• SIKERT ARATTUNK A ZRÍNYI ILONA MATEMATIKAVERSENY KELET – SZLOVÁKIA KÖRZETI FORDULÓJÁN

       2023.04.03.

       „Kiérdemelni valamit nem szerencse kérdése, hanem keményen dolgozni kell érte.“


       2023. február 15-én lezajlott a ZRÍNYI ILONA MATEMATIKAVERSENY megyei
       fordulója Kassán. Tehetséges tanulóink hat kategóriában versenyeztek. Öt kategóriában 3
       tanulónk sikeres megoldó lett és 2 gimnazista diákunk dobogós 3. helyezést ért el. Az
       ünnepélyes díjkiosztásra március 27-én került sor a kassai Márai Sándor Magyar Tanítási
       Nyelvű Gimnázium és Alapiskola épületében, ahol a nyertes diákjaink átvették az oklevelet és
       az értékes könyvjutalmat.
       Dobogós helyezések:

       A 9. évfolyambeli diákok kategóriájában

       Sikur Mátyás Dávid 1.G osztályos tanuló – 3. helyezést ért el


       A 10. évfolyambeli diákok kategóriájában

       Kovács Norman Gábor 2.G osztályos tanuló – 3. helyezést ért el

       Egyéni sikerek:
       A 2. évfolyambeli tanulók kategóriájában: Helyei Lucia II.A -7.hely
       A 5. évfolyambeli tanulók kategóriájában: Pelegrin Noémi V.A - 8.hely
       A 11. évfolyambeli tanulók kategóriájában: Viszlay Eszter 3.G - 5.hely
       Gratulálunk a tehetségeknek, reményeink szerint jövőre folytatjuk !

      • Virágvasárnap

       2023.04.02.

       Virágvasárnap - az Anyaszentegyház Krisztus Urunk jeruzsálemi bevonulására emlékezik. Az ünnepnek kettős üzenete van: egyrészt, a győzelem és a megdicsőülés napja ez, amelynek jele a győzelmi pálmát helyettesítő barkaág. Másrészt, annak tudatosítása, hogy minden sikert, eredményt, győzelmet megelőz a felkészülés fáradalma, nehézsége és szenvedése, aminek jele, a szentmisében felhangzó Passió, vagyis a szenvedéstörténet, amit a Vox Columballae vegyes kar előadásában, Bányász Emőke, karnagyasszony vezetésével hallgathattunk meg.

       Esperes-plébánosunk a segédkezőkkel a mellékoltárhoz vonult, ahonnan - a Boldog Salkaházi Sára Egyházi Iskolaközpont diákjai énekkíséretében – Lukács Katalin és Bányász Emőke tanárnők vezetésével - az oltárhoz vittük az Urunk, Jézus Krisztus szenvedésére emlékeztető Keresztet.

       Ki hitte volna, hogy Isten másodszor így jön el? Nem királyi palotában született, hanem a betlehemi istállóban, s nem harci paripán, hanem szelíd kis szamáron vonul be a szent városba. Az állatok szolgálata mellett megjelennek a növények is: a virágok és a friss ágak, amelyeket puha szőnyegként eléje terítenek. Az egész föld hódol a Teremtő előtt, a leterített ruhákban pedig az emberi civilizáció és kultúra borul le szerényen a lába elé. És a gyerekek ajkán felhangzik az igazság: ő Dávid Fia, a Messiás, akit Isten megígért az ősatyák és próféták által. A szó szoros értelmében senki soha nem jött és nem is jöhet az Úrnak, vagyis Izrael Istenének nevében, vagyis az ő isteni természetének hatalmával, csak maga Isten, az Isten egyszülött Fia, Jézus Krisztus.

       Ez a tény szinte elviselhetetlenül éles megvilágításba helyezi a gazdag virágvasárnapi szertartás mozzanatait, úgy, hogy azok minden szándékos hatáskeltés nélkül megrendítenek. Ezért is nincs helye ezen a szentmisén prédikációnak: a liturgia szavai, dallamai és szimbólumai olyan magasságokat és mélységeket közvetítenek, hogy azt a töredékes igehirdetés szavai csak szétdarabolni, elfedni, összemaszatolni tudnák.

