• ” Ismerd meg a városod!”

       2021.09.22.

       Az   Európai Mobilitási Hét keretén belül,  6. osztályos tanulóink részt vettek az ” Ismerd meg a városod!” nevű vetélkedőn. Térkép segítségével kellett felkeresniük 7 állomást, ahol sok érdekes feladat várta a csapatot. Számos ismeretekre tettek szert Szepsi városáról és városunk ismert szülöttjeiről. Nagyon jó hangulatban telt a délelőtt és diákjaink sok élményben gazdagodtak!

      • Ha kedd, ismét együtt…

       2021.09.21.

       2021. szeptember 21-én az iskolaközpont gimnazistái Nagy István, igazgató vezetésével ismét együtt ünnepelte az Eucharisztiát.

       Azt mondjuk, egy emberi hívásra csak kellő megfontolás után szabad válaszolni, de amikor Isten hív, és ezt megérzi a lelkünk, akkor egyszerűen csak fel kell állnunk, el kell indulnunk és követnünk kell Őt.

       Máté szó nélkül felállt, és követte Jézust. Mintha ráérzett volna, hogy a Jézussal és a jézusi örömhírrel való találkozáskor nincsen helye a fontolgatásnak, a mérlegelésnek. Aki fontolgat, az nem követ. Sőt, nincs helye a mentegetőzésnek sem, hogy bűnös voltunk miatt alkalmatlannak mondjuk önmagunkat. Melyikünk lenne bűn nélkül való? S egyáltalán, melyikünk tudná saját magát alkalmassá tenni Jézus követésére? „Nem az egészségeseknek kell az orvos, hanem a betegeknek” – mondja az Jézus.

       Amiként egykor édesanyánk tisztába tett bennünket, és nem fordult el tőlünk esendőségünk láttán, úgy cselekszik mindnyájunkkal az Isten.

       Nagyon sok múlik az induláson. Ha már az indulást elrontja a számítgatás, a túlzott félszegség, a kislelkűség, mit lehet várni az út folyamán, a próbatételek között? Ha azonban jól rajtolunk, ha értelmünket, akaratunkat és érzelmeinket, teljes emberi egzisztenciánkat egy irányba fordítjuk, s úgy indulunk el, nagy esélyünk van a sikeres célba érésre, az örök győzelemre.

       Köszönet a mai együttlétéért egymással és Urunkkal, Jézus Krisztussal. Köszönet a budapesti tanúságtételért is.

       Adja Isten, hogy legyen továbbra is bátorságunk otthagyva napjaink szokáskultúráját, nyomába szegődni és valódi tanítvánnyá lenni az Úr Jézusnak, és megtanuljuk, mit jelent az „Irgalmasságot akarok, és nem áldozatot”, megengedve, hogy kegyelme által irgalmas szívű testvérekké, az isteni irgalmasság követeivé változtasson minket.

      • Emlékmise a három szent kassai vértanú emléknapján

       2021.09.07.

       2021. szeptember 7-én, a három szent kassai vértanú emléknapján a Boldog Salkaházi Sára Egyházi Iskolaközpont gimnazista diákjai, Nagy István, iskolaigazgató vezetésével szentmisén vettek részt. A hétvégén Budapestre készülnek, hogy a gyertyás körmenetben imádkozva és imádva, a pápai szentmisén Isten szavát hallgatva és részesedve az Eucharisztiában megerősödve jöjjenek vissza oda, ahol folytatni kell szent elődeink áldott ragaszkodását, hűségét és odaadását a hitben és a kultúrában.

       A szentmise alkalmat adott elmélkedésre is: Krisztusra hivatkozva üldözni másokat – különösen is Krisztus-hívőket – nem egyéb, mint Krisztus arcul csapása és az evangélium gyalázatos megcsúfolása. S ez nemcsak a kassai vértanúk, hanem a protestáns hitükben való kitartásuk miatt gályarabságra ítélt prédikátorok esetére is érvényes.

