kapcsán daloltuk is: piros lett a paradicsom, nem sárga, a salka-falka előre megy s nem hátra…

      • Szepsi Öko-nap

       2022.04.23.

        

       A Városi Művelődési Központ 2022 április 22-én a Föld napja alkalmából Öko-napot szervezett a városi parkban, ahol az iskolánk 9. osztály diákjai is aktívan részt vettek. Számos kreatív feladatot és aktivitást készítettek az óvodásoknak, iskolásoknak. Iskolánk bekapcsolódott a város által meghirdetett használt fogkefék és elemek gyűjtésébe is.

       Nagyon tartalmasan és jó hangulatban telt ez a nap!

      • A Föld napja - aktivitások

       2022.04.23.

       Ha igazán szereted a természetet, mindenhol megtalálod a szépségét!” Vincent Van Gogh

       Az iskolánk a Föld napja alkalmából zöldbe öltözött, hisz a zöld a természet színe.  A fejlődés, a harmónia és a reménység szimbóluma.

       A hét folyamán iskolánk diákjai nagyon érdekes és tartalmas előadásokon vehettek részt, amit a Szlovák Karszt Nemzeti Park előadója tartott. A diákok számos ismeretekre tehettek szert a környezet védelméről és a nemzeti park ragadozóiról.  

         Iskolánk épületében a „Clean!- Környezetünk védelme a jövő számára”-  projektnek a kiállítását is megtekinthették gyermekeink. Voltak, akik a Föld napja alkalmából saját alkotásokkal ügyeskedtek!