       Köszönjük, hogy ismételten együtt, közösen kezdhettük ünnepelni megváltásunk szent titkait. Köszönjük az egyházi iskola diákságának és felkészítőinek az aktív részvételt, köszönjük az énekkarnak is az áldozatkész részvételt. Örömmel követtük a próbák gyakorlatát. Köszönjük, hogy kedves kötelességünknek tartjuk a liturgiavégzés minőségi voltát. Itt is igaz a népi bölcsesség: mutasd meg a liturgiádat és megmondom, hogy ki vagy!

      • Ingyen ebéd - étkezési támogatás - KÉRVÉNYEZÉS

       2023.04.02.

       Tisztelt Szülők!

       2023. május 1-től visszatérnek az étkezési támogatások az iskolába és az óvoda utolsó évfolyamába.

       Fontos, hogy a Szülőknek 2023. április 12-ig, az EDUPAGE alkalmazáson keresztül, egy ELEKTRONIKUS KÉRVÉNYT kell eljuttatni az iskolaközponthoz. A kérvény a NYILATKOZATOK-ŽIADOSTI menüpont alatt található – Žiadosť o dotáciu na stravu-NÁVRATKA.

       Támogatásra jogosultak az óvoda utolsó éves tanulói és az 1-9. évfolyamok minden diákja. Az állam anyagi segítsége kizárólag az ebédre vonatkozik, ezért a rezsiköltséget a tízórai és uzsonna árát továbbra is fizetni kell. Köszönjük az együttműködést!

      • Ünnepélyes beiratkozás

       2023.04.01.

       2023. április 1-jén ünnepélyes beiratkozást tartottunk az alapiskola 1. osztályába. A leendő elsősöknek és a szülőknek egy kis műsorral is kedveskedtünk, majd átvehették a Rákóczi Szövetség ajándékát - egy iskolatáskát. Köszönjük a bizalmat!

      • A kegyelmek kegyelme…

       2023.04.01.

       A szepsi Boldog Salkaházi Sára Egyházi Iskolaközpont gimnazistái 2023. március 30-án Sára nővér vezetésével keresztúti ájtatosságot végeztek a plébánia-templomban. 14 képállomásban átelmélkedték a tagadhatatlan tényt, hogy a Jézusi valóság, abszolút igazság, amely minden mulandó ítélkezés és ítélkező felett szabaddá és győztessé tesz minden fiatalt és időset egyaránt.

       A Jézusi igazság, amely szabaddá tesz, teremtő erővel bír: megszabadít a bűntől és új életet ad. Ez az igazság nem egy elvont eszme, amit bárki kénye-kedve szerint kiforgathat, s nevében a legalávalóbb gaztetteket is elkövetheti. Nem. A Jézusi igazság, amely szabaddá tesz, nem eszme, nem ideológia, de egy személy: maga Jézus Krisztus, az Isten Fia.

       Ő az egyetlen tanító és vallásalapító, aki egyenlőségjelet tett az általa hirdetett tanítás és önmaga közé. Ezért mondta önmagáról azt, hogy az „igazság szabaddá tesz titeket”, és azt is, hogy „ha a Fiú megszabadít titeket, valóban szabadok lesztek”; másutt pedig nyíltan ki is jelenti: „Én vagyok az igazság.” (vö. Jn 14, 1-11). Vagyis nem csupán azt állítja, hogy Ő a történelem minden eseményét megelőzően létezik, hanem azt is, hogy azokat, akik tanítását megtartják, beemeli abba az egészen más létezésbe, amely már a világ teremtése előtt örökkön-örökké az Ő osztályrésze volt, van és lesz az Atya jobbján.

       Megmaradni Jézus Krisztusban, az Ő tanításában és az Ő szeretetében nem más, mint megmaradni az igazságban. Aki a Vele és a Benne való igazságra vállalkozik, az előbb utóbb megtapasztalja életében azt a szabadítást, amelyről az Úr Jézus beszélt: Isten ingyenes, soha vissza nem vont szeretetét, amely egyedül képes úrrá lenni és tenni a bűn mechanizmusán. Sőt, amely képes sértetlenül megőrizni a kísértések pergőtüzének lángjai között azokat, akik Dánielhez és társaihoz hasonlóan a tüzes kemence láttán sem vonakodnak megmaradni Isten hűségében (vö. Dán 3, 14-20, 91-95).