       Az Egyházban valahányszor üldöztek másokat, valahányszor erőszakos hitterjesztést folyt, nem Krisztus missziós parancsa teljesült, hanem a bűnös emberi természet logikája követődött. Az Úr Jézus soha, semmiféle erőszakra nem adott felhatalmazást másokkal szemben, sőt, életével és halálával egyaránt a kereszt gyöngeségében megmutatkozó erőt állította példaként hívei elé.
       A második üzenet, hogy a keresztény vértanúk vére másért kiált, mint Ábel vére: nem bosszúért és büntetésért, hanem bocsánatért és kiengesztelődésért. Mindaz, aki inkább vállalja a halált, mint azt, hogy megtagadja Krisztusba vetett hitét, az őrzi a hit sebezhetetlenségét, s tanúskodik Krisztus irgalmas szeretetéről.

       Harmadszor, a mai ünnep rákérdez mindnyájunk vértanúsági készségére is. Szent Kőrösi Márk így felelt az őt hittagadásra kényszeríteni próbáló kínzójának: „… mondjátok meg, hogy vannak a római eklézsiában, akik gyönyörűségesnek tartják Istenért meghalni. …vannak az esztergomi káptalanban férfiak, akiknek szokásuk nagy dolgokat cselekedni s azt el is szenvedni.”

       Vajon miközben ma is keresztények halnak meg a hitükért és az Úr Jézus iránti hűségükért, mi talán nélkülözhetjük a Krisztus melletti radikális döntésünket?
       Adja meg Isten mindnyájunknak azt a kegyelmeset, hogy állapotbeli kötelességeink becsületes teljesítésével, a hitünkhöz, az evangélium hirdette értékrendhez és a nemzeti kultúránkhoz való állhatatos ragaszkodásával, valamint a mindennapi keresztjeink vállalásával, mi is készek legyünk részesedni az üdvösségszerző és jövőt adó áldozatból.

       A három szent kassai vértanú közbenjárása segítsen mindnyájunkat, hogy a Krisztus Urunk keresztjéből az egy-egy napra jutó szálkák elviseléséhez elnyerjük a Szentlélek éppen elégséges erejét, és szeretetből felajánlva önmagunkat az evangélium felelősségteljes szolgálatára, életünk Isten dicsőségét, az Egyház javát, népünk lelki, szellemi, kulturális gazdagodását és örök életünk üdvösségét szolgálja.

      • Tanévnyitó ünnepség

       2021.09.01.

       Idézet a tanévnyitó igazgatói szövegéből:

       "Szeretettel köszöntök mindenkit immár a hetedik tanévnyitó ünnepségünkön. 

       A hetes számnak komoly jelentősége, misztériuma van életünkben.

       Őseink hét törzsből származnak, hét vezérünket ismerjük. Hitünk alapja a hét szentség, a Krisztustól rendelt látható jelek, amelyek a megváltás kegyelmét jelképezik. A Szentlélek hét ajándéka pedig a Bölcsesség, Értelem, Jótanács, Tudomány, Lelki erősség, Jámborság, Istenfélelem.

       Népmeséinkben pedig a mesehős heted-hét országon túli, hétmérföldes csizmával jár, hét próbát kell kiállnia, hétszerte szebben éled újra. A szivárvány hét színt mutat. Természetesen vannak hétpecsétes titkok. Hét szűk esztendő után várjuk jobb sorunkat. Nézzük meg testarányunkat és győződjünk meg, hogy a fejünk hétszer fér rá a testünkre. Ha ez még nem volna elé a teljesség elképzeléséhez emlékeztessük magunkat arra, hogy az Ószövetségben olvasható, hogy a világot Isten 6 nap alatt teremtette, és a 7-dik napon megpihent.

       Ezen fontos jelek tükrében várjuk a hetedik esztendőt!

       Kívánom, hogy a 2021/2022-es tanév minden napja egészségben teljen. Legyen tartalmas, tanulással és élményekkel teli.

       Eredményes tanévet kívánok minden tanulónak és az őket szeretettel nevelő pedagógusoknak!

       Isten áldja meg a Boldog Salkaházi Sára Egyházi Iskolaközpont minden diákját, tanárát, alkalmazottját, a szülőket és iskolabarátokat egyaránt!

       Ezzel a 2021/2022-es tanévet megnyitom!

       Dicsértessék a Jézus Krisztus! Áldás, békesség! Dicsőség Jézus Krisztusnak!"

       Nagy István , igazgató

      • Bármit tesztek…

       2021.09.01.

       2021. augusztus 31-én örömteli baráti találkozóra gyűlt össze a Szepsi Boldog Salkaházi Sára Egyházi Iskolaközpont tantestülete, hogy Mgr. Csala Éva, tanárnőt, Bc. Király Szilvia, nevelőnőt, születésnapjuk 50. évfordulója, Mgr. Nagy Imre és Mgr. Nagy Éva, pedagógusokat, házasságkötésük 25. jubileuma kapcsán köszöntsék az ünnepelteket, akiket Mons. Bernard Bober, kassai érsekfőpásztor a jeles évforduló alkalmából külön áldásban részesített, mindazért, amit Istenért, az Egyházért, a Boldog Salkaházi Sára Egyházi Iskolaközpontért és családjukért tettek.

       A kerek évfordulón csatlakozva a köszöntők hosszú sorához, kívánjuk, hogy jubilánsaink életmagatartása továbbra is szolgálja Isten dicsőségét, az Egyház javát, közösségünk növekedését és lelkük üdvösségét.

      • 3. nap - III. Salkaházi Gyermektábor

       2021.08.27.

       Elérkezett táboruk harmadik, egyben befejező napja, mely a templomaink megismerésének jegyében telt. A reggelt a református templomban kezdtük, ahol gyermekeink Molnár Árpád tiszteletes úrnak hála nemcsak jól érezték magukat, de értékes ismeretekkel is gazdagodtak. A délelőtt folyamán a katolikus templomba is ellátogattunk, ahol az Esperes Úr várt ránk egy ima erejéig. Ezen kívül ma még drágaköveket és kincsencseket kerestünk, hogy koronát készíthessünk Szent István királynak, valamint Beke Juhász Tünde állati jó quize segítségével a király vadászatoknak is részesei lehettünk. Ebéd után egy pillantást vetettünk a "fészekre", majd a plébánia udvarán átelmélkedve, hogyan lesz a búza szemből kenyér, hálát adtunk az együtt megélt szép három napért. Kívánom, hogy a tábor alatt a szíveinkbe elvetett kis búza magok a tanév folyamán életet adó finom puha kenyérré formálódjanak.

      • 2. nap - III. Salkaházi Gyermektábor

       2021.08.26.

       Táborunk második napján Árpádházi Szent Erzsébettel ismerkedtünk, mint a keresztény hit, a felebaráti szeretet és a segítőkészség példája a magyarság számára, számunkra. Délelőtt a tánc jegyében telt, ahogy szent Erzsébet is sokat táncolt a királyi udvarban. A vigasságról számunkra a rozsnyói Sajó Banda a Borostyán Néptáncműhely zenekara gondoskodott, egy igazán színvonalas táncház keretében, ahol nem csak táncolni, énekelni tanulhattak táborozóink, de a népi hangszerekkel is ismerkedhettek. Ezúton is köszönjük ezt a szép délelőttöt Kristóf Bálintnak és zenekarának. Délután zarándoklatra indultunk a kis csapattal, Kassára, hogy a kassai dóm szárnyas oltárán keresztül mélyebben is megismerkedjünk szent Erzsébet életével, valamint, hogy Salkaházi Sára szobra előtt kérjük az ő közbenjáró segítségét az új iskola évre. A mai nap is sok vidám élménnyel gazdagodva és a holnapi folytatásra várva tértünk haza.

      • HÍREK A "FÉSZEKRŐL"

       2021.08.26.

       Tisztelt Szülők, Kedves Diákok és Iskolabarátok!

       Ezúton szeretnénk mindenkit tájékoztatni, hogy a tanév még a megszokott, bérelt tantermekben indul.

       Az új épület kivitelezése hamarosan befejeződik. Mihelyt a hatóságok és a helyzet lehetővé teszi költözni fogunk. Ehhez viszont még szükség van a használatba vételi engedélyre, a bérleti szerződésre, valamint a misztérium jóváhagyására. Addig is mellékelünk egy bíztató képes beszámolót a jelenlegi állapotokról.

       Köszönjük a kitartást, a türelmet és a bizalmat!

      • 1. nap - III. Salkaházi Gyermektábor

       2021.08.25.