       Adja Isten, hogy - fiatalok és idősebbek - ne csupán szánkkal mondjuk: Isten a mi Atyánk, hanem valóban úgy is éljünk, mint Isten gyermekei. Ne csupán névleg legyünk keresztények, hanem tanítványaiként valóban hallgassunk Rá, az Atya Egyszülöttjére. Tanítása hatoljon a szívünk mélyéig. Igazsága járja át elménket és szívünket. Adjon nekünk kegyelmet, hogy Nála megtaláljuk az igazság és a szeretet forrását. Maradjunk Benne és Ő mibennünk, hogy így eljussunk Isten gyermekeinek dicsőséges szabadságára, amely nem más, mint az istenifjoncság méltóságának boldog kiteljesedése. Ki tagadná, hogy már fiatalon így gondolkodni, érezni, élni és cselekedni a kegyelmek, kegyelme…

      • Járási Mix-Röplabda torna

       2023.03.29.

       Iskolaközpontunk adott otthont 2023. március 27-én, a Kassa-vidéki járás röplabda tornájának. Remek hangulat, színvonalas mérkőzések jellemezték a versenyt. Gratulálunk minden résztvevőnek!

       1. hely - Szakközépiskola Szepsi

       2. hely - Š. Moyses Gimnázium

       3. hely - Boldog Salkaházi Sára Gimnázium

      • Pedagógusnapra

       2023.03.28.

       Tündökölnek örökkön-örökké, miként a csillagok…

       Szlovákiában és Csehországban március 28-án tartják a pedagógusnapot, Jan Amos Comenius pedagógus, filozófus, teológus és író születése napján (1592. március 28.), aki műveivel, nézeteivel és pedagógiai tevékenységével világszinten a szakma egyik legjelentősebb alakjává vált. Egy olyan pedagógiai és tudományos rendszert dolgozott ki, amely megelőzte a korát.

       A pedagógusok napján a szűkebb pátriában is diákok sokasága és a társadalom különböző szektora értékeli a pedagógusok áldozatos munkáját. A köztársasági elnök, az oktatásügyi miniszter, valamint az önkormányzati régiók képviselői ezen a napon ünnepélyesen kitüntetik a pedagógusokat és beszédjükben emlékeztetnek arra, hogy az oktatás a prioritások közé tartozik, elismerve és beismerve, hogy a pedagógusok, a nemzet napszámosainak a munkája sajnos, még mindig nem eléggé megbecsült. 

       Plébánia-templomunkban a kedd reggeli szentmisében imádkoztunk pedagógusainkért és köszöntöttük őket Nagy Gabriella tanárnő képviseletében.  

       A helyi önkormányzat az idén iskolaközpontunkból megkülönböztetett figyelmességgel Dobos Beáta óvodapedagógust tünteti ki, akit mi is tisztelettel köszöntünk. Személyében megköszönjük minden pedagógus áldozatos, nélkülözhetetlen, odaadó munkáját.

       A szentmisében záró áldása előtt - a jelenlevő diákoknak útmutatós példaként - Simko Imre, megbízott lektor és áldoztató személyes emléke alapján vallott egykori iskolájáról és tanárai emberfaragó munkásságáról.

       Adja Isten, hogy napjaink pedagógusai esetében is valóra váljék az ígéret: Akkor az érteni tudók ragyogni fognak, mint a fénylő égbolt, s akik igazságra tanítottak sokakat, tündökölnek örökkön-örökké, miként a csillagok.” (Dan, 12,3)

      • Őrző, védő, növelő és röptető fészkek…

       2023.03.26.

       2023. március 25-én, a szepsi Szentlélek plébánia-templomban immár hetedszer gyűlt össze az imádkozó hívek egy csoportja, hogy Melega Mária és Dankó Irén képviseletében és szervezésében - az idén a hívek 54 fős közössége – élőadásban vezetve és követve, többen betegség, illetve a nagy távolság miatt csak otthonukban, ünnepélyesen elkezdjék a kilenchónapos imájukat egy-egy veszélybe került magzatért.

       A héten, a szerdai általános kihallgatás előtt Ferenc pápa megáldotta az „Igen az életre”, a lengyel Életvédő Alapítvány által Zambiának adományozott harangot, amelynek szava a „Meg nem születettek hangját” hirdeti. Az embermagasságú, több tonna súlyú, immár „pápai bronzharangot” a Gyermek Jézusról nevezett lusakai székesegyházba viszik és onnan az afrikai ország sok más városába is eljuttatják, hogy Zambia-szerte hallassa a hangját. A „Meg nem születettek hangjának” korábban készült és megáldott harangjai már Lengyelországban, Ukrajnában és Ecuadorban is szolgálnak, de más országok is érdeklődnek a kezdeményezés iránt.

       Ennek kapcsán egyházközségünkben is kezdeményezés született, hogy közös összefogással és adakozással, az imádkozók erkölcsi és anyagi támogatásával, ajándékozzunk a Szepsi Boldog Salkaházi Sára Egyházi Iskolaközpontnak egy kicsi harangot Mécs László üzeneteként – kongatom piros harangom, ifjú szívemet kongatom. Különös küldetést szánva neki, hogy hangja naponta és ünnepi alkalmakkor hirdesse az élet szentségét és sérthetetlenségét: ápolni, gyarapítani, védeni és óvni a ránk bízott lelki, szellemi és anyagi értéket: a hitletétemény, az erkölcsi magatartás, az anyanyelv, a kultúra, a hagyomány ősi örökségét.

       Amint ismeretes lesz a kiadások anyagi vonzata, jelezni fogjuk, hogy hol, hogyan és mikor lesz támogatható e nemes kezdeményezés.

       Adja Isten, hogy családjaink, közösségeink, iskoláink - határon innen és határon túl – a názáreti otthon példája nyomán mindnyájunk közös összefogása által továbbra is megmaradjanak: a hit, a remény, a szeretet, a vallásosság és a nemzeti önazonosság - őrző, védő, növelő és röptető fészkei.

      • Tompa Mihály Vers- és Prózamondó Verseny - járási forduló

       2023.03.25.

       Iskolaközpontunkban zajlott a XXX. Tompa Mihály Vers- és Prózamondó Verseny - járási fordulója
       Diákjaink a következő besorolásokat érték el:


       I. kategória:
       vers: bronzsáv: Szabó Dorka, Nagy Hanna, Nagy Emese, Sanislo Hunor Ferenc
       ezüstsáv: Sivák Fanni
       aranysáv: Drága Dorina


       próza: ezüstsáv: Ötvös Viktória, Nagy Dorottya
       aranysáv: Pálos Márk


       II. kategória:
       vers: ezüstsáv: Beke Emma
       aranysáv: Pelegrin Noémi


       próza: bronzsáv: Gergely Léna, Piroh Viktor
       ezüstsáv: Drága Wanda, Fazekas Réka, Majančik Emily, Pekár Sophia


       III. kategória:
       vers: bronzsáv: Pálos Erik, Holík Viktor
       ezüstsáv: Kovács Lili


       próza: ezüstsáv: Viszlay Enikő
       aranysáv: Balázs Lilien


       IV. kategória:
       vers: ezüstsáv: Pásztor Anna
       aranysáv: Dienes Noémi, Viszlay Eszter


       Diákjainkra mérhetetlenül büszkék vagyunk! Minden tanulónak szívből gratulálunk az elért
       besorolásokhoz. Az aranysávban részesült diákjainknak pedig sok sikert kívánunk az országos
       elődöntőn!

      • SZÉP MAGYAR BESZÉD

       2023.03.23.

       Kassán, 2023.március 21-én került sor a Szép magyar beszéd verseny kerületi fordulójának
       megrendezésére. Az 1. kategóriában Beke Emma, a 2. kategóriában Kovács Réka képviselte nemcsak
       iskolánkat, de járásunkat is. Szívből gratulálunk és további sok sikert kívánunk Nekik!

      • "Anyanyelvi játékok - játékos anyanyelv"

       2023.03.23.

       Intézményünk az "Anyanyelvi játékok - játékos anyanyelv"elnevezésű verseny felvidéki középdöntőjének adott otthont 2023. március 20-án. A verseny célját elérve játszva ismertette meg a fiatalokkal nyelvünk szépségeit, sokszínűségét.Nagy öröm számunkra, hogy iskolaközpontunk diákjai, név szerint Balta Rita, Kovács Réka, Majančik Emily és ViszlayChiara a sikeres írásbeli forduló után a középdöntőben képviselték iskolánkat. Gratulálunk a szép teljesítményhez!