       2021. augusztus 25-én, reggel Gábor Bertalan Esperes Úr áldásával megnyitottuk a harmadik táborunkat, 35 gyermek részvételével. Témája ez évben a magyarság, a magyar kultúra megalapozásához kötődik. Példaként mindennap egy-egy Árpádházi Szent életére tekintünk. A mai napon első szent királyunk, Szent István király életével ismerkedtünk, majd pedig Várhosszúrétre utaztunk, ahol a magyarság kultúrájában évezredek óta jelenlévő kézműves technikákkal ismerkedtünk.

       A finom ebéd után még egy jóleső sétát tettünk az erdőben lévő Lurdes-i Szűzanyához.

       A nap végére megfáradtan de vidám szívvel és sok szép élménnyel tértek haza táborozóink, már most várva a holnapi folytatást.

      • Ünnepélyes fogadalom-tétel

       2021.08.18.

       Tisztelendő Szabó Nóra, a Jó Pásztorról nevezett Mária-Sára nővér, a szent Orsolya rend tagja, a Boldog Salkaházi Sára Egyházi Iskolaközpont hitoktatónője, 2021. augusztus 17-én, Szákszenden, szülőfaluja templomában ünnepélyes szerzetesi fogadalmat tett, megígérve, hogy életét ezután az evangéliumi tanácsok követésében szent engedelmességben, erkölcsi tisztaságban és szegénységben kívánja élni.

       A katolikus kánonjogban az ünnepélyes fogadalom egy lehetséges és jobb jóért Istennek tett olyan szándékos és szabad ígéret, amelyet az Egyház elismert és azt egy törvényes felettes az Egyház nevében elfogadja.

       Az 1983. évi kánonjogi kódex is megtartotta a különbséget az ünnepélyes és az egyszerű fogadalmak között, de már nem tesz különbséget jogi hatásaik között. Például, az 1917-es törvénykönyv értelmében az ünnepélyes fogadalmak érvénytelenné tették az esetleges későbbi házasságot, míg az egyszerű fogadalmak csak tiltottá, ám a jelenlegi Kánonjogi Törvénykönyv kimondja, hogy „azok, akiket egy vallási intézet örökös tisztasági nyilvános fogadalma köt, szentszéki felmentés nélkül, érvénytelenül próbálkoznak a házasságot kötni.”. (vö. 1078 k.2§1. CIC).

       Az ünnepség láthatóan az egyházközség nagy eseménye volt. Főtisztelendő Dr. Író Sándor, plébános atya vezetésével és szervezésében maradandó emlékként íródik be a közösség életébe. A fogadalomtételen közel 40 szerzetesnővér vett részt Magyarországról, Szlovákiából, Szlovéniából, Horvátországból, Ausztriából, az egyházi iskolát Mgr. Nagy István, az intézmény igazgatója képviselte.

       Sára nővérnek ezúton is szívből kívánjuk, hogy legyen továbbra is osztályrésze a Lélek számos gyümölcse: a szeretet, az öröm, a békesség, a türelem, a kedvesség… (vö. Gal 5,22).

        

      • Tábor 4.

       2021.07.30.

       Ökumenikus istentisztelettel indult a nap. Délutánunk a ki mit tudra való felkészüléssel folytatódott. Minden csoport készített egy kis műsort, melyet este be is mutatott. A nap egy fergeteges diszkóval zárult. 

      • Tábor 3

       2021.07.29.

       Ma rendőrségi és egészségügyi előadáson vettünk részt. Délután több állomáson ügyességi játékokat játszottunk. Este a csoportvezetők leptek meg egy rögtönzött koncerttel.

      • Kárpát-medencei Anyanyelvi Tábor

       2021.07.27.

       Iskolaközpontunk diákjaival a 2021. július 25-30. közötti időszakban a Rákóczi Szövetség által szervezett táborban veszünk részt Sátoraljaújhelyen. A programok fő célja a csapatépítés, kikapcsolódás, valamint identitásunk erősítése. A minap csapatzászlót készítettünk, csapatkiáltást eszeltünk ki. Délután a Magyar Nyelv Múzeumában jártunk Széphalmon. Korabeli íróeszközökkel vetettük papírra a nevünket és megannyi érdekességet láttunk. Vacsora után a már jól ismert Garagulya gólyalábasok nevettettek meg. Az est koronájaként a sötétben tűzcsíkokat rajzoló és táncoló Lánglovagok kápráztattak